רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

ייעוץ לפי סעיף 11 לחוק הריכוזיות

 

 

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות כולל את פרק ב' שכותרתו "שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות".

הסימן השני בפרק ב' עוסק בחובתו של כל משרד ממשלתי המבקש להקצות זכות לגורם פרטי, לשקול שיקולים של "קידום התחרותיות הענפית". החובה קמה לגבי זכויות שהם חוזים או החזקות בשיעור משמעותי בתחום בתשתית חיונית, או רישיון (גם אם אינו בתשתית חיונית), ובלבד שמחמת טבעה של הזכות, ערכה הכלכלי או הדין החל עליה, מספר הפועלים בענף שלגביו היא מוקצית מוגבל.

בנוסף לכך, לגבי זכות המופיעה ב"רשימת הזכויות" שמפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, קמה חובת התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים בנוגע לשיקולים אלו של קידום התחרותיות הענפית. רשימת הזכויות מפורסמת ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות וחוות דעתו של הממונה מפורסמות באתר האינטרנט של הרשות.

 

רשימת זכויות:
מכח החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

 

הרשות מפרסמת לראשונה: הרישיונות שהממשלה יכולה להקצות רק לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים