רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הגשת הודעות מיזוג באופן מקוון באתר רשות התחרות

מעתה ניתן להגיש הודעות מיזוג גם דרך אתר רשות התחרות, באמצעות טופס מקוון. הטפסים המקוונים תואמים את טפסי הדיווח הקבועים בתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום, ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004, ונבנו כטפסים מקוונים וכקובצי Word לנוחיותכם. יובהר כי ניתן עדיין להגיש את הודעות המיזוג גם בדרך הלא מקוונת.

יתרונות ההגשה המקוונת

 • חיסכון בזמן, דמי משלוח וניירת.
 • ניתן למלא את הטופס מכל מחשב, באופן מהיר ומדויק.
 • ניתן לשמור את הטופס במחשב ולהשלים את המילוי בזמנכם הפנוי, גם ללא חיבור לאינטרנט. 

כיצד מגישים הודעת מיזוג באופן מקוון?

 1. בוחרים את הקישור לנוסח הודעת המיזוג המתאימה למיזוג, בהתאם להוראות סעיף 4 לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום, ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004: הודעת מיזוג, הודעת מיזוג מקוצרת . בהגשת הודעת מיזוג בפעם הראשונה תתבקשו להתקין את סרגל הכלים הממשלתי.
 2. ממלאים על גבי הטופס המקוון את פרקים א-ג בהודעת המיזוג: מידע כללי על מגיש הודעות המיזוג, הסיבה להגשת הודעת המיזוג ועיקרי עסקת המיזוג (בהודעת המיזוג המקוצרת- פרק א' בלבד). יש למלא את כל שדות החובה בטופס.
 3. ממלאים על גבי קובץ Word את יתר הפרקים בהודעה, ומוסיפים את הקובץ כצרופה לטופס המקוון. לנוחיותכם, ניתן להוריד ישירות מהטופס המקוון קבצי Word הכוללים את הסעיפים הרלוונטיים למילוי בלבד, בהתאם להיבטים התחרותיים העולים מהמיזוג (מיזוג אופקי ו/או אנכי, מיזוג קונגלומרטי וקובץ נפרד עבור הודעת מיזוג מקוצרת).
 4. מוסיפים כצרופות לטופס המקוון את המסמכים הנלווים הנדרשים (הסכם המיזוג ונספחיו, דוחות כספיים, תשקיפים ומסמכים רלוונטיים נוספים). בשלב זה ניתן לצרף גם מכתב נלווה להודעת המיזוג. 
  הערה: כל טופס יכול להכיל עד  27MB של צרופות. במידת הצורך ניתן לשלוח צרופות נוספות במדיה דיגיטלית (CD, DVD וכו') למשרדי הרשות. יובהר כי מניין הימים לבדיקת המיזוג לא יחל עד להגעת כלל המסמכים שיש לצרף להודעת המיזוג למשרדי רשות התחרות, ומומלץ לוודא קבלתם.
 5. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני (סעיף 34, או סעיף 14 בהודעת המיזוג המקוצרת), ושליחת הטופס לאחר מכן:
  אפשרות 1 (העדיפה): חתימה על הטופס באמצעות חתימה אלקטרונית. הטופס יועבר לטיפול הגורמים הרלוונטיים ברשות התחרות, עם הלחיצה על כפתור "שלח". בנוסף, יישלח מייל אישור הגשת הודעת מיזוג לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס.

  אפשרות 2: במידה ואין ברשותכם אמצעי חתימה אלקטרונית, יש לסמן את האפשרות של "חתימה ידנית" וללחוץ על הכפתור "שלח". המערכת תשלח הודעת אישור לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס, ואליו יצורף הטופס לשליחה. על מנת להשלים את תהליך הגשת הודעת המיזוג עליך להדפיס את הטופס המצורף, ללא הצרופות, לחתום על ההצהרה שבסופו, ולהגישו בארבעה עותקים לרשות התחרות רח' עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 91341. יובהר כי מניין הימים לבדיקת המיזוג לא יחל עד להגעת הטפסים החתומים לרשות התחרות.

לאחר הלחיצה על כפתור השליחה לא יהיה ניתן לשנות את תוכן הטופס או את הצרופות.
שאלות טכניות לגבי מילוי הטופס ניתן להפנות לכתובת דוא"ל melitas@aa.gov.il.
 

אין באמור במסמך זה משום תחליף לייעוץ משפטי ואין בו כדי לגרוע, לשנות או לבטל מן האמור בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, התקנות שהותקנו מכוחו, או מהאמור בהנחיות הממונה על הגבלים עסקיים לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.