רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מכרזים

 

מדינת ישראל

רשות התחרות

 

 

מכרז פומבי 01/2014

לאספקת מוצרי שתיה ומוצרים נוספים  

 

שאלות והבהרות למכרז 01/0014

 

מכרז להורדה

 

תוכן עניינים :

מכרז פומבי 01/2014. 0

לאספקת מוצרי שתיה ומוצרים נוספים. 0

תוכן עניינים : 1

מהות המכרז 3

ריכוז מועדים. 4

תנאים להשתתפות במכרז 4

מסמכי ההצעה. 4

אופן הגשת ההצעה. 6

הצעת המציע לבדו 7

תוקף ההצעה. 8

שאלות ובירורים. 8

בחירת ההצעה הזוכה. 9

עיון בהצעה הזוכה. 10

חתימת ההסכם. 11

זכויות הרשות. 11

נספח א' – טופס הצעה. 14

נספח ב-1 - אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976— מכרז 01/2014  21

נספח ב2' – תצהיר המציע עפ"י סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 22

נספח ד' – ערבות מציע. 23

נספח ה' -  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - מכרז 01/2014. 24

נספח ו' – עידוד נשים בעסקים - מכרז 01/2014. 26

נספח ז' – טבלת שקלול. 28

נספח ח' – טיוטת הסכם. 30

נספח א' להסכם – ערבות ביצוע. 39

נספח ב' להסכם –התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים. 40

 

 

מהות המכרז

 1. רשות התחרות (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרי שתיה ומוצרים נוספים הכוללים כלים חד פעמיים, מוצרי המתקה ותבלינים, כמפורט בנספח א' למכרז (להלן: "המוצרים").
 2. מקום האספקה הינו למשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו 4, ירושלים וברחוב המסגר 14, תל-אביב.
 3. השירות המבוקש יכלול הובלת המוצרים, פריקתם וסידורם במקומות שייקבעו ע"י הרשות.
 4. זמני האספקה הנדרשים הינם תוך שלושה ימי עבודה מקבלת ההזמנה.
 5. הקף האספקה המוערך:
  1.  כמויות המוצרים שיוזמנו בכל חודש למיטב הערכתה של הרשות מפורטות בנספח ז'.
  2. הכמויות המפורטות בנספח ז' נמסרות לצורך מתן אינדיקציה בלבד להקטנת חוסר הוודאות של הספקים ולצורך שקלול ההצעות ואין בהן משום התחייבות של המשרד להזמנת היקף כל שהוא של מוצרים. התשלום יבוצע על פי הכמויות שיוזמנו בפועל.
  3. מובהר כי כמויות הפריטים והשירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשרד כפי שישתנו מעת לעת ויהיו בהתאם להזמנות שיאושרו ע"י מורשי החתימה של המשרד.  
 6. תאריך תפוגה של מוצרי השתייה ומוצרי הקפה יהיו לפחות חצי שנה אחרי מועד אספקת המוצרים בפועל לרשות.
 7. המוצרים יסופקו על בסיס התקשרות קבלנית ומבלי שאספקתם תיצור יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין הספק.
 8. תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת. לרשות בלבד אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, עד שנה בכל פעם, בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, בהתאם ובכפוף למגבלות התקציב, ולהוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.

ריכוז מועדים

 1.  

פעילות 

תאריך

שעה

פרסום המכרז

6.10.2014

10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

16.11.2014

10:00

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות והבהרות

23.11.2014

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

30.11.2014

12:00

 

תנאים להשתתפות במכרז

 1. זכאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן:
  1. הצעתו כוללת את האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים לפי סעיפים ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח' בסעיף 11 להלן.
  2. סיפק במהלך כל אחת מהשנים 2012 ו- 2013 מוצרי שתיה ו/או מוצרים נוספים מבין המפורטים בנספח ז' בהיקף שנתי כולל של לפחות 50,000 ש"ח ללקוח, לשני לקוחות לפחות. יילקחו בחשבון רק לקוחות המוכנים להמליץ על המציע. ניתן לצרף ההמלצות בכתב.

אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות בסעיף זה יפסלו את ההצעה על הסף.

מסמכי ההצעה

 1. במסגרת מסמכי ההצעה יש לכלול את המסמכים הבאים, תוך סימון ומספור כל מסמך:
  1. טופס הצעה (נספח א'). יש למלא את פרטי טופס ההצעה במלואם ובהתאם להנחיות המפורטות במסמך. ההצעה תהיה בנקיבת מחיר בעבור כל פריט המופיע בטופס ההצעה בשקלים חדשים, ללא מע"מ. למען הסר ספק יודגש, כי כל מחיר הנקוב בטופס ההצעה יהווה מחיר סופי ומלא בעבור השירות הנדרש לפי אותו סעיף.
  2. המציע יצרף אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות מטעם מע"מ ותשלום חובות מסים) התשל"ו – 1976.
  3. על המציע לצרף להצעתו  אישור  לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין, לדוגמא: במידה ומדובר בחברה, על המציע לצרף העתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר בעמותה – יש לצרף אישור מרשם העמותות וכיו"ב.
  4. במידה שהמציע הינו תאגיד, לרבות שותפות, יצורפו מסמכי ההתאגדות של התאגיד ואישור בר תוקף מעו"ד בדבר היות התאגיד קיים ולכך שההצעה חתומה על ידי המוסמכים לחייב את התאגיד.
  5. נסח חברה/שותפות עדכני (עד חודשיים לפני מועד הגשת ההצעה) מטעם רשם החברות, רשות התאגידים, מתוכו יעלה כי: שולמו כל חובות האגרות השנתיות שמועד תשלומם חלף במהלך שלוש השנים האחרונות; החברה לא הוכרזה כ"חברה מפרת חוק" או לא קיבלה התראה לפני רישום כ"חברה מפרת חוק". נסח חברה עדכני של רשם התאגידים ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

 1. ערבות אוטונומית בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981, בגובה 5,000 ש"ח. במידה והערבות היא של חברת ביטוח, החתימה לאישור תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה (להלן – ערבות מציע – נספח ד').
  1.  הערבות למכרז תהיה לטובת / לפקודת רשות התחרות בהתאם לנוסח המופיע בנספח ד' למכרז.
  2. הערבות למכרז תהיה תקפה עד ל 60 יום מיום הגשת ההצעות, אלא אם נקבע מועד אחר על ידי המשרד במהלך ההליך המכרז. במקרה של הארכת תוקף ההצעה על ידי המשרד, יאריך המציע את תוקף הערבות בהתאם.
  3. המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות למכרז, כולה או חלקה, בהתאם לסעיף 16ב(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993;
  4. לאחר תום הליכי בדיקת המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות למכרז לכל המציעים, שלא זכו במכרז. באחריות המציעים לפנות למשרד להשבת הערבות למכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות למכרז לאחר חתימת הסכם ההתקשרות והחלפת הערבות בערבות ביצוע להסכם.
 2. תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז על פי הוראת תכ"מ מספר 7.4.6 (נספח ה')
 3. מציע שעיסוקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, יצרף אישור (בנוסח המופיע בנספח ב1 -אישור רואה חשבון בדבר פרטי המציע) ותצהיר (בנוסח המופיע בנספח ו') כנדרש בחוק חובת המכרזים.
 4. מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז, כולל תשובות לשאלות ומסמכי הבהרה שפרסם המציע ועל ההסכם בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על הסכם ההתקשרות (נספח ח') יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.
 5. רשימת הסעיפים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור בסעיף35  להלן.
 1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שהוגשו שלא בהתאם לטופס ההצעה.

אופן הגשת ההצעה

 1. המציע ימלא את מסמכי המכרז אך ורק במקומות המיועדים לכך. אסור בתכלית האיסור להוסיף או לשנות מהכתוב במסמכי המכרז. אין לבצע מחיקות בנוסח מסמכי המכרז, ואין להוסיף עליהם, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.
 2.  כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצידו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מורשי החתימה בו. אין לבצע מחיקות או תיקונים באמצעות טיפקס.
 3.  למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהוא, בין ע"י תוספת במסמכי המכרז או במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
 4.   על אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה כי על אף הסטייה ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית, וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.
 5. ההצעה תוגש, בשני עותקים קשיחים במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע לתיבת המכרזים במשרדי הרשות להגבלים עסקיים ברח' עם ועולמו 4, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים.
 6. המעטפה הסגורה תכיל הן את ההצעה על צרופותיה והדוגמאות למוצרים שהמציע מתחייב לספק והן את הצעת המחיר. את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה. על המעטפה יש לרשום "מכרז פומבי מס' 01/2014 בלבד".
 7. ההצעה תוגש לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב בטבלת ריכוז מועדים שבסעיף 9 לעיל (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").
 8. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם כפי שפורסם מכרז זה.

הצעת המציע לבדו

 1. ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם תאגידים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה, קשר של בעל עניין במציע אחר, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אילו מהשירותים נושא המכרז.
 2.  אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוגש על ידי מציע אחר ובשמו בלבד.
 3.  עמידת המציע בתנאים הנדרשים לפי המכרז לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות בו, תיבחן אך ורק על פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך, לעניין זה, על תכונות, כישורים, ניסיון וכיוצ"ב רכיבים המתקיימים בצדדים שלישיים זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי מניותיו, מנהליו, עובדיו, תאגידים קשורים שלו וכיוצ"ב, למעט אם צוין אחרת במפורש. 
 4. בהגשת ההצעה ייראה המציע כאילו הצהיר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיף 11 לעיל, כי הבין את מהות השירותים והסכים למלוא התנאים הכרוכים בהם וכי בטרם הגיש את הצעתו בדק את כל הפרטים, הנתונים והעובדות. המציע יהיה מנוע מלהעלות טענה כי לא ידע או לא הבין כל פרט או תנאי כלשהו של הפנייה ונספחיה.

תוקף ההצעה

 1. כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עד לתום תקופת הערבות שיש לצרף למכרז. הרשות אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן.
 2. פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם ניתנה הודעה בדבר זכייתו של איזה מהמציעים, תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה וזאת כל עוד לא בוטלה ע"י המציע בהודעה בכתב לרשות. ביטול ההצעה יהיה בתוקף רק מהמועד שבו התקבלה הודעה בכתב כאמור. על המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו בהתאם לדרישת הרשות.
 3.  במקרה שבתקופה שבה ההצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו ו/או יסרב למלא ו/או שלא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז ו/או ינהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב, תהא הרשות רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את ההסכם אם נחתם ולהתקשר עם כל אדם ככל שתמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את כל הסכום הנקוב בערבות המכרז. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים לרשות כלפי מציע כאמור על פי כל דין.

שאלות ובירורים

 1. שאלות הבהרה בנוגע לפרטי המכרז יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות דוא"ל בלבד לכתובת: ereze@aa.gov.il עד "למועד האחרון לשאלות ההבהרה" הנקוב בטבלת ריכוז מועדים שבסעיף 9 לעיל. תשובות לשאלות שייטען לגביהן שנשאלו או הושבו בעל-פה אינן מחייבות את המשרד.
 2. פניה תכלול את פירוט השאלה ופרטי השואל, כאשר לכל שאלה יצורף מספר הסעיף הרלוונטי ומספר הפרק במסמכי המכרז אליו היא מתייחסת. שאלה שלא תכלול פרטים אלה לא תיענה. באחריות השואל לוודא כי פנייתו הגיעה ליעדה.
 3. מובהר ומודגש בזאת כי המציע מוזמן לשאול שאלות בכל הנוגע לסעיפי המכרז השונים שאינם ברורים מספיק לטעמו. ואולם, משלא עשה כן, בעצם הגשת הצעה למכרז זה מוותר המציע על האפשרות לטעון בעתיד כנגד ניסוח דרישות המכרז או מידת הבהירות שלו. 
 4. המשרד רשאי לפרסם שינויים והבהרות במסמכי המכרז עד למועד פרסום התשובות הנקוב בטבלת ריכוז מועדים שבסעיף 9 לעיל. באחריות המשתתפים לברר ולהתעדכן בגין שינויים אלו. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: www.antitrust.gov.il.  כל מציע מחויב לבחון ולעיין באופן שוטף אחר הודעות הרשות באינטרנט (ככל שיהיו). במידה ולפי שיקול דעתה של הרשות שינויים כאמור הינם מהותיים ומחייבים דחיית המועד האחרון להגשת בקשות, תהיה הרשות רשאית להודיע על דחיית מועד זה, בהודעה באתר האינטרנט שלה.

בחירת ההצעה הזוכה

 1. בחירת ההצעה הזוכה תעשה כדלקמן:
  1. בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. הצעה שלא תעמוד באחד התנאים המוקדמים תיפסל על הסף. כל הצעה שתעמוד בתנאים המוקדמים, תעבור לשלב השני.
  2. בשלב השני ייבדקו הצעות המחיר שצורפו להצעות שעברו בהצלחה את השלב הראשון. בדיקת ההצעות תבוצע כדלקמן:
   1. כנספח ז' למכרז זה מצורפת "טבלת שקלול" ובה תיאור הפריט וכמות המוצר (בקירוב) שנצרכה בכל חודש ברשות במהלך בשנת 2013 (להלן: "צריכה חודשית מקורבת").
   2. לשם שקלול כל הצעה תוכפל כמות אריזות משוערת לחודש (כמפורט בנספח ז') במחיר המוצע לאותו פריט. סכום המכפלות יהווה סה"כ המחיר (להלן: "המחיר הכולל").
   3. הצעה, שהמחיר הכולל הנקוב בה הוא הנמוך ביותר תיחשב להצעה הזוכה. (לשם המחשה בלבד: אם הצריכה החודשית המקורבת של קפה שחור, היא 100 יחידות; הצריכה החודשית המקורבת של יחידות כוסות חד פעמיות היא 50 יחידות, ושל חבילות תה – 10 יחידות. מציע מסוים מציע מחיר A  ליחידת קפה שחור, מחיר B ליחידת כוסות חד פעמיות ומחיר C ליחידת  שקיות תה. שקלול הצעתו יהיה : 100 * A + 50 * B + 10 * C   וכך ביחס למכלול הפריטים המפורטים בטופס ההצעה (נספח א' – פרטי ההצעה.)
  3.  יובהר כי אין בנתוני הצריכה בעבר המפורטים בנספח ז' משום התחייבות כלשהי לרכישת כמות דומה של מוצרים או משום הצגת מצג כלשהו מצד הרשות בדבר רכישותיה העתידיות.
  4. יובהר כי הצעת המחיר של המציע תכלול את כל העלויות הישירות והעקיפות בגין מתן השירותים. לא ישולמו כל תשלומים, הוצאות נוספות מעבר לכך.
 2.  הודעה למציעים בדבר זכייה או אי זכייה במכרז תישלח למציעים בכתב.

עיון בהצעה הזוכה

 1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
 2. במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע במפורש על אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש להטיל חיסיון. כמו כן, יצרף המציע העתק של מסמכי ההצעה ובו יושחרו הסעיפים שהוא מבקש להותיר חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית בדבר הטלת חיסיון על סעיפים בהצעת המציע תהא בבלעדיות המשרד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה של המשרד בדבר.
 3. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה במלואה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
 4. עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכיר ועדת מכרזים.

חתימת ההסכם

 1. לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז, הזוכה יעביר לידי המשרד הסכם חתום (נספח ח'),  וערבות ביצוע (נספח א').
 2. במידה והמציע הזוכה לא יוכל לעמוד בהצעתו המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המציע שהצעתו דורגה שנייה וכן הלאה, זאת מבלי לפגוע בכל סעד או אמצעי אחר העומד לרשותו כדין.
 3. כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עליו יחתמו הזוכה במכרז והמשרד, ויש לראותם כמשלימים אותו, אולם בכל מקרה של סתירה בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים המצורפים למכרז זה ובין תנאי כל שהוא המופיע בהסכם ההתקשרות, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם ההתקשרות.
 4. למען הסר ספק, ההתקשרות בשלמותה או בחלקה מותנית בתקציב המאושר לפי חוק התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית.

זכויות הרשות

 1. הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 2. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לחזור בו מפרסום המכרז, לבטלו או לשנות כל חלק ממנו בכל שלב הקודם לחתימת ההסכם לביצוע מכרז זה.
 3. הרשות רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההזמנה להצעות או בשל אי-התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כדבעי.
 4. הרשות רשאית לפצל את השירות/הזכייה בין מספר זוכים לפי שיקול דעתו ובכל אופן פיצול כפי שיימצא לנכון, לרבות ביטול חלקים.
 5. הרשות רשאית במהלך הבדיקה וההערכה לפנות למציע כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי-בהירויות שעלולות להתעורר.
 6. הרשות רשאית לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים, שיפורים או תיקונים בהצעתו, לאחר שהוחלט בוועדת המכרזים על זכייתו. יובהר כי אין באמור כדי לאפשר לספק מכדי לשנות דבר ממחויבויותיו על פי מכרז והסכם זה.
 7. כל הנחיה או הוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי הרשות דינן כדין הנחיית המזמין בלבד ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד-מעביד עם הזוכה או עם עובדיו ו/או אם שולחיו ו/או מי מטעמו. כמו כן, כל הנחיה או הוראה כאמור לא תפטור את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.
 8. הרשות אינה מתחייבת לרכוש את המוצרים המפורטים במכרז כולם או חלקם.
 9. לאחר שנחתם חוזה התקשרות עם הספק הזוכה, אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי או במידה ולא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא וזכייתו של הזוכה או ההתקשרות עמו יבוטלו מכל סיבה שהיא, תהיה הרשות רשאית לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו. לא הסכים לכך הספק שדורג במקום שלאחר הזוכה, תהיה הרשות רשאית לפנות למי שודרג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לאספקת המוצרים.  
 10. פיצויים מוסכמים בגין ליקוים בפעילות הזוכה ופגיעה באספקת המוצרים ובטיב השירות הניתן:

 בסעיף זה מוגדרים הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הספק בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

ספק שלא יעמוד ברמת השירות המוגדרת ישלם פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף זה. את הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית.

עורך המכרז רשאי - בלי לגרוע מזכויותיו לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה - להפסיק את עבודתו של הספק אשר לא עמד בהתחייבויותיו.

נציג המזמין יעביר לספק המסגרת את השגותיו ואת תלונותיו בגין הליקוי  ברמת השירות.

אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של נציג המזמין תוך 5 ימי עסקים, המזמין יודיע בכתב לנציג הספק כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בפנייתו שלא תוקנו במסגרת הזמן שייעד לכך המזמין, יקוזז מסכום החיוב על פי הטבלה. לספק תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך 7 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה.

 

 

 

 

הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות

תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי)

שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות בש"ח

 1. אספקת מספר פריטים (כמות) לא בהתאם להזמנה בפועל

500 ₪ על כל אירוע

 1. אספקת מוצר מסוג או טיב שלא בהתאם להתחייבות בהסכם
 1. אספקת פריט שלא בהתאם לדרישת תוקף המוצר
 1. איחור באספקת המוצרים מהמועד שנקבע

500 ₪ על כל יום עיכוב

 

 

 1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או שנהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 2. הרשות רשאית להתנות את כניסת המציע ו/או עובדים מטעמו למשרדי הרשות בקבלת אישור בטחוני מוקדם וחתימה על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות הביטחוניות של הרשות.  עובד אשר הרשות לא אשרה כניסתו למשרדה לא יועסק בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
 3. סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע מכוחו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

 

 

 

 

 

 

נספח א' – טופס הצעה

 1. פרטי המציע

 

שם המציע

(חברה, שם העסק וכד')

 

מספר חברה/שותפות

 

מספר עוסק מורשה/מלכ"ר

 

 

 

 

 

 

 שמות הבעלים, השותפים ו/או מורשי החתימה

מספר

שם

מספר ת.ז.

מעמד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתובת המציע

רחוב

מס'

עיר

מיקוד

 

 

 

 

טלפון

פקס

שם נציג

סלולארי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        פירוט העובדים בתפקידי ניהול:

מספר

שם

מספר ת.ז.

תפקיד

מועד תחילת העסקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ניסיון המציע

נא לפרט שמות לקוחות ממליצים שלהם סיפק המציע במהלך כל השנתיים האחרונות מוצרי שתיה ו/או מוצרים נוספים מבין המפורטים בסעיף 5 להלן בהיקף שנתי מינימאלי של 50,000 ש"ח לשנה לכל לקוח.

כדי לעמוד בתנאי הסף על המציע לפרט לפחות 2 לקוחות ממליצים כאמור לעיל.  רצוי לצרף המלצות בכתב.

 

מס'

שם לקוח

תאריך תחילת התקשרות

שווי התקשרות שנתית

איש קשר

מס' טלפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הצהרות והתחייבויות כלליות:
  1. הנני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת כלים חד פעמיים ומוצרי שתייה, המתקה ותבלינים  (להלן: "המוצרים") לרשות התחרות בהתאם לדרישות המכרז.  
  2. הנני מצהיר שקראתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לדרישות ולתנאים הכוללים והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישותיו. כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז, על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו, אם יהיה זוכה.
  3. הנני מצהיר, כי יש לי הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, וכן כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת המוצרים לרשות.
  4.  אני מצהיר שיש ברשותי כל המשאבים, כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת המוצרים  לרשות. לא תהיה לי כל זכות לטענת עיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבות בגין העדר כוח אדם או אמצעי אחר כלשהוא.
  5. אני מאשר, כי הצעת המחיר שפורטה להלן עבור המוצרים כוללת את כל העלויות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת המוצרים לרשות, ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו ו/או מכל סיבה אחרת.
  6. מבלי לגרוע מכלליות הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל, ברורות ומובנות לי הסמכויות הנתונות לרשות במסגרת המכרז על הדין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הסמכות לברר פרטים אודות מציע אצל גורמים שלישיים, הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו, הסמכות לחלק את הזכייה במכרז בין מספר מציעים, הסמכות שלא לבחור זוכה במכרז והסמכות לבטל את המכרז או לצמצמו ולא תהיה לי כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת הרשות כאמור.
  7. לא תהיה לי כל תביעה, טענה או דרישה המבוססת ו/או נובעת מטעות ו/או אי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהיא של פרטי ההסכם ו/או תנאיו המיוחדים ו/או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז ו/או המידע החלקי שניתן במסגרת המכרז באשר לנוהל המכרז, והנני מוותר בזה מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.
  8. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 ובתנאי ההשתתפות שנקבעו במסמכי המכרז, וכי אין מניעה לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו, או אחרת, להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז.
  9. הנני מתחייב להודיע לרשות על כל שינוי בעובדה, במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת הצעתי או בכל מסמך אחר שנמסר על ידי לרשות, וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה, שינוי במבנה המציע, בבעלות בו, בנושאי משרה בו, מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס נכסים, מנהל מיוחד (בין אם המינוי הוא זמני או קבוע), עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו, מתן צו הקפאת הליכים נגד המציע, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של המציע.
  10. ידוע לי כל הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע במקרה של שינוי שחל במציע אשר ייראה מהותי בעיני הרשות, בין אם נודע לה על כך ע"י המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת, לרבות במקרה של הרשעת המציע או נושא משרה בכיר בו בעבירה מסוג עוון או פשע.
  11. אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים, אם הרשות תידרש לעשות כן, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, ובלבד שאודיע עליהם במפורש ובכתב באופן בולט במסגרת הצעתי. עם זאת, אני מסכים כי במקרה שהרשות תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי אין עילה לחיסוי המידע, תהיה הרשות רשאית לגלותו ולא תהיה לי כלפיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
  12. הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ותעמוד לתוקפה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז.
  13. הצעתי מוגשת בשמי בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. כמו כן, ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד בשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו, או בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  14. ידוע לי, כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין הוצאות אלו, בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש.
  15. הנני מצהיר כי קיבלתי, אם וככל שביקשתי, את כל ההסברים הדרושים לביצוע התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז.

 

 1. ערבות
 1. לשם הבטחת קיום התחייבויותיי על פי תנאי המכרז והצעתי המצ"ב, הנני מצרף, ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 2. הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש אם אחזור בי מהצעתי ו/או אסרב למלא ו/או לא אעמוד במילוי התחייבויותיי בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז ואו אנהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב ו/או – במקרה שאזכה במכרז – לא אחתום על הסכם ההתקשרות.

 

 1. הצעת מחיר

המחירים המוצעים על ידנו הם כדלקמן:

מס'

המוצר

שם היצרן/ חברה

מס' יח' באריזה

סוג אריזה

משקל מינימלי

ההצעה - מחיר האריזה

 1.  

כוס לשתיה חמה (חד פעמי) 240 מ"ל

 

50

שקית

7.2 גרם

 

 

 1.  

כוס לשתיה קרה (חד פעמי) 180 מ"ל

 

100

שקית

1.6 גרם

 

 

 1.  

כפית לשתייה חמה (עמיד בחום (

 

100

שקית

1.6 גרם

 

 

 1.  

כף חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

שקית

5.6 גרם

 

 

 1.  

מזלג חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

שקית

3 גרם

 

 

 1.  

סכין חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

שקית

3 גרם

 

 

 1.  

מרקייה חד פעמי קשיחה לבנה

 

50

במארז

7.5 גרם

 

 

 1.  

צלחת חד פעמי ("9)

 

500

במארז

15 גרם

 

 

 1.  

סוכר בשקיקים 5 גרם

 

250

 

 

 

 

 1.  

ממתיק לשתיה חמה בשקיקים 1 גרם

 

250

 

 

 

 

 1.  

קפה שחור טורקי אריזה 100 גרם

עלית

1

שקית

 

 

 

 1.  

קפה שחור אריזה 100 גרם

לנדוור

1

שקית

 

 

 

 1.  

קפה נמס פחית 200 גרם

עלית

1

פחית

 

 

 

 1.  

קפה נמס מגורען TASTERS CHOISE 200 גרם

נסטלה

1

פחית

 

 

 

 1.  

קפה נמס מגורען Jacobs 200 גרם

Jacobs

1

פחית

 

 

 

 1.  

קפה נמס מגורען נטול קופאיןTASTERS CHOISE 200 גרם

נסטלה

1

פחית

 

 

 

 1.  

קפה נמס מגורען נטול קופאין Jacobs

Jacobs

1

פחית

 

 

 

 1.  

פולי קפה אילי

illy

3 ק"ג

פחית

 

 

 

 1.  

פולי קפה לוואצה

LAVAZZA

ק"ג

שקית

 

 

 

 1.  

שקיות תה 1.5 גרם

ויסוצקי

100

קרטון

 

 

 

 1.  

שקיות תה 1.5 גרם

ליפטון

100

קרטון

 

 

 

 1.  

תה צמחים מעורב

ויסוצקי

25

קרטון

 

 

 

 1.  

תה צמחים מעורב

ערבה

25

קרטון

 

 

 

 1.  

חלב עמיד 1 ליטר 3% שומן

תוצרת ישראל

12

קרטון

 

 

 

 1.  

מים מינרלים ½ ליטר

תוצרת ישראל

24

ארגז

 

 

 

 1.  

בקבוקי משקה מוגז לסוגיו 1.5 ליטר

פפסי

6

ארגז

 

 

 

 1.  

בקבוקי משקה מוגז לסוגיו 1.5 ליטר

קוקה קולה

6

ארגז

 

 

 

 1.  

בקבוקי משקה לא מוגז 1.5 ליטר – מיצים

פריגת

6

ארגז

 

 

 

 1.  

בקבוקי משקה לא מוגז 1.5 ליטר – מיצים

יפאורה

6

ארגז

 

 

 

 1.  

בקבוקי משקה סודה  1.5 ליטר

שוופס ו/או טמפו

6

ארגז

 

 

 

 1.  

שקיות מלח 1.1 גרם

תוצרת ישראל

1

שקית

 

 

 

 1.  

שקיות פלפל שחור 0.15 גרם

תוצרת ישראל

1

שקית

 

 

 

 1.  

שוקולית עלית 500 גרם

עלית

1

פחית

 

 

 

 1.  

צלחת אובלית (צבעונית קשיחה – חד פעמי)

תוצרת הארץ

25

במארז

19 גרם

 

 

 1.  

כוס ליין (חד פעמי) 35 מ"ל

תוצרת הארץ

50

בשקית

1.2 גרם

 

 

 1.  

מפיות צבעוניות  (מקופלות 1/4 33*33)

 

100

בשקית

 

 

 

 1.  

מפה על-בד 25 מ' אורך 1.2 מ' רוחב

 

1

גליל

 

 

 

 

* הכשר רבנות מקומית ו/או ראשית

הבהרה: כל המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ ולא דמי פיקדון על בקבוקי משקה.

קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזה שהבנו את הדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.

 

תאריך ______________שם מלא _______________ התפקיד _____________ חתימה וחותמת _______________

 

 

 

נספח ב-1 - אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976— מכרז 01/2014

 1.  אני הח"מ ............................................... "פקיד מורשה*  כמשמעותו בחוק עיסקאות    גופים ציבוריים, התשל"ו 1976- / רואה חשבון* / קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:

..............................      ..............................

שם                   מס' זהות / מס' תאגיד ,

 1. מנהל / פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס. ערך מוסף, התשל"ו 1975/
 2. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 1. אישור זה אינו מהווה אסמכתה לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
 2. תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ......... ........... **.

....................... ..............................      ..............................      ..............................

שם                  תואר***.                     מס' רשיון***               חתימה

 

תאריך ..............................

 

 

* מחק את המיותר.

** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 31 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור.

*** רשום רק אם האישור לא הודפס על נייר פירמה.

 

נספח ב2' – תצהיר המציע עפ"י סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים

תצהיר מכרז 01/2014

אני הח"מ                       ת.ז.                              לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כדלהלן:

 

אני נציג חב'                               בע"מ (להלן – הספק) ואני מכהן כ                                   . בהיותי מוסמך לכך מטעם הספק, הנני מצהיר כי (יש למחוק את המיותר)

 

*        עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2 ב' לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

*        הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2003), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום                                      הופיע בפני עו"ד                                     במשרדי שברח'                                     מר                                אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מס'     ____  המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

חתימה                           חותמת                                      תאריך                                    

 

 

 

 

נספח ד' – ערבות מציע

שם הבנק / חברת הביטוח ______________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס _________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות התחרות

הנדון: ערבות מס'_____________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים ₪) אשר תדרשו מאת: __________________________________________ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז פומבי 01/2014 למתן שירות אספקת מוצרי שתייה ומוצרים נוספים לרשות התחרות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד לתקופה של 60 יום מיום הגשת הצעת המחיר.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו:___________________

שם הבנק/ חברת הביטוח __________________.  

 

______________________                                ______________________

 מס' הבנק ומס' הסניף                                                    כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

______________  _______________________     _______________________

תאריך                          שם מלא                                                חתימה וחותמת

נספח ה' -  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - מכרז 01/2014

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
 3. בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

שם התאגיד

 

תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה

 

פרטי יצירת קשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).
 2. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).
 3. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 4. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 6. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 

יש לסמן V במקום המתאים

 • התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

שם התאגיד

 

חותמת התאגיד

 

שם המצהיר

 

חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ו' – עידוד נשים בעסקים - מכרז 01/2014

הגדרות:

 1. "אישור" - אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
  • אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
  • אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
 2. "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981;
 3. "מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
 4. "נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
 5.  "עסק" - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;
 6.  "עסק בשליטת אישה" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו- 2 של ההגדרה אישור;
 7. "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;
 8. "תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

 

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

 

אישור

אני עו"ד ____________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

המחזיקה בשליטה בחברת  ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________ ת.ז ____________.

שם מלא ___________ ת.ז ________________ חתימה ____________ חותמת__________. כתובת _________________ טלפון _______________.

 

 

 

 

 

אני גב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________

ח"פ ____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 לעניין עידוד נשים בעסקים.

 

שם מלא _____________________  חתימה __________________________

 

נספח ז' – טבלת שקלול

 

מס'

המוצר

שם היצרן/ חברה

מס' יחידות באריזה

סוג אריזה

כמות אריזות משוערת לחודש

מחיר ליח' חישוב

סה"כ

1

כוס לשתיה חמה (חד פעמי) 240 מ"ל

 

50

 

30

 

 

2

כוס לשתיה קרה (חד פעמי) 180 מ"ל

 

100

 

30

 

 

3

כפית לשתייה חמה (עמיד בחום (

 

100

 

20

 

 

4

כף חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

 

10

 

 

5

מזלג חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

 

10

 

 

6

סכין חד פעמי, פוליסטירן שקוף

 

100

 

7

 

 

7

מרקייה חד פעמי קשיחה לבנה

 

50

 

10

 

 

8

צלחת חד פעמי ("9)

 

500

 

7

 

 

9

סוכר בשקיקים 5 גרם

 

250

 

8

 

 

10

ממתיק לשתיה חמה בשקיקים 1 גרם

 

250

 

2

 

 

11

קפה שחור טורקי אריזה 100 גרם

עלית

1

 

70

 

 

12

קפה שחור אריזה 100 גרם

לנדוור

1

 

10

 

 

13

קפה נמס פחית 200 גרם

עלית

1

פחית

10

 

 

14

קפה נמס מגורען TASTERS CHOISE 200 גרם

נסטלה

1

פחית

24

 

 

15

קפה נמס מגורען Jacobs 200 גרם

Jacobs

1

פחית

10

 

 

16

קפה נמס מגורען נטול קופאיןTASTERS CHOISE 200 גרם

נסטלה

1

פחית

4

 

 

17

קפה נמס מגורען נטול קופאין Jacobs

Jacobs

1

פחית

10

 

 

18

פולי קפה אילי

illy

3 ק"ג

 

6

 

 

19

פולי קפה לוואצה

LAVAZZA

ק"ג

 

6

 

 

20

שקיות תה 1.5 גרם

ויסוצקי

100

קרטון

5

 

 

21

שקיות תה 1.5 גרם

ליפטון

100

קרטון

2

 

 

22

תה צמחים מעורב

ויסוצקי

25

קרטון

5

 

 

23

תה צמחים מעורב

ערבה

25

קרטון

5

 

 

24

חלב עמיד 1 ליטר 3% שומן

תוצרת ישראל

12

ארגז

5

 

 

25

מים מינרלים ½ ליטר

תוצרת הארץ

24

ארגז

1

 

 

26

בקבוקי משקה מוגז לסוגיו 1.5 ליטר

קוקה קולה

6

ארגז

1

 

 

27

בקבוקי משקה מוגז לסוגיו 1.5 ליטר

פריגת

6

ארגז

1

 

 

28

בקבוקי משקה לא מוגז 1.5 ליטר – מיצים

יפאורה

6

ארגז

1

 

 

29

בקבוקי משקה לא מוגז 1.5 ליטר – מיצים

שוופס ו/או טמפו

6

ארגז

1

 

 

30

בקבוקי משקה סודה  1.5 ליטר

שוופס ו/או טמפו

6

ארגז

1

 

 

31

שקיות מלח 1.1 גרם

תוצרת ישראל

1

 

20

 

 

32

שקיות פלפל שחור 0.15 גרם

תוצרת ישראל

1

 

20

 

 

33

שוקולית עלית 500 גרם

עלית

1

פחית

1

 

 

34

צלחת אובלית (צבעונית קשיחה – חד פעמי)

תוצרת הארץ

25

במארז

 

 

 

35

כוס ליין (חד פעמי) 35 מ"ל

תוצרת הארץ

50

בשקית

 

 

 

36

מפיות צבעוניות  (מקופלות 1/4 33*33)

 

100

בשקית

 

 

 

37

מפה על-בד 25 מ' אורך 1.2 מ' רוחב

 

1

גליל

 

 

 

 

 

 

נספח ח' – טיוטת הסכם

 

טיוטה

הסכם לאספקת מוצרי שתייה ומוצרים נוספים

שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ____ שנת 2014

בין

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו על ידי מנהל רשות

ההגבלים העסקיים והחשב של רשות התחרות

(להלן: "הרשות") מצד אחד;

לבין

___________________________

באמצעות נציגו המורשה מר/גב' ___________

המוסמך לחתום בשמו ולחייבו לכל דבר ועניין

(להלן: "הספק") מצד שני;

 

הואיל :             והרשות מעוניינת בקבלת שירות של אספקת מוצרי שתייה ומוצרים נוספים כמוגדר להלן (להלן: "השירות"), וזאת באופן ובפרק הזמן כנדרש על פי תנאי הסכם זה, תוך עמידה בסטנדרטים נאותים של מקצועיות ואיכות;

והואיל :            והספק מצהיר כי הוא כשיר, מעוניין ומסוגל לספק את המוצרים כנדרש על פי תנאי הסכם זה;

והואיל:             והספק זכה במכרז פומבי שפרסמה הרשות בעניין.

  

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

תקופת ההסכם והיקף ההתקשרות

2. הסכם זה נעשה לתקופה שמיום _________ ועד ליום _________ (להלן: "תקופת ההסכם"). סכום ההתקשרות לתקופה האמורה לא יעלה על סך של _________ ₪. הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את ההסכם ב– 4 תקופות נוספות של שנה כל אחת, באותם התנאים, וזאת עם קבלת הזמנת רכש חתומה כדין לכל תקופה.

3. היקף התקשרות יהיה בהתאם להוצאת הזמנה שתוציא הרשות ותהיה חתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות.

4. בכל מקרה לרשות נתונה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .

אופן האספקה והתחייבויות הספק

5. הספק מצהיר ומתחייב בזה כי יש לו את מלוא הכישורים, המיומנות, הידע והיכולת (כספית ואחרת) לספק לרשות את המוצרים הנדרשים על ידה כמפורט להלן ברמה ובאיכות גבוהה.

6. בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק כי מילא כל תנאי שבדין למתן השירות לרבות כל תנאי מוקדם הקבוע בדין לעיסוק במתן השירות.

7. במשך תקופת ההסכם יספק הספק לרשות מוצרי שתיה ומוצרים נוספים (להלן: "המוצרים") מתוך הרשימה המפורטת בנספח א' למכרז בהתאם להזמנת הרשות כפי שתהיה מפעם לפעם.

8. אספקת המוצרים תבוצע באופן שוטף בתוך 3 ימי עבודה מקבלת הדרישה של נציג הרשות כדלקמן: המשרד הראשי - רח' עם ועולמו 4, קומות 3 ו-4, ירושלים; מחלקת החקירות – רח' המסגר 14 תל אביב, קומה 6.

9.  הספק ידאג להובלת המוצרים המוזמנים אל משרדי הרשות, פריקת המוצרים וסידורם במקומות שנקבעו ע"י הרשות בכל אחת מהקומות בהן מצויים משרדי הרשות, וכן יבצע כל פעולה סבירה אחרת הקשורה בביצוע השירות, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה, הכול בהתאם להוראות מנהל הרשות או נציג הרשות כהגדרתו להלן ולשביעות רצונם.

10. למען הסר ספק יובהר כי אין בהסכם זה דבר אשר יש בו כדי לחייב את הרשות להזמין מוצר כלשהו מהספק. כמו כן, אין בהסכם זה דבר אשר יש בו כדי לחייב את הרשות בהזמנות בהיקף מינימאלי מסוים, כספי או כמותי. הרשות רשאית לפעול כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אם תבחר הרשות שלא להזמין מהספק מוצר כלשהו, לא תקום לספק זכות כלשהי כלפי הרשות והוא לא יהא זכאי לפיצוי בגין אי ההזמנה. אם תבחר הרשות להזמין מהספק מוצר מהמוצרים נשוא הסכם זה, ורק אז, תהא הרשות מחויבת לשלם לספק תמורה בהתאם להוראות הסכם זה.

11. הספק מתחייב לספק את המוצרים ו/או את השירות תוך הקפדה מלאה על תנאי הסכם זה במלואם, וזאת על הצד הטוב ביותר, כמיטב המקצועיות והאחריות ולשביעות רצון הרשות.

12. הספק מתחייב לספק מוצרים טריים ומאיכות גבוהה. תאריך תוקף של מוצרי השתייה האחרים יהיה לפחות חצי שנה אחרי מועד האספקה לרשות.

13. למען הסר ספק יובהר, כי מוצרים שפג תוקפם ו/או שאינם מאיכות גבוהה ו/או שאינם לשביעות רצונה של הרשות – כגון מוצרים פגומים, מוצרים מעודפי ייצור, מסוג ב' וכדו' – יוחזרו לספק בהתאם לדרישות והוראות הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. הספק מצהיר ומתחייב בזאת להישמע להוראות הרשות בעניין זה ולפנות ממשרדי הרשות את המוצרים שיתבקש לפנות, תוך7 ימי עבודה ועל חשבונו בלבד. כמו כן, מתחייב הספק לספק תוך 3 ימי עבודה מוצרים טריים ובאיכות הנדרשת במקום המוצרים שיוחלפו. יובהר, כי הרשות לא תישא בכל עלות שתיגרם לספק כתוצאה מהחלפת המוצרים שיתבקש להחליף.

התמורה

14. כנגד ביצוע מלא ונאות של השירות ובכפוף לתנאי הסכם זה יהיה הספק זכאי לקבל מן  הרשות תמורה לפי המפורט בנספח א' להסכם זה.

הצמדה

15. בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

מדד המחירים לצרכן - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

מדד הבסיס - הוא המדד הידוע בתום 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

מועד הבסיס - חל 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המחירים בהצעה נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס ערך מוסף. כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

המחירים החודשיים יישארו קבועים או ירדו, במשך 18 החודשים הראשונים להתקשרות. מועד תחילת מדידת זמן זה הינו מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

לאחר 18 החודשים הראשונים יוצמדו מחירים אלה, מידי 6 חודשים, למדד המחירים לצרכן. עדכון המחירים ייעשה על יתרת הסכום שטרם שולמה.

עדכון המדד הראשון יינתן לאחר 6 חודשים ממועד הבסיס.

המדד הקובע הוא המדד האחרון הידוע בתום כל 6 חודשים ממועד הבסיס.

 1. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, יעודכן המחיר בהתאם לשינוי כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין מדד המחירים לצרכן, שהיה ידוע במועד שבו עבר מדד המחירים לצרכן את 4%, לבין המדד הידוע לאחר 6 חודשים ממועד זה. לאחר עדכון המדד בפעם הראשונה יוצמדו המחירים החודשיים, מידי 6 חודשים למדד המחירים לצרכן.

למען הסר ספק, יודגש כי במקרה בו נעשה עדכון מחירים, במהלך ה – 18 חודשים הראשונים יחול העדכון על כל ההזמנות שיצאו ממועד תוקף העדכון.

16.  התמורה תשולם לספק כנגד חשבונית מס' ערוכה כדין מיום הגשתה ואישורה ע"י חשב הרשות או נציגו המוסמך ובהתאם להוראת החשב הכללי.

17. הספק, לרבות כל מי הנותן שירות לרשות מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום אחר או נוסף, פרט לזה הנזכר בסעיף זה, לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחריה, לא עבור מתן השירותים ולא עבור כל פעולה אחרת המבוצעת בקשר עם הרשות. מובהר ומוסכם בזה כי התמורה המפורטת בסעיף זה נקבעה תוך התחשבות בעובדה כי הינה כוללת וממצה את כל התחייבויות הרשות וכי בכל מקרה בו יועלו כנגד הרשות תביעות לסכומים נוסף על התמורה תחושב התמורה מחדש בהתאם ועל הספק יהא לשפות את הרשות במלוא הסכומים הנתבעים ממנה אם תחויב בכך.

18. הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לספק כל סכום שהיא זכאית לחייב בו את הספק לפי הוראות הסכם  זה.  

 

 

מעמד הספק ואחריות לנזקים

19. הספק מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות בין הרשות ובינו היא לצורך מתן השירות כהגדרתו בהסכם זה בלבד. דבר בהסכם זה אין בו כדי לשוות לרשות מעמד של מעסיק ו/או לשוות לספק או למי מטעמו מעמד או זכות איזושהי של עובד ו/או עובד מדינה, הן כלפי הרשות והן כלפי אחרים.

20. הרשות לא תישא באחריות לנזק שהספק עלול לגרום במהלך ביצוע השירות, וכן לכל נזק שיגרם לספק, ו/או לכל עובד או מועסק אחר מטעמו במהלך ביצוע השירות. הרשות לא תישא בשום תשלום, תביעה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם, שייגרמו לספק או למי מטעמו עקב ביצוע הסכם זה.

 

 

ערבות ביצוע

21. במשך כל תקופת ההסכם יעמיד הזוכה ערבות לביצוע השירותים (להלן: "ערבות לביצוע") אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 15,000 (חמישה עשר אלף) ש"ח.

22. הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם זה ותהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם + 60 יום מסיום תקופת ההתקשרות.

23. הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או בגין כל נזק שייגרם לרשות  ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות הרשות לכל סעד אחר לפי כל דין.

24. חילטה הרשות את הערבות והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

ביטוח, תשלומי מיסים ואישורים

25. כל תשלומי ביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בגין נותני השירות מטעם הספק יחולו על הספק וישולמו על ידו. כל מס, לרבות מס ערך מוסף ישולם ישירות על ידי הספק. הספק יציג אישור רואה חשבון על עמידה בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.

26. הרשות לא תישא בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שייגרמו לספק או מי מטעמו, או לצד ג' על ידי הספק או מי מטעמו, עקב ביצוע הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים.

27. הספק מתחייב לשאת בכל תשלום, הוצאה, אגרה או מס אשר יחולו בקשר עם מתן השירותים כלפי כל צד שלישי.  אם תיתבע הרשות לשלם כל סכום שהוא בגין האמור ייטול הספק על עצמו את האחריות המלאה לגבי כל טענה או תביעה נגד הרשות ולכל הוצאה אשר תישא בה הרשות בקשר עם כך.

28. על הספק להציג את כל האישור הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, תצהיר העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו-1976.

ביטול ההסכם

29. הרשות תהיה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב של 60 יום לפחות, וזאת ללא צורך במתן נימוקים לכך. במקרה זה לא יהיה הספק זכאי לכל פיצוי או תמורה, למעט תשלום התמורה המגיעה לו עבור מוצרים שסיפק בפועל בהתאם להזמנת הרשות.

סודיות וניגוד עניינים

30. הספק מצהיר כי הוא מודע לכך שכל מידע שהוא או מי מעובדיו ייחשפו אליו במהלך או בקשר עם נתינת השירות עשוי להיות מידע סודי המתקבל על ידי הרשות מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988  ועשוי לפיכך להוות סוד מסחרי והינו חסוי ככזה.  כל מידע כאמור הינו מידע שחשיפתו לאחרים והשימוש בו אסורים ומהווים עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל הספק יימנע מכל שימוש במידע כאמור ולפי דרישת מנהל הרשות יחדל לאלתר מכל שימוש בו, גם אם הוא טוען כי המידע הנזכר אינו מהווה סוד מסחרי. הספק ינחה את עובדיו בהתאם ויהיה אחראי לכל שימוש בלתי מורשה במידע אליו נחשף הספק או עובדו.

31. הספק לא יעשה כל מעשה ולא יתקשר בכל הסכם העלול להעמידו כלפי הרשות במצב של ניגוד עניינים. בכל מקרה של ספק או לפי דרישת הרשות יודיע הספק בכתב למנהל הרשות על נסיבות העלולות ליצור ניגוד עניינים כאמור.

32. נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על נספח ד' "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.  

 

הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ ביטול החוזה:

33. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים 7-9, 11-13, 22, 26-27, 29, 32-33 לעיל תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך

34. הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאית הרשות מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או את חלקן או את כולן יחד:

 1. להזמין את המוצרים מספק אחר ולקזז את ההוצאות שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים לספק לפי הסכם זה.
 2. לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
 3. לקנוס את הספק בפיצוי מוסכם בגין פגיעות כמפורט להלן:
  1. בגין אספקת מספר פריטים (כמות) שלא בהתאם לכמות שהוזמנה בפועל – ע"ס 500 ₪ בגין כל אירוע;
  2. בגין אספקת מוצר מסוג או טיב שלא בהתאם להתחייבות בהסכם – ע"ס 500 ₪ בגין כל אירוע;
  3. בגין אספקת פריט שלא בהתאם לדרישת תוקף המוצר – ע"ס 500 ₪ בגין כל אירוע;
  4. בגין איחור באספקת המוצרים מהמועד שנקבע – ע"ס 500 ₪ בגין כל יום עיכוב.

35. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הזוכה ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .

36. הרשות לא תהיה אחראית לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות החוזה כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון ("כוח עליון" - אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה, הרשות לא חזתה אותו מראש ו/או לא היה עליה לדעת או לחזותו מראש, והוא אינו בשליטתה, והמונע ממנה למלא את התחייבויותיה על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים).

37. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

38. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן.

39. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות הסכם זה ובפרט מהוראותיו לגבי חילוט הערבות הבנקאית.  

 

שונות

 

40. הספק יבצע באופן אישי, באמצעות מי מעובדיו או מועסקיו, את התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יעבירן לאחר מטעמו, אף לא באופן חד-פעמי, אלא באישור בכתב מאת נציג הרשות.

41. נציג הרשות לצורך הסכם זה הוא, מר ארז אלמקיאס (להלן: "נציג הרשות").

42. הספק מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת מנהל הרשות מראש ובכתב.

43. כל ויתור מטעם הרשות על איזו מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה לא יהיה בר-תוקף אלא אם יעשה בכתב וייחתם על-ידי מנהל הרשות.

44. מבלי לגרוע מזכויות הרשות לפי הסכם זה וע"פ כל דין, רשאית הרשות לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מתוך תשלומיה לספק.

45. הספק מצהיר כי חתימתו על הסכם זה נעשית בידי מורשי חתימתו ובאופן שיש בו כדי לחייבו באמור בהסכם.

46. אין בתנאי מתנאי חוזה זה כדי להגביל את הרשות או למנוע ממנה מלהתקשר עם ספקי שירותים אחרים מלבד הספק, כולל ספקים בתחום מוצרי השתייה ומוצרים נוספים, בדרך כלל, או למקרים מסוימים.

47. אין לשנות מתנאי הסכם זה או להוסיף עליהם אלא בכתב שניתנה עליו חתימת הצדדים כדין.

48. כתובות הצדדים יהיו כמפורט בראש ההסכם. כל צד יהא חייב ליתן הודעה בכתב על כל שינוי שיחול בכתובתו ובפרט מן הפרטים המזהים המצוינים בראש ההסכם, לרבות פרטי המורשים בו. נשלחה הודעה בדואר רשום לפי הכתובת הנזכרת, ייחשב הדבר, בהעדר ראיות לסתור, כי הגיעה ליעדה תוך 48 שעות ממועד מסירתה לבית הדואר. הודעות בין צד למשנהו ייעשו בכתב בלבד.

49. צד אשר יבקש להביא סכסוך בין הצדדים לערכאות שיפוטיות יפנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

ולראיה חתמו הצדדים על הסכם זה

 

 

                                                                                                                                

                                                                                               שם מלא של המוסמך לחתום

   חשבת הרשות                          מושרה חתימה                    בשם הספק, חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א' להסכם – ערבות ביצוע

שם הבנק / חברת הביטוח ______________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ________________

 

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות התחרות

הנדון: ערבות מס'_____________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 15,000 ₪ (במילים: חמישה עשר אלף ₪), אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן,  אשר תדרשו מאת: ___________________________ (להלן: "החייב") בקשר עם הסכם בין החייב ובין רשות התחרות למתן שירות אספקת מוצרי שתייה ומוצרים נוספים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ ועד לתאריך _________.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו:___________________

שם הבנק/ חברת הביטוח __________________.  

______________________                               ______________________

 מס' הבנק ומס' הסניף                                                    כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 _________                           ______________       

תאריך                                    שם מלא                                      חתימה וחותמת

 

 

נספח ב' להסכם –התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל   ונחתם בין  ____________ (להלן:"הנותן השירותים") לבין רשות התחרות (להלן: "המשרד") הסכם מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל  ואני מועסק על-ידי הנותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.

והואיל  והמשרד הסכים להתקשר עם הנותן השירותים בתנאי כי הנותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הנותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכולל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי רשות התחרות כדלקמן:

 1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
 3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
 5. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
 6. להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
 7. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 8. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
 9. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר) (להלן: "עניין אחר").
 10. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 11. בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
 12. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
 13. הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם 3.99.99 נספח 17 וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 27 של חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) , תשי"ז- 1957.
 14. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
 15. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
 16. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

 

ולראיה באתי על החתום

 

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

 

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________

 

חתימה: _____________________

 

 

 

מכרז פומבי 01/2014 לאספקת מוצרי שתיה ומוצרים נוספים

לפירוט לחץ כאן