רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

אכיפה מנהלית

החוק העמיד לרשות הממונה על הגבלים עסקיים כלי אכיפה שונים הכוללים אכיפה מִנהלית-אזרחית, אכיפה פלילית וכן סמכויות המאפשרות לממונה ליזום הליך שיפוטי.

עיצום כספי: במאי 2012 אישרה הכנסת את תיקון מס' 13 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח‑1988, ובמסגרתו הוסף לחוק פרק ז1, אשר מסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות שונות של הוראות החוק. הוספת נדבך של עיצומים כספיים לחוק ההגבלים העסקיים מהווה תוספת רבת משמעות למערך האכיפה של דיני ההגבלים העסקיים.

לממונה מוקנה שיקול דעת לקביעת גובהו המדויק של העיצום, והחוק קובע סף מרבי בתוספת רשימה לא סגורה של שיקולים מנחים לשיקול הדעת של הממונה על הגבלים עסקיים.

טרם ההחלטה על הטלת עיצום כספי מתקיים הליך שימוע, כמקובל בהליכים מִנהליים, ועל ההחלטה זכאי המפר להגיש ערר לבית הדין להגבלים עסקיים.

קביעה על הפרת חוק: בסמכותו של הממונה על הגבלים עסקיים לקבוע, על פי סעיף 43(א) לחוק, כי פעילות מסוימת מהווה הגבל עסקי, קביעה המהווה ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי. מושאיה של הקביעה רשאים לערור עליה בפני בית הדין להגבלים עסקיים.

הכרזה על קיומו של בעל מונופולין: סעיף 26(א) סיפא מאפשר לממונה להכריז על קיומו של מונופולין. אופייה של הכרזה, על פי סעיף 26(א) סיפא, כאופי הקביעה בהתאם לסעיף 43(א), הנו הצהרתי, ואין בהיעדרה של הכרזה כדי לגרוע במאומה מן החובות המוטלות ממילא על בעל המונופולין. נפקויותיה העיקריות של ההכרזה הן היותה ראיה לכאורה לקיומו של מונופולין בכל הליך משפטי.

צו מוסכם: בהתאם לסעיף 50ב לחוק, רשאי בית הדין, לפי בקשת הממונה על הגבלים עסקיים, ליתן להסכמה שבין הממונה על הגבלים עסקיים לבין אדם אחר תוקף של "צו מוסכם" (consent decree). במסגרת הצו האדם מתחייב לעשות מעשה מסוים או להימנע מעשותו, וכן הוא יכול להתחייב להעביר כספים לאוצר המדינה. סמכות אכיפה מִנהלית זו מרחיבה את טווח האמצעים שהממונה על הגבלים עסקיים יכול לנקוט לקידום של מטרות החוק.

הוראות לבעל מונופולין: סעיף 30 לחוק מאפשר לממונה לתת הוראות לבעל מונופולין, אם ראה כי עקב קיומו של מונופולין או התנהגותו של בעל מונופולין נפגעת התחרות בעסקים או נפגע הציבור, או שקיים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית בציבור. פגיעה מסוג זה עשויה לעסוק, בין היתר, במחיר של נכס או שירות, באיכותו ובכמויות שלו, או בקיומו של מכשול למעבר של לקוחות בין פירמות בענף או מכשול לכניסה של פירמות חדשות לענף.

הוראות לקבוצות ריכוז: סעיף 31א, שהיתוֹסף בתיקון מס' 12 לחוק בשנת 2011, מאפשר לממונה לקבוע כי קבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים, שבידיהם נתון ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל מתן שירותים או מכלל רכישתם, היא קבוצת ריכוז. סעיף 31ג מפרט כמה הוראות אפשריות (רשימה פתוחה) לקבוצת ריכוז, בהן הסרה או צמצום של מכשולים לכניסה לענף או למעבר לקוחות בין פירמות בענף, הפסקת פעילות פוגענית מסוימת של חבר הקבוצה, איסור על העברה או פרסום של מידע בין חברי הקבוצה או בין חברי הקבוצה לבין אדם אחר. נוסף על כך, הממונה על הגבלים עסקיים רשאי לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים בהמלצה להורות על מכירת החזקות צולבות או משותפות של חברי קבוצת ריכוז או על מכירת נכס של חבר קבוצת ריכוז.

 

רשימת צווים מוסכמים תחת אכיפה מנהלית

הממונה על הגבלים עסקיים ; פאסט סורסינג בע"מ ; פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ

גבינות משק-אחים מאיר, בית יצחק בע"מ ; תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ (אקו"ם)

הראל חברה לביטוח בע"מ ; ומדנס סוכנות לביטוח בע"מ

נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ

יינות ביתן בע"מ ויינות ביתן החזקות בע"מ

סטימצקי (2005) בע"מ

בנק הפועלים בע"מ ; בנק לאומי לישראל בע"מ ; בנק מזרחי טפחות בע"מ ; בנק דיסקונט בע"מ ; הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

 סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

מקורות פיתוח וייזום בע"מ ; מקורות ייזום-מנרב , פרויקט נבי מוסא

קמפוס ביו שותפות מוגבלת וגילי מדיקל בע"מ

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

וידאו חמישה כוכבים הפצה (1991) בע"מ ; דוד חסקי

אחזקות התחנה בע"מ ; התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

הממונה על הגבלים עסקיים ; פאסט סורסינג בע"מ ; פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ

 

גילוי דעת

גילוי דעת 1/16: שיקולי הממונה על הגבלים עסקיים בקביעת גובה עיצום כספי


פרוטוקולים של ועדת הכנסת

פרוטוקול ועדת הכנסת מתאריך 2.4.12

פרוטוקול ועדת הכנסת מתאריך 22.2.12

פרוטוקול ועדת הכנסת מתאריך 24.1.12

 

הדיונים בוועדת הכלכלה בנוגע לתיקון החוק