רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

אכיפה פרטית

מאמצי האכיפה מצד רשות התחרות מכוונים להגנה על אינטרס הציבור בכללותו, ובדרך כלל אין די בהם כדי להביא להשבת נזקים בגין הפרת החוק לניזוקים. לפיכך בצד סמכויות הממונה על הגבלים עסקיים החוק קובע דרכים חלופיות נוספות לקבלת סעדים על דרך של אכיפה פרטית.

לרשות כל אדם או תאגיד עומדים סעדים אזרחיים בגין הפרה של חוק ההגבלים העסקיים. סעדים אלה כוללים את הוראת סעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים, ולפיה הפרה של הוראה מהוראות החוק דינה כדין עוולה בנזיקין. הסעיף פותח בפני פרטים ותאגידים הניזוקים מהפרה של הוראות החוק על ידי אחר אפשרות לפרוע ממנו את נזקם באמצעות תביעה נזיקית רגילה.

לצד העמדת אפשרות לניזוק לקבל סעד בגין נזק שנגרם לו בשל הפרה של החוק, האכיפה הפרטית תורמת למודל האכיפה של החוק בשני היבטים מרכזיים: ראשית, היא מפחיתה מלכתחילה את התמריץ להפר את החוק; שנית, האכיפה הפרטית משלימה את האכיפה הציבורית ובאה במקומה במקרים המתאימים.

 

החוק מתיר לאדם, לרשות ציבורית או לארגון העומדים בתנאים מסוימים להגיש תובענה ייצוגית בשם קבוצת אנשים בגין הפרה של הוראות חוק ההגבלים העסקיים. חלקן של התובענות הייצוגיות מוגשות לאחר שהפעיל הממונה על הגבלים עסקיים את סמכותו לפי סעיף 43(א) או לפי סעיף 26 לחוק וקבע, כי עניין מסוים מהווה הגבל עסקי. קביעת הממונה על הגבלים עסקיים מאפשרת לתובעים הייצוגיים להשתמש בקביעות הממונה על הגבלים עסקיים כראיה לכאורה במסגרת התביעה וכך מסייעת לתובעים לעמוד בנטל המורכב של הוכחת ההגבל העסקי בשנת 2014 ובשנת 2015 הוגשו 8 ו-7 תובענות ייצוגיות בנושא הגבלים עסקיים, בהתאמה.

לרשות הגבלים עסקיים נציג בקרן למימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים, שתפקידה לבחון ולהעניק מימון לתובענות. מאז הקמת הקרן בשנת 2011 הוגשו 12 בקשות למימון תובענות ייצוגיות בתחום ההגבלים העסקיים (5% מסך כל הבקשות המוגשות לקרן). בשנת 2015 ניתן מימון לשתי תובענות בעילות הגבליות, באחד סכום הסיוע הסתכם במימון עבודת התרגום בגובה של 90% מסך הסכום ששולם בפועל (20,178 ₪), ובשני הסיוע היה במימון חוות דעת בגובה 30 אלף שקל ומימון הוצאות משפט במידה וייפסקו כנגד המבקש בגובה 20 אלף שקל או 80% מסך ההוצאות, הנמוך מביניהם. 

טבלת תובענות ייצוגיות

 

"הקרן למימון תובענות ייצוגיות הוקמה מכח ס' 27 לחוק תובענות ייצוגיות, במטרה לסייע במימון תובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן. הקרן החלה פעילותה בשנת 2010. על המבקש לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) התש"ע-2010, וכן להגיש בקשתו, בצירוף המסמכים הנדרשים, בהתאם לקבוע בתקנות. את הבקשה ניתן להגיש דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת

http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx

 או ישירות לכתובת המייל classactionaid@justice.gov.il."