רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

יצירת תחרות בתפעול המסחר בבורסה

 

‏11 פברואר 2015

‏כ"ב שבט תשע"ה

 

בית הדין אישר מהלך מיידי שיאפשר תחרות בתפעול המסחר בבורסה

"נקודת זמן קריטית ליצירת תחרות...עיתוי זה יוצר פוטנציאל משופר ואיכותי, לכאורה, לכניסת מתחרים לשוק ולהגברת התחרות"   

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת תמר בזק-רפפורט) נתן תוקף של פסק דין להסכמות בין רשות התחרות וחברת FMR, ואפשר בכך תחרות מיידית בתחום מערכות תפעול המסחר בבורסה. "מדובר בתקופה בה מסתיימים כל הסכמיה של FMR לשירותי משרד אחורי, כך שמדובר בנקודת זמן קריטית ליצירת תחרות", נכתב בפסק הדין, "עיתוי זה יוצר פוטנציאל משופר ואיכותי, לכאורה, לכניסת מתחרים לשוק ולהגברת התחרות".

ההתחייבויות שלקחה על עצמה FMR, המספקת שירותים לחברות בורסה, מתמקדות בהקלה מקסימלית על ניוד לקוחות למתחרים של FMR וקישוריות בין המערכת שלFMR  לבין מערכות מידע של מתחרים.

הצעדים הגיעו לאחר כוונת הממונה להכריז על החברה כמונופול בתחומה. ההסכמות, שדומות במהותן להוראות אותן התכוון הממונה לתת לחברה במסגרת המהלך החד צדדי ששקל ליישם, נקבעו לתקופה של שנתיים, אשר בסיומן הרשות תמשיך לבחון את התפתחות התחרות בשוק זה. השופטת התייחסה למסגרת הזמנים וכתבה, כי "עמדה זו ראויה בעייני. הצעדים שביקש הממונה לנקוט הסתמכו על ניתוח שוק ועל הערכות אודות מהלכים שיתרמו ליצירת תחרות. לא סוד הוא שהערכות שהן פרי ניתוח כלכלי לא תמיד מתממשות באופן המצופה. נפלאות הן דרכי השוק. נוכח כך, ראויה היא הגמישות ששימר הממונה לעצמו לבחינה מחודשת של המצב בהמשך".

מה היא "מערכת המשרד האחורי"?

מערכת המשרד האחורי לצרכי סליקה היא מכלול ייעודי של תוכנות ואפליקציות, שבאמצעותו מבצעים חברי מסלקת הבורסה פעולות של תחילה וסיום יום מסחר, ניהול מאגרי המידע של הלקוחות וכן תפעול פעילות הקסטודי. מערכת "משרד אחורי" היא חיונית לפעילותו של חבר מסלקת הבורסה, ולמעשה, בלעדיה הוא לא יכול לספק שירותים ללקוחותיו, שרוצים שכספם יושקע בבורסה, בלעדיה.

עיקרי ההוראות

 ניוד: הקלת האפשרות לעבור מ- FMR לחברה מתחרה

  • החברה לא תחתום על חוזים ארוכי טווח שיגבילו את מעבר הלקוחות למתחרים. התקופה המקסימלית לחוזים נקבעה לשנתיים.
  • לקוחות FMR  יוכלו להאריך את ההתקשרות מולה באופן חד צדדי ובאותם תנאים, לתקופה של עד חצי שנה, אשר תאפשר להם להתארגן לקליטת המערכת המתחרה.
  • חובה לספק ללא תמורה את היסטוריית הלקוחות לבקשת חבר הבורסה. היסטוריית הלקוחות כוללת מידע הדרוש לחבר הבורסה על מנת לנייד את פעילותו למערכת מתחרה. במידה ש-FMR לא תעביר את הרשימה תוך 24 ימי עבודה בבקשה ראשונה של הלקוח, ותוך 3 ימי עבודה ביתר הבקשות, הדבר יהווה הפרה של הצו.
  • לחברה אסור יהיה להפלות בין לקוחות.

 

 

קישוריות: החברה תהיה מחויבת לאפשר ללקוחות מערכת "משרד אחורי" שימוש במערכות מידע שאינן מסופקות על ידי החברה.

  • ל-FMR יהיה אסור בין היתר לסרב לקשר בין מערכת המשרד האחורי לבין מערכות מידע שאינן מסופקות על ידה, לגבות עבור הקישוריות מחיר גבוה, להפסיק את מתן שירותיה ללקוח שקישר מערכות זרות או לפגוע בתנאים המסחריים שלו. בצו המוסכם נכתב במפורש כי "איום, דרישה, ניסיון או כל פעולה אחרת שתוצאתה האפשרית היא הפסקת מתן שירותים או פגיעה בתנאים מסחריים" תהיה הפרה של הצו.
  • החברה חייבת למסור כל מידע שנחוץ לצורך הקישוריות בין המערכת שלה לבין המערכות הזרות.

רקע

בדיקת התחום על ידי רשות התחרות העלתה כי חברי מסלקת הבורסה שאינם בנקים, וכן בנק ירושלים, עושים שימוש אך ורק במערכת המשרד האחורי של FMR, וכי קשה מאוד לעבור מהמערכות שלFMR  למערכות מתחרות. בעקבות בדיקה זו, הודיע הממונה בראשית 2014 לחברה כי הוא שוקל להכריז עליה כבעלת מונופולין באספקת מערכת תוכנה לביצוע פעולות Back Office ("משרד אחורי") לחברי מסלקת הבורסה שאינם בנקים ולבנק ירושלים, בכפוף לשימוע שיערך לה. כמו כן הודיע הממונה כי הוא שוקל לתת ל-FMR הוראות בדבר צעדים שעליה לנקוט, ואשר נועדו להקל על כניסת מתחרים לתחום זה.

בחודש ספטמבר 2014 הוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין FMR, כי במקום שהממונה יכריז עליה כמונופולין,FMR  תיטול על עצמה במסגרת צו מוסכם הוראות דומות לאלו ששקל הממונה להטיל עליה, ואשר יש בהן כדי לסייע לפתיחת השוק לתחרות באופן מיידי.