רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הודעה לציבור: נוהל טיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים")

הודעה לציבור: נוהל טיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים")

ב-8 במאי 2016  פרסמה רשות התחרות הודעה לציבור בדבר בחינת נוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים "ירוקים בוהקים").

בתמצית, על פי נוהל מיזוגים "ירוקים בוהקים" של הרשות:

  1.  מיזוג אשר ברור כי אינו מקים חשש סביר לפגיעה בתחרות יסווג בסמוך לאחר הגשתו המלאה בסיווג פנימי של הרשות כ"מיזוג ירוק בוהק";
  2. בדיקת מיזוג המסווג כירוק בוהק תעשה במתכונת מצומצמת, כך שההחלטה במיזוג תתקבל בעיקרו של דבר על סמך הודעות המיזוג ומידע המצורף אליהן;
  3. החלטות במיזוגים ירוקים בוהקים יתקבלו בתוך פרק זמן קצר משמעותית מ-30 הימים הקבועים בסעיף 20(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

נוהל ירוק בוהק נועד להשיג שתי תכליות עיקריות:

  1. מיקוד משאבי הרשות בבחינת עסקאות שמעלות שאלות משמעותיות ביחס להשפעתן על התחרות;
  2. צמצום הנטל על מגישי הודעת המיזוג בקשר עם הליך בדיקת המיזוג וקיצור זמן ההמתנה להסכמת הממונה, במקרים שבהם ברור, כי הממונה אינו צפוי להתנגד למיזוג או להתנות את הסכמתו בתנאים.

 

הניסיון הנצבר בהחלת הנוהל

במהלך התקופה שמאז פרסום ההודעה, סווגו 20 מיזוגים כ"ירוקים בוהקים" וטופלו בהתאם לנוהל זה. משך הטיפול הממוצע, מקבלת הודעה המיזוג ועד ההחלטה במיזוגים שסווגו כירוקים בוהקים, עומד על פחות מחמישה ימים ממועד הגשת הודעת המיזוג (כולל ימי סוף שבוע, חגים וכו'). זהו פרק  זמן קצר ביותר, ונמוך משמעותית מפרק הזמן הממוצע לטיפול במיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים ושאינם מטופלים במסגרת הנוהל.

הפעלת הנוהל מכאן ולהבא

הניסיון עד כה מצביע על כך שהנוהל עשוי, לכל הפחות, לקדם משמעותית את תכלית קיצור זמן ההמתנה להסכמת הממונה, ולכן הרשות ממשיכה בהפעלתו. כמו כן הרשות קוראת לציבור לעשות שימוש במסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים", אשר מאפשר המתנה קצרה עד מאד עד לקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים  לעיסקה.

עם זאת, על מנת לקדם את התכליות הנוספות שלשמן נועד, הרשות מוסיפה תנאי להפעלתו של הנוהל. מכאן ולהבא צדדים המבקשים להיבחן במסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים" יספקו עם הודעת המיזוג את עץ האחזקות של הצדדים למיזוג, הכולל פירוט מלא של המחזיקים הישירים בצדדים למיזוג, ופירוט של בעלי השליטה בכל בעל אחזקות ישיר בצד למיזוג.

נזכיר כי סיווגו של מיזוג כירוק בוהק, כך שבדיקתו תיעשה במתכונת מצומצמת ומקוצרת כאמור, תלוי במידה רבה בכמות המידע שהצדדים מספקים לרשות במסגרת הודעות המיזוג ובאיכותו של המידע המסופק. על כן ממשיכים לחול הכללים הבאים:

  1. על מנת שמיזוג מבוקש יטופל בנוהל ירוק בוהק, נדרש כי יוגשו בעניינו הודעות מיזוג מלאות, בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), תשס"ד-2004 (להלן: "התקנות").          
    מיזוגים שלגביהם הוגשו הודעות מיזוג מקוצרות (לפי סעיף 4(ג) לתקנות) לא יוכלו להיבחן במסגרת הנוהל לטיפול במיזוגים ירוקים בוהקים. הניסיון שנצבר ברשות בחודשים מאז הופעל מסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים" מלמד כי מיזוגים רבים שיכולים היו באופן עקרוני להיכלל במסלול "ירוקים בוהקים" הועברו לנוהל בדיקה ארוך יותר וממושך יותר רק משום שמולאו לגביהם הודעות מיזוג מקוצרות.
  2. ככל שהודעות המיזוג יפרטו וירחיבו במידע רלבנטי לניתוח התחרותי של העסקה ולהערכת השפעותיה (למשל, כחלק מהתשובה לפרק יא', סע' 30 להודעת המיזוג), יקל על הרשות להגיע למסקנה, במקרים המתאימים, כי המיזוג בבירור אינו מקים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות וראוי לבוחנו בנוהל ירוק בוהק. ככל שניתן המידע צריך להיות בעל אופי אובייקטיבי ונתמך בנתונים אובייקטיביים (סקרי שוק, דו"חות אנליסטים, מדידות של נתחי שוק שנעשו על ידי גורמים אובייקטיביים וכיו"ב).
  3. הודעת המיזוג תיחתם על ידי מנכ"ל מגיש הודעת המיזוג, ובמקרים שבהם יש למגיש הודעת המיזוג יועץ משפטי פנימי, גם על ידי היועץ המשפטי הפנימי של מגיש הודעת המיזוג, ולא על ידי נציגים זוטרים יותר של מגיש הודעת המיזוג. החותמים על טופס הודעת המיזוג יאשרו באמצעות מצג שייכלל בטופס הודעת המיזוג (למשל במסגרת המענה לסעיף 30 להודעת המיזוג) כי כל המידע הכלול במכתב הנלווה להודעת המיזוג, ככל שישנו כזה, הוא מדויק ונכון.

כאמור, כעת מתווספת דרישה נוספת על מנת להיכלל במסלול מיזוגים "ירוקים בוהקים" והיא הדרישה להמצאת עץ אחזקות.

 

תוצאות המסלול המהיר לבדיקת מיזוגים:

22% מהמיזוגים נבדקו תוך פחות מחמישה ימים

זמן הטיפול הממוצע לבדיקה של מיזוג שאינו מעורר חשש תחרותי הוא פי 5 במסלול הרגיל לעומת המסלול המהיר

 

חצי שנה לאחר שהחלה רשות הגבלים עסקיים להפעיל מסלול מהיר לבדיקת מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות הנתונים מראים, כי 20 מיזוגים מתוך סך כל 89 שהוגשו באותה תקופה נבדקו במסלול המהיר, תוך פחות מחמישה ימים.

מדובר בפרק זמן קצר ביותר ונמוך משמעותית מפרק הזמן הממוצע לטיפול במיזוגים שאינם מקימים חששות תחרותיים ושאינם מטופלים במסגרת הנוהל. לצורך המחשה, זמן הטיפול הממוצע של כל סוגי המיזוגים בשנת 2015 היה למעלה מ-29 יום.  

במסגרת חצי השנה שהמסלול פועל הוגשו לרשות 55 מיזוגים "ירוקים" (שאינם מעלים חששות תחרותיים) – מתוכם 20 הוגשו במסלול המהיר והיתר במסלול הרגיל. זמן הטיפול הממוצע לבדיקה של מיזוג "ירוק" הוא פי 5 במסלול הרגיל לעומת המסלול המהיר. זמן הטיפול הממוצע במסלול הרגיל היה כ-20 ימים, לעומת 4.2 ימים במסלול המהיר.

המהלך של הרשות יצא לדרך בתחילת מאי האחרון ונועד להשיג שתי מטרות, הפחתת רגולציה מיותרת מהשוק הפרטי ומיקוד משאבי הרשות בבחינת עסקאות שמעלות שאלות תחרותיות משמעותיות. תוצאות המהלך עד כה הוכיחו, כי ניתן אכן לקצר משמעותית את זמני הבדיקה והרשות קוראת לציבור לעשות שימוש במסלול ההליך המהיר.

 

נזכיר כי הנוהל קבע כי מיזוג שברור כי אינו מעורר בעיה תחרותית יסווג בסיווג פנימי של הרשות כ"מיזוג ירוק בוהק", ובדיקת המיזוג תעשה במתכונת מצומצמת. כדי להגדיל את הסיכוי שהרשות תסווג את המיזוג כמתאים למסלול המהיר, ושהרשות תוכל להסיק מסקנות מהירות בנוגע אליו, הצדדים התבקשו לספק מידע מפורט ככל שניתן בהודעות המיזוג.

בין היתר, הצדדים מתבקשים למסור מידע אובייקטיבי ממקורות חיצוניים, אשר תומך במסקנה שהמיזוג אינו מסוכן לתחרות (כמו סקרי שוק, דו"חות אנליסטים, מדידות של נתחי שוק שנעשו על ידי גורמים אובייקטיביים). במסגרת תהליך הסקת המסקנות הפנימית של הרשות הוחלט להוסיף דרישה לספק עץ החזקות של המתמזגים, כולל פירוט מלא של בעלי השליטה בכל צד.