רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

הקלה ברגולציה על חברות המחפשות גז טבעי

11 אוקטובר 2015
‏כ"ח תשרי תשע"ו
 


הקלה ברגולציה על חברות המחפשות גז טבעי


"שיתופי פעולה בחיפושי גז טבעי בין גורמים שאינם מחזיקים זכויות במאגרים לווייתן או תמר צריכים ליהנות ממשטר מקל ביותר"


רשות התחרות תקל בדרישות שהיא מציבה בפני גופים המשתפים פעולה בחיפוש גז טבעי, כל עוד לא מדובר בחברות הדומיננטיות בתחום. מדובר בשינוי של המדיניות שננקטה עד לאחרונה, במסגרתה הטילה הרשות סייגים משמעותיים על שיתופי פעולה אלה, בראשם החובה למכור או לצמצם את המעורבות בפעילות שותף במאגר במקרה בו נמצא גז ביותר ממאגר אחד בו הוא פעיל.

בהחלטה שניתנה היום בעניין רישיונות הגז פלאג'יק ורישיון "עוז" נכתב כי "שיתופי פעולה בחיפושי גז טבעי בין גורמים שאינם מחזיקים זכויות במאגרים לווייתן או תמר צריכים ליהנות ממשטר מקל ביותר, כזה אשר ימקסם את האפשרות למציאת מאגר גז שיוכל להתחרות במונופול הקיים. על כן, ככלל, אינני רואה מקום לחייבם במכירת מאגרי גז או בצמצום מעורבותם במאגרי גז שימצאו, כולם או חלקם. בהתאם, בקשות שתוגשנה לשיתופי פעולה כאמור תטופלנה בדחיפות וההיתר שיינתן להן לא צפוי להיות מותנה בתנאים מכבידים, אם בכלל".

ההחלטה מתייחסת באופן עקרוני גם לגורמים הפעילים בהיקף מצומצם יותר במאגרים לווייתן או תמר וגופים השותפים לגופים הדומיננטיים במאגרים אחרים. מקרים אלה ייבחנו על בסיס פרטני, אולם השאיפה הכללית להקל ככל שניתן על כניסה לתחום החיפושים של גז טבעי, בייחוד כשמדובר בגופים שאינם הגופים הדומיננטיים בתחום או גופים קשורים אליהם.

פטור להסדרים ברישיונות פלאג'יק ועוז

הדברים נכתבו במסגרת החלטת פטור מהסדר כובל שניתן לצדדים לצורך שינויי הרכב הבעלות ברשיונות פלאג'יק ועוז, במסגרתם הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת, תגדיל את חלקה בשני הרישיונות בעקבות הסכמי פשרה בין השותפים. ברשיונות פלאג'י'ק יעלה חלקה של הזדמנות ישראלית מ-10% ל-16% וחלקה של חברת Nammax יעלה מ-42.5% ל-60%. ברשיון עוז יעלה חלקה של הזדמנות ישראלית מ-10% ל-41.5%.

באוקטובר 2013 החליטה הרשות להתנות העברת 10% מהזכויות ברישיון עוז להזדמנות ישראלית בצמצום יכולת ההשפעה של החברה על הרישיון במקרה של מציאת גז הן ברישיונות גל והן ברישיונות פלאג'יק או עוז שבבעלותה. בהחלטה הנוכחית נכתב כי הגדלת חלקה של החברה יאושר מבלי להגביל אותה בעתיד.