רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

זכויות היוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים היום במדינת ישראל, זכויות היוצרים בפרסומי נציבות שירות המדינה, כולל אלו המתפרסמים בשירות, הן של מדינת ישראל. 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, וכן ציטוט מהחומר המוגן באופן סביר.

המצטט כאמור חייב על פי דין כי מקור המידע הוא מאת רשות התחרות. כמו כן, אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה
משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודה או בשמה של רשות התחרות.

מלבד המותר על-פי דין (כמפורט באופן חלקי לעיל), אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם האחראי לשירות, קרי לשכת הפרסום הממשלתית.
ניתן לבקש הסכמה כאמור באמצעות דואר רגיל או אלקטרוני בכתובת שלהלן, תוך ציון נושא הבקשה "לעשות שימוש בחומר מוגן".

דואר רגיל
לשכת הפרסום הממשלתית
קרליבך 14 תל אביב 64730

דואר אלקטרוני
s_nadav@netvision.net.il