רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

רשות ההגבלים - אודות הרשות

1. מטרת הרשות 

רשות התחרות והעומד בראשה מופקדים על שמירת התחרות וקידומה. רשות התחרות הוקמה בשנת 1994 עם תיקון חוק ההגבלים העסקיים והוספת סעיף 41א לחוק. חוק ההגבלים העסקיים מקנה סמכויות שונות לממונה לשם התמודדות עם כל אחד מההגבלים העסקיים אשר נדונו לעיל. באמצעות סמכויות אלה הרשות עושה מאמצים להגברת התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, ליצירת תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא מתקיימת, לאכיפת הוראות החוק כאשר הופרו וכן להגברת המודעות לקיומם של דיני התחרות. 

הרשות גם משמשת כיועצת למשרדי הממשלה בענייני תחרות. כפועל יוצא ממומחיותה של הרשות בתחום התחרות הרשות מעורבת בפעילות ממשלתית הנוגעת להגברת התחרות בשיתוף משרדי הממשלה השונים. בראש הרשות עומד הממונה על הגבלים עסקיים, אשר נקבע בסעיף 41א(ב) לחוק להיות מנהלה.

2. עצמאות הרשות 

הכרה בחשיבות של ערך התחרות מחייבת רשות עצמאית שתהא נטולת השפעות פוליטיות וחסרת פניות. עצמאות זו נדרשת משום שתפקידה כולל התייצבות מול גופים עסקיים בעלי עוצמה כלכלית משמעותית, שעלולים להפעיל לחצים על תהליך של קבלת ההחלטות בעניינם. עצמאותה המוחלטת של רשות ההגבלים מאפשרת לה לקבל החלטות בצורה עניינית ולאכוף את החוק באופן יעיל ונטול פניות. 

עוד באמצע שנות השבעים עמדה הוועדה למיזוגים וקונגלומרטים על החשיבות שבעצמאות הרשות במסגרת דו"ח המסקנות שהגישה לשר המשפטים ולשר המסחר והתעשייה. חברי הוועדה הציעו להקים "רשות מרכזית המופקדת על הבעיות השונות הקשורות במיזוגים והגבלים עסקיים...שתהיה גוף עצמאי" . עצמאות זו באה לידי ביטוי בשלושה עוגנים מרכזיים: (א) עצמאות הממונה, (ב) עצמאות תקציבית, (ג) עצמאות מוסדית.

3. מבנה הרשות 

תחת ניהולו של הממונה פועלות ארבע מחלקות מקצועיות: מחלקה משפטית, מחלקה כלכלית, מחלקת חקירות שכוללת צוות מודיעין ומחלקת מִנהל ומשאבי אנוש. כל מחלקה מנוהלת עצמאית בשיתוף פעולה בין-מחלקתי המאפשר אכיפה יעילה של הוראות החוק.

מבנה רשות התחרות

 

הנהלת הרשות

הנהלת הרשות כוללת את הממונה ואת מנהלי המחלקות:

  • עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים;
  • עו"ד אורי שוורץ, יועץ משפטי לרשות ומנהל המחלקה המשפטית;
  • ד"ר יאיר אילת, הכלכלן הראשי ומנהל המחלקה הכלכלית
  • עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות;
  • ניסים מזרחי, סמנכ"ל הרשות ומנהל מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש.

 

לשכת הממונה

עו"ד נועה צבי, עוזרת בכירה לממונה על הגבלים עסקיים,  אמונה על קשרי החוץ של הרשות מול ארגוני תחרות בין-לאומיים ורשויות תחרות עמיתות, ועו"ד מארק שון, דובר רשות ההגבלים, אחראי על ניהול תחום הדוברות וההסברה. צוות הלשכה מונה גם את גב' יפה נוריאל – ממונה על פניות הציבור, גב' אנג'לה טטרואשוילי - מנהלת לשכת הממונה, ומר ששון סימון – רכז רכב ונאמן ביטחון, המנהלים ומפעילים את לשכת הממונה תוך מתן סיוע מִנהלי לממונה ולצוות הרשות.

מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש

מחלקת מנהל ומשאבי אנוש, שבראשה עומד סמנכ"ל הרשות ניסים מזרחי, אחראית לתפעול האופרטיבי של רשות התחרות ולמכלול הנושאים התקציביים והמנהליים הכרוכים בפעילותה. המחלקה כוללת מספר צוותים מקצועיים לפי תחומים: משאבי אנוש הדרכה ושכר, רכש נכסים ולוגיסטיקה, מידענות ספריה וארכיב, מערכות מידע ותקשורת.

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית מורכבת מצוותים אזרחיים ומצוותים פליליים, כאשר על הצוותים מופקד היועץ המשפטי של הרשות.

הצוותים האזרחיים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות הממונה על-פי החוק, ליישום החוק ולפרשנותו. במסגרת זו הצוותים שותפים לדיונים בנושאי תחרות הנוגעים לפיקוח על מיזוגים ועל הסדרים כובלים וליישום החוק על הנסיבות המסחריות-כלכליות. הצוותים מופקדים על הצעת ניסוח להחלטות הממונה בהליכי קביעות, על הכרזות על בעל מונופולין, על החלטות פטור, על הנמקות בשדה המיזוגים, הוראות לקבוצות ריכוז ולאחרונה גם בהחלטות על הטלת עיצום כספי.

תפקיד נוסף המוטל על כתפי המחלקה הוא ייצוג הממונה בערכאות המשפטיות. המחלקה מייצגת את הממונה, כל אימת שמוגש ערר על החלטותיו בפני בית הדין להגבלים עסקיים ובפני בית המשפט העליון. כמו כן המחלקה המשפטית מייצגת את הממונה בפני בית הדין בהפעלת סמכויות שונות על-פי החוק.

נוסף על ייצוג בהליכים אזרחיים עורכי הדין במחלקה המשפטית משמשים באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתבי אישום ובניהול הליכים פליליים בגין עבירות על החוק. עיקר העשייה בתחום הפלילי מתמקדת בהגשת כתבי אישום ובניהול תיקים נגד עסקים ואנשים שעברו על החוק. מאפייניה של עבירת הקרטל, למשל, כמו לדוגמה ניסיונם של הצדדים לשמור על חזות חיצונית של תחרות תוך הסוואת מעשה העבירה וריבוי הנאשמים בעבירות מסוג זה (עסקים והמנהלים בהם כאחד), מובילים לתיקים מורכבים ועתירי פרטים.

המחלקה המשפטית מעניקה שירות לציבור הרחב, לקהילייה המשפטית ולמנהלי עסקים בעניינים הנוגעים לפרשנות החוק, בעיקר בתחומי המיזוגים ופטורי הסוג וכן בטיפול בתלונות ובבקשות לסיוע בעניינים הנוגעים לתחומי סמכותה של הרשות.

כמו כן המחלקה המשפטית שוקדת על שיפור מתמיד של דיני ההגבלים העסקיים, בין השאר, באמצעות יוזמות לתיקון החוק, תיקון חקיקת המשנה ומעורבות בהליכי חקיקה אחרים, שיש בהם כדי להשפיע על התחרות במשק.

חלוקת העבודה במחלקה המשפטית מבוססת על עקרון הליווי התחומי, ולפיו כל עורך דין מלווה תחום פעילות של המשק ומתמקצע בו. במסגרת ההתמקצעות כל עורך דין מכיר לעומק את המאפיינים הייחודיים של התחומים שבהם הוא עוסק, הן המשפטיים והן הכלכליים, לצד הכרת המציאות הרגולטורית בתחומים הללו.

המחלקה המשפטית מונה כ-30 עורכי דין ושבעה מתמחים, אשר לחלקם הגדול תארים אקדמיים בכלכלה ובמִנהל עסקים נוסף על התמחותם המשפטית, ובראשה עומד היועץ המשפטי, עו"ד אורי שוורץ.

המחלקה הכלכלית

דיני ההגבלים העסקיים הם מערכת של נורמות משפטיות אשר סובבות סביב תופעה כלכלית – כוח שוק. מטבע הדברים קיימת זיקת גומלין הדוקה בין ניתוח כלכלי-תחרותי לבין קיום חלקים מסוימים של הדין ואכיפתו. לשם המחשה, הניתוח הכלכלי-תחרותי מהווה נדבך מרכזי בהחלטה אם לאשר מיזוג חברות, בהכרזה על בעל מונופולין ובהחלטה אם ליתן פטור להסדר כובל. המחלקה הכלכלית ברשות התחרות מורכבת משתי חטיבות – חטיבת ההגבלים וחטיבת התחרותיות.

חטיבת ההגבלים מופקדת על הניתוח הכלכלי-תחרותי הכרוך בבחינת ההשפעות של מיזוגים, של הסדרים כובלים ושל התנהלותם העסקית של מונופולים - על התחרות ועל הצרכנים. במחצית שנת 2012, בעקבות מסקנות ועדת טרכטנברג, הוקמה במסגרת המחלקה הכלכלית חטיבת התחרותיות. החטיבה מופקדת על ביצוע מחקרי שווקים יזומים שמטרתם לסייע בגיבוש המלצות ודרכי פעולה שיימסרו לממונה ולממשלה, בדגש על מהלכים להורדת יוקר המחייה. בתחום הפיקוח על עסקאות מיזוג חטיבת ההגבלים נושאת בעיקר הנטל הקשור בבחינת המיזוגים, באיסוף העובדות ובניתוחן, תוך עמידה בלוחות זמנים צפופים, ומסתייעת במחלקה המשפטית לפי הצורך. במקרים מיוחדים שבהם יש מקום לבחינה טרם הליך מיזוג, חטיבת ההגבלים מקיימת הליך לבחינה מקדמית של מיזוגים ("פרה-רולינג"). כלכלני המחלקה גם בוחנים את ענפי המשק השונים, מגדירים שווקים רלוונטיים ומודדים את נתחי השוק כרקע להכרזות מונופולין. כמו כן הם מלווים את עורכי הדין בבחינה של הסדרים כובלים, ועושים את הבדיקות הכלכליות הנדרשות בטרם הכרזה על קבוצת ריכוז.

כלכלני המחלקה משמשים עדים מטעם הממונה בהליכים בבית הדין, הן בהגנה על החלטות הממונה בהכרזות מונופולין וקבוצות ריכוז והן בהליכי ערר על קביעות, על אישורים או על התנגדויות למיזוגים או להסדרים כובלים, כאשר החלטות אלה נסמכות על ניתוח כלכלי. כמו כן כלכלנים ותיקים במחלקה משמשים עדים מומחים בהליכים פליליים, כאשר עדות כזו נדרשת.

המחלקה הכלכלית רואה במתן שירות מהיר ואדיב לקהילת העסקים אבן יסוד בעבודתה, בד בבד עם שמירה על התחרות ועל הציבור, ושואפת לשפר שירות זה הן במהירות התגובה והן בהשבחה של יכולות הניתוח הכלכליות.

שתי החטיבות במחלקה הכלכלית מורכבות מצוותים מקצועיים. בחטיבת ההגבלים הצוותים פועלים תוך הקפדה על עקרון הליווי התחומי: כלכלן מתמקצע בתחום פעילות מסוים במשק ומלווה את הנעשה בו דרך קבע. המחלקה מונה 29 כלכלנים בעלי תארים בכלכלה, ולחלקם תארים אקדמיים במשפט או במִנהל עסקים נוסף על התמחותם הכלכלית, וכן רשם ההגבלים העסקיים. על-פי סעיף 42 לחוק ההגבלים העסקיים, רשם ההגבלים העסקיים אחראי לרישומן של כל החלטות הממונה ופרסומן ברשומות ובעיתונות היומית לצד ריכוז פעילותה של הוועדה לפטורים ולמיזוגים. בראש המחלקה הכלכלית עומד

 

מחלקת חקירות

תפקידה של מחלקת החקירות של הרשות הוא לחקור חשדות לביצוע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים. במהלך החקירות נאספות ראיות, בהתאם לעניין ולנסיבות, אשר יאפשרו העמדת החשודים לדין על ידי המחלקה המשפטית כבאת כוח היועץ המשפטי לממשלה.

לביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי הרשות, לפי סעיפים 45 ו-46 לחוק ההגבלים העסקיים, לדרוש מכל אדם להעביר לידיהם ידיעות, מסמכים, פנקסים ושאר תעודות שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו של החוק, לחקור כל אדם בשל עבירה לפי החוק, להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק ולערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ שיש יסוד סביר להניח כי ישמש ראיה במשפט בגין עבירה על הוראות החוק. החוקרים רשאים לעכב, לעצור ולשחרר חשודים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. בתום כל חקירה מחלקת החקירות מעבירה את חומר החקירה לידי המחלקה המשפטית של הרשות, אשר מחליטה בהתאם לחומר הראיות אם יש בנסיבות המקרה מקום להגשת כתב האישום נגד החשודים בביצוע העבירות.

מחלקת החקירות כוללת צוותי מודיעין וצוותי חקירות המונים חוקרים בעלי תארים אקדמיים במשפטים, בכלכלה, בחשבונאות ובמִנהל עסקים, ובראשה עומד עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות.

חטיבת הריכוזיות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות משנת 2013 קבע כי משרדי ממשלה המבקשים להקצות נכסים ציבוריים (רישיונות, חוזים או מניות בתשתיות חיוניות והפרטות של חברות ממשלתיות) לגורמים ריכוזיים במשק, מחויבים לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות עם ועדת הריכוזיות. יו"ר הוועדה הוא הממונה על הגבלים העסקיים ולצדו חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה.
חטיבת הריכוזיות שברשות ההגבלים מופקדת על ריכוז עבודת המטה המקצועית והאדמיניסטרטיבית של ועדת הריכוזיות, לרבות גיבוש המלצות לחוות דעתה של הוועדה. כן מטפלת החטיבה בגיבוש ופרסום רשימות של קבוצות עסקיות שהן בעלות היקפי פעילות משמעותיים (תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים) או מחזיקות בזכויות בתשתיות חיוניות במשק (גורמים ריכוזיים) בהתאם להוראות החוק.

בראש החטיבה עומד מרכז וועדת הריכוזיות וחברי הצוות הם בעלי תארים במשפטים, כלכלה ומנהל עסקים.