רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע על פעילותו של גוף ציבורי. החוק מפרט את סוגי המידע שיש להעביר לציבור ואת אופן העברתו.

 

ככלל, רשות התחרות מקפידה להעמיד לרשות הציבור מידע מלא, ככל שהיא נדרשת, מתוך הכרה בחשיבות של שקיפות התהליכים וההחלטות שהיא מקבלת תוך שמירה על הסודיות המסחרית של הגופים המטופלים. החלטות הממונה מפורסמות בילקוט הפרסומים ובעיתונות, כנדרש על-פי חוק, במקביל לפרסומים שוטפים באתר האינטרנט של הרשות והפצת הודעות לעיתונות.

 

מידע מפורט על חוק חופש המידע ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע

ככלל, כל התשובות לבקשות שיוגשו מכוח חוק חופש המידע, על נספחיהן, תפורסמנה באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע ואתר רשות התחרות עם משלוח המענה למבקש המידע, בכפוף לחריגים הקבועים בחוק.       

הגשת בקשות

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק, עו"ד ליאור דגן-סנדז'בסקי, באמצעות:

 

 

אגרות חוק חופש המידע

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ₪ והתחייבות המבקש/ת לשאת באגרת הטיפול בבקשה ובאגרת הפקת המידע המבוקש, עד לסכום שלא יעלה על 150₪. (אגרת הטיפול עומדת על 30₪ לשעת עבודה, החל מהשעה הרביעית. אגרת הפקת המידע עומדת על 0.20₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק ו-2.5₪ לדיסקט מחשב שנמסר.)

 

את אגרת הבקשה ניתן לשלם דרך שירות התשלומים הממשלתי או באמצעות שובר תשלום שיישלח למבקש/ת לפי הבקשה.

 

התקנות מוסיפות וקובעות מספר מקרים בהם מי שמבקש מידע פטור מתשלום אגרת הבקשה ומתשלום אגרת טיפול בגין ארבע שעות נוספות (כלומר, עד שמונה שעות טיפול סך הכול): אדם המבקש מידע על עצמו, בקשה של עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור, אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי ואדם המקבל גמלה ושאין ביכולתו לשלם את האגרה (וראו פירוט בתקנה 6 לתקנות חופש המידע (אגרות)). כמו כן, הרשות לא תגבה אגרות טיפול והפקה במקרה שהבקשה לא טופלה לפי המועדים הקבועים בחוק חופש המידע. לכל שאלה בנושאים אלו, ניתן לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע.

 

דו"חות שנתיים של הרשות

הרשות מפרסמת דו"ח שנתי אודות פעילותה בשנה החולפת, הכולל גם דיווח של הממונה על יישום חוק חופש המידע.

לעיון בדו"חות השנתיים