רשות הגבלים עסקיים

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

חקיקה

 

  • פעילות הרשות בתחום החקיקה

רשות ההגבלים העסקיים יוזמת הצעות לחקיקה שעניינן דיני התחרות בישראל ומקדמת אותן – בראש ובראשונה תיקונים לחוק ההגבלים העסקיים וחוקים אחרים אשר באחריותה. בנוסף, רשות ההגבלים העסקיים מלווה הליכי חקיקה אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על התחרות, כגון חוקים שעניינם רפורמות מבניות ופתיחת שווקים לתחרות, כמו גם חוקי אסדרה כלכלית אחרים. הרשות מביעה עמדתה בנושאי תחרות בפני וועדות השרים הרלבנטיות ובפני וועדות הכנסת.
בתחום חקיקת המשנה, הרשות יוזמת ופועלת להתקנת תקנות וכללים על ידי השר הממונה על ביצוע החוקים אשר באחריותה (שר הכלכלה הוא השר הממונה על ביצועו של חוק ההגבלים העסקיים ועל החוק לקידום התחרות בענף המזון).