רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

פעילות הרשות בתחום החקיקה

 

פעילות הרשות בתחום החקיקה

רשות התחרות יוזמת הצעות לחקיקה שעניינן דיני התחרות בישראל ומקדמת אותן – בראש ובראשונה תיקונים לחוק ההגבלים העסקיים וחוקים אחרים אשר באחריותה. בנוסף, רשות התחרות מלווה הליכי חקיקה אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על התחרות, כגון חוקים שעניינם רפורמות מבניות ופתיחת שווקים לתחרות, כמו גם חוקי אסדרה כלכלית אחרים. הרשות מביעה עמדתה בנושאי תחרות בפני וועדות השרים הרלבנטיות ובפני וועדות הכנסת.
בנוסף, הרשות פועלת להתקנת חקיקת המשנה הנדרשת לביצוע החוקים אשר באחריותה.