רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מסמך מדיניות: התייעלות הרגולציה על שחקנים בשוק המזון

‏16 נובמבר 2015

‏ד' כסלו תשע"ו

 

מסמך מדיניות: התייעלות הרגולציה על שחקנים בשוק המזון

 

רשות התחרות מפרסמת טיוטת מדיניות שנועדה להפחית ולפשט את הרגולציה ולמנוע הכבדה שלא לצורך על החברות הפועלות בשוק המזון, ולייעל את ההליכים שהן מנהלות מול הרשות. ההנחיות החדשות, המוצגות כעת להערות הציבור, עוסקות במקרים שעשויים להיות מטופלים על פי שני חוקים, חוק המזון וחוק ההגבלים. 

סידור מדפים: עד חקיקת חוק המזון נושא סידור המדפים טופל במסגרת פרק ההסדרים הכובלים בחוק ההגבלים העסקיים. חוק המזון הסדיר נושא זה באופן פרטני בקובעו כי ספק גדול לא יסדר מדפים בחנויות של קמעונאי גדול. כעת קובעת הרשות במסגרת מסמך המדיניות כי ההסדר הקיים בחוק המזון בהקשר זה ממצה ואין צורך להוסיף עליו. כלומר, הסדרים בין ספקים שאינם גדולים וקמעונאים בנוגע לסידור מדפים לא ייחשבו כהסדר כובל. ספק (שאינו גדול) יוכל להמשיך לסדר מדפים בכל חנות וקמעונאי (שאינו גדול) יוכל להמשיך להשתמש בספק שמסדר מוצרים בכל חנויותיו – מבלי שהדבר ייחשב להסדר כובל לא חוקי. מצב דומה יחול גם על סידור מצרכים בחנות של קמעונאי שאינו קמעונאי גדול, וכל ספק יוכל להמשיך לסדר מצרכים בחנויות של קמעונאים שאינם גדולים בלי שהדבר ייחשב להסדר כובל.

פתיחה או רכישת סניף על ידי מתחרה: חוק המזון קובע כי קמעונאי גדול מחויב בקבלת אישור מרשות ההגבלים לצורך פתיחת סניף חדש או רכישת סניף באזור ריכוזי. עם זאת, ישנם מקרים שרכישה כזו מהווה מיזוג חברות המחייב קבלת אישור לפי חוק ההגבלים העסקיים. ההנחיות החדשות נועדו לצמצם את המקרים בהם עסקה לרכישת סניף של רשת מזון תצטרך להגיע לאישור הרשות במסגרת בקשת מיזוג.