רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מתווה תחרותי לרפורמה במשק החשמל

הממונה על הגבלים עסקיים הציג לשרים את המתווה התחרותי המומלץ

לרפורמה במשק החשמל

 

ערב תחילת הדיונים על הרפורמה בחברת החשמל הגיש הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, לשרי האנרגיה, האוצר והכלכלה את עמדת רשות התחרות לגבי הרפורמה, במסמך הכולל חמישה עקרונות לרפורמה שתוביל לשוק חשמל תחרותי.

רשות התחרות ניתחה את הרפורמה המומלצת על רקע מצב משק החשמל והשתלשלות היוזמות הקודמות לרפורמה. "אנו סבורים כי יש חשיבות עליונה לבצע את המהלך המיוחל באופן מיטבי לטווח ארוך", נכתב בפנייה לשרים, "הכנסת תחרות למשק החשמל צפויה להביא להורדת המחיר לצרכן ולהעלאת רמת הרווחה הכללית במשק. כיום, 17 שנים לאחר חקיקת חוק משק החשמל, אשר התווה את העקרונות והגדיר את התנאים ליצירת תחרות במשק החשמל, הגיעה העת ליישם את השינוי המבני המיוחל בחברת החשמל".

פרופ' דיויד גילה הוסיף בפניה לשרים, כי "לא ניתן להפריז בחשיבות התקופה הנוכחית, המאופיינת בכניסתם ותחילת פעילותם של מתחרים חדשים בשוק ייצור החשמל, להתפתחותה של תחרות במשק החשמל. השעה כשרה, ויש לפעול במהירות ובנחישות ליישום שינוי מבני ראוי בחברת החשמל, לשם מימוש פוטנציאל התחרות הטמון במשק החשמל, לרווחת כלל המשק".

 

בנייר שהוגש לשרים הודגש, כי פעילותה המקבילה של חברת החשמל הן בייצור חשמל, הן בהולכת חשמל, והן בחלוקה ואספקה של חשמל לצרכנים, מונעת התפתחותה של תחרות בייצור חשמל. מעמדה הדומיננטי של חברת החשמל בכל אחד ממקטעי הפעילות מקים חשש אינהרנטי להפעלת כוח שוק על-ידה במקטע שבו היא ספק יחיד, תוך דחיקת מתחרים וצמצום התחרות במקטע אחר, שבו היא חשופה לניסיונות של אחרים להתחרות בה.

"לדאבוננו, חששות אלה אינם תיאורטיים. בעת האחרונה, אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים של חברת החשמל לדחוק מן השוק מתחרים עתידיים שלה במקטע ייצור החשמל. על-ידי שליטת חברת החשמל ברשת הולכת החשמל – עורק ראשי אשר בלעדי השימוש בו אין כל אפשרות להתפתחותה של תחרות בחברת החשמל – נמנעו עובדי החברה מלחבר מספר תחנות כוח פרטיות לרשת הולכת החשמל".

 

העקרונות התחרותיים לרפורמה

 

מקטע הייצור

  1. מכירה של תחנות כוח: מומלץ שחברת החשמל תמכור תחנות כוח בשלמותן, במקום 49% בלבד מכל יחידה.
  2. למנוע רשיונות חדשים: ההמלצה היא לאשר לחברת החשמל רק לשדרג תחנת כוח קיימת, אך לא לאשר רישיון לתחנת כוח חדשה, לרבות במקום תחנה שסיימה את חייה, כל עוד חברת החשמל מייצרת יותר מ-50% מסה"כ ייצור החשמל בישראל.

 

מקטע מנהל המערכת

  1. הפרדה מוחלטת של ניהול המערכת מחברת החשמל: מנהל המערכת מחליט לגבי הפעלת תחנות הייצור השונות וסדר הפעלתן, בהתאם לביקוש ולעלות היצור.

ההמלצה היא להפריד לחלוטין את ניהול המערכת מחברת החשמל. ניגוד העניינים שנוצר על ידי ניהול המערכת מצד אחד וייצור על ידי חברת החשמל מצד שני עלול לגרום לחסימת המתחרים של חברת החשמל בייצור בשל היכולת להעדיף את הפעלת תחנות הכוח של חברת החשמל על פני תחנות פרטיות.

 

מערכת ההולכה

  1. הפרדה מוחלטת של הולכת החשמל מחברת החשמל: רשת ההולכה הוא למעשה העורק הראשי שדרכו עובר החשמל בכל הארץ. גישת רשות התחרות היא כי יש לפעול בנחישות להפרדת מקטע ההולכה - הפרדה מוחלטת - מחברת החשמל. כל עוד חברת החשמל שולטת במקטע ההולכה, כל גורם בשוק הפרטי המעוניין בהקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל והולכת החשמל שייצר תלוי לחלוטין בחברת החשמל. לחברת החשמל תמריץ להפריע ליצרני חשמל פרטיים להתחרות בה באמצעות השליטה שלה ברשת ההולכה של החשמל.

הרשות ממליצה להעביר את פעילות ההולכה לידי חברה בבעלות ושליטה נפרדת לגמרי מחברת החשמל.

 

מערכת החלוקה

  1. הפרדה של מערכת החלוקה מחברת החשמל. מקטע החלוקה של חשמל עוסק בהעברת החשמל מרשת ההולכה הארצית אל הלקוחות הזקוקים לחשמל בכל אזור ואזור. גם שליטה של חברת החשמל במקטע החלוקה מעמיד אותה בניגוד אינטרסים, ויש לה תמריץ להשתמש ברשת החלוקה על מנת להפריע או למנוע את הכניסה לשוק של יצרני חשמל פרטיים. למשל, רק לאחרונה, עובדי חברת החשמל מנוע ממקימי תחנת הכוח דליה גישה לרשת החלוקה, על מנת שהתחנה לא תקבל חשמל לצורך עצם הקמתה.

בהתאם,  הרשות ממליצה להפריד לחלוטין גם את מקטע החלוקה מבעלות או שליטה של חברת החשמל.

 

שרשרת החשמל לפני הרפורמה

 
   

שרשרת החשמל: מתווה מומלץ לרפורמה

רקע: השתלשלות הרפורמה בחשמל