רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/10/06
5000939

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז – 2006

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
30/10/2006
סוג חקיקה:
ראשית