רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/11/10
5001806

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 11), התשע"א – 2011

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
01/11/2010
סוג חקיקה:
ראשית