רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

13/12/11
5001881

הצעת חוק ההגבלים העסקיים(תיקון מס' 14)(עיצום כספי)התשע"ב-2011

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/12/2011
סוג חקיקה:
ראשית