רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

11/06/13
500593

הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו– 2014 )

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
11/06/2013
סוג חקיקה:
ראשית