רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

החלטות הממונה

מיזוגים
כיוון שהמיזוג יוצר שינוי מבני בשוק, החוק מחייב קבלת אישור מראש לביצוען של עסקאות מיזוג, ואין די בפיקוח בדיעבד, שכן פיקוח בדיעבד קשה לביצוע, קשה לאכיפה ותכופות אינו מונע את הפגיעה בתחרות שקמה כבר כתוצאה מביצוע העסקה והשינוי המבני.
 

הסדרים כובלים
לממונה ניתנה הסמכות ליתן פטור להסדר כובל, אם שוכנע כי אין בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק (ס' 14 לחוק), ובכפוף לכך שאין המדובר בכבילה עירומה, היינו, שאין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
מונופולים


החוק אינו קובע איסור על עצם רכישת מעמד של בעל מונופולין בדרך של גידול עצמי, אלא מפקח על הדרך שבה עושה בעל המונופולין שימוש במעמדו הייחודי בשוק, לאחר שכבר הגיע למעמד זה. החוק הכיר בכך ששלילת מצב של מונופולין כשלעצמו, כאשר הוא מושג בדרך של גידול עצמי, עשויה למנוע מגופים להתחרות בכל כוחם ומאודם,  ואגב כך להגיע לנתח שוק מונופוליסטי, מחמת החשש כי הצלחתם אצל הצרכן תוביל אותם לכלל הפרת החוק.

החלטות הממונה - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

מתן פטור


500952
16/03/16

פטור בתנאים


500949
25/02/16

מתן פטור


500947
24/02/16

פטור בתנאים


500946
23/02/16

מתן פטור


500944
22/02/16