רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

24/02/16
500947

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
ישראל הוטלס אנטרנשיונל אנק.
תל אביב הילטון בע"מ
Hilton Worldwide Inc

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
24/02/2016

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל שצדדים לו

ישראל הוטלס אנטרנשיונל אנק,

תל אביב הילטון בע"מ ו-Hilton Worldwide Inc.

א.      פתח דבר

מונחת בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק") להסדר כובל בין ישראל הוטלס אנטרנשיונל אנק (להלן: "IHI") , תל אביב הילטון בע"מ וחברת ו-Hilton Worldwide Inc. (להלן ביחד: "הילטון" ויחד עם IHI להלן: "הצדדים"), שעניינו תניית אי-תחרות (להלן: "ההסדר") הנלווית למיזוג בין IHI לבין הילטון אשר אושר על-ידי ביום 17.11.15 (להלן: "המיזוג").

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתן האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, וכן כי אין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. על כן, מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק, בשל הנימוקים אשר יפורטו להלן.

ב.      ההסדר והצדדים לו

IHI היא חברה פרטית המוחזקת ע"י מספר תאגידים זרים: Enkas Ltd, Mechkim Ltd,Opil  Ltd (20% כל אחת) ו-Norima (40%).[1] החברה היא הבעלים של חלקת קרקע ברחוב הירקון בתל אביב בה פועל כיום מלון הילטון תל אביב. בנוסף לאחזקותיהן ב-IHI, Enkas, Mechkim, ו-Opil הן הבעלים של המקרקעין בהם ממוקם מלון הרודס בתל אביב, וחברת Norima היא הבעלים של המקרקעין בהם ממוקם מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. כמו כן, חברת Norima הינה הבעלים והמנהלת בפועל של מלון גרנד ביץ' בתל אביב, מלון גרנד קורט בירושלים ומלון דיוויד ים המלח בעין בוקק.

הילטון היא חברה פרטית המוחזקת במלואה ע"י חברת Hilton Worldwide Management Ltd. בנוסף למלון מושא עסקת המיזוג, הילטון מנהלת שני מלונות נוספים בארץ: הילטון מלכת שבא באילת ומלון וולדרוף אסטוריה בירושלים.

במסגרת עסקת המיזוג, IHI והילטון התקשרו ביניהן בהסכם לפיו הילטון תנהל את בית המלון המצוי ברח' הירקון בתל אביב לתקופה של 20 שנה. לעסקת המיזוג נלוות כבילות במסגרתן התחייבה הילטון שלא להתחרות בבית המלון מושא המיזוג בתוך הטריטוריה המוגדרת בהסכם,[2] למשך תקופת הסכם הניהול.

 ג.       השפעת ההסדר על התחרות

התמורה שתקבל IHI נגזרת מהיקף הכנסותיו של המלון. הכבילות בגינן מתבקש הפטור מבקשות לרתום את היתרונות העסקיים של רשת מלונות הילטון הבינלאומית והמוניטין של הרשת לטובת השאת מספר הלנים במלון והגדלת הכנסותיו. בפרט מבקשת IHI ליהנות מהנאמנות שחלק מהלקוחות מפגינים כלפי המותג הילטון, כמו גם מהסכמי מסגרת עולמיים עליהם חתומה רשת המלונות עם לקוחות גדולים. פתיחת מלון "הילטון" נוסף באזור הגיאוגרפי הסובב את המלון במהלך תקופת הניהול צפויה לפגוע מהכנסות המלון מלקוחות אלה, ובכך לפגוע בערך העסקה מבחינת IHI.

נוכח האמור, שוכנעתי כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות לצורך מימוש עיקר ההסדר.

כמו כן, נוכח מספר החברות העוסקות בניהול מלונות, לרבות רשתות גדולות ובינלאומיות, שוכנעתי כי אין בהסדר כדי להגביל את התחרות בחלק ניכר של השוק המושפע מן ההסדר.

ד.      סוף דבר

מכל האמור לעיל, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש.

תוקפו של הפטור יהא למשך תקופת הסכם הניהול כפי שהובא בפניי או עד לתום עשרים שנה מיום הכניסה לתוקף של הסכם הניהול, לפי המוקדם.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בתוך 45 יום בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים, או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

                                                                                                אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

 

ירושלים, ‏ט"ו באדר א' תשע"ו

                 24 בפברואר 2016


[1] בבעלות משפחת Enkas, משפחת Mechkim,  משפחת Opil ומר הנרי טייק, בהתאמה.

[2] אזור שגבולו המערבי בין החלק הדרומי של נתניה לבין החלק הצפוני של אשדוד ושגבולו המזרחי בין מודיעין לטייבה.