רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/04/98
3006297

הוראות לבעל מונופולין:
עלית תעשיות בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/04/1998
חברות:
עלית תעשיות בע"מ
החלטה בתיקמונ'356:

עליתתעשיותבע"מ

 

הוראותלבעלמונופולין

 

הואילועליתתעשיותבע"מ("עלית"), כהגדרתהבהוראותאלה,הוכרזהכבעלמונופוליןבשווקיטבלאותהשוקולד,הקפההנמס ואבקתהקקאולצריכהביתית;

והואילומצאתיכיהתקיימוהנסיבותלצורךהפעלתסמכותי לפיסעיפים30(א)ו-(ב)לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח1988- ("החוק");

ולאחרשמולאוהוראותסעיף30(ד)לחוק;

 

החלטתיליתןל"עלית"אתההוראותהמפורטות להלן:  

 

 

הגדרות

 

עלית-עליתתעשיותבע"מוכלחברהבשליטתה, השולטתבהאובשליטהמשותפתעמה(למעטשטראוס);

שטראוס-חברתשטראוסהחזקותבע"מוכלחברה בשליטתה,השולטתבהאוהנשלטתעל-ידיהשולטיםבה(למעטעלית);

מוצריעלית-מוצרימזוןהמשווקיםעלידיעליתביוםהוצאת ההוראותאומוצרימזוןאשרעליתתשווקבעתיד;

המוצרים הדומיננטייםשלעלית-טבלאות שוקולד,קפהנמס,אבקתקקאולצריכהביתיתוכלמוצראחרלגביותוכרזעליתכבעלת מונופולין.

הנחות-לרבותבונוסיםכספייםעתייםהמחושביםכאחוז ממחזורהרכישותשלמוצראומספרמוצריעלית;

הסכמותבלעדיות-הסכמותביןעליתלביןלקוחפלוני,לפיהן הלקוחיקבלהנחותאויתרונותכספייםאוהטבותאחרותכנגדרכישתמוצריעליתואי רכישתמוצרשאינומשווקעלידיעלית.יתרונותכספיים-לרבותמענקיםחדפעמיים;

 

 

 

ההוראותלעלית

 

1.                  עליתלאתתנהאת אספקתאואתתנאיהאספקהשלמוצריההדומיננטייםבהתחייבותלרכושסוגמוצריםמסוים ממנהאומשטראוס. 

 

2.                  עליתלאתתקשרעם לקוחותיהבהסדריםהכולליםהסכמותבלעדיות.

 

3.                  עליתלאתגיע להסכמותעםלקוחותיה(להבדילמציוןמחירמומלץלצרכן)בדברמחירהמכירהלצרכןשל מוצרכלשהובכפוףלכלדין.

 

4.                  עליתתבטלאתכלל ההסכמיםאשרהיאצדלהםואשראינםעומדיםבקנהאחדעםהוראותאלהעדליום1 בספטמבר1999,ובלבדשכלהסכםחדש,חידושהסכםאותיקונועדלמועדזהיתאמואת תוכנןשלהוראותאלה. מבלילגרועמןהאמור,עליתתודיעבכתב,בתוך30יוםממועד מתןהוראותאלה,לכלאדםהמוכראתמוצריהלציבורשעמוישלההסכמתבלעדיותכי הסכמתהבלעדיותעמובטלהומבוטלתהחלמיום1במאי1998. עליתלאתדרושהשבתהטבות כספיותויתרונותכספייםאחריםשהוענקועלפיאותםהסכמים,למעטמענקיםוהקדמת הנחותשניתנובכסףמזומןומראשעבורהסכמתהבלעדיותבאופןיחסיליתרתתקופתההסכם.

 

5.                  עליתתימנעמלנקוט במעשיםבעליהשפעהזההלאיסוריםהמפורטיםבסעיפים1עד4לעיל.

 

6.                  עליתתנקוטאתכל האמצעיםהסביריםהדרושיםעלמנתשכללעובדיהיקיימוהוראותאלה ואתהוראותחוק ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988.                               

 

7.                  מבלילגרועמכלליות האמור,עליתתאמץתוכניתפנימיתשמטרתההבטחתקיומןשלהוראותהחוק.במסגרתאותה תכניתימונהקציןתאוםלפיקוחעלקיוםהוראותהחוק("קציןהתאום").קצין התאוםיפקחבאופןשוטףעלקיוםהוראותהחוקעלידיעלית.

 

8.                  קציןהתאוםיהיה אחראיעלהנושאיםהבאים:

                                1.         קציןהתאוםידאג לקבלאחתלשנה,בסוףכלשנה,מהמנהליםהכללייםשלהחברותהנכללותבעלית,מסגני המנהליםהכללייםלשיווק,ממנהלחטיבתהמכירות, ממנהלהשוקהפרטי,ממנהלשוקמאורגן,ממנהלהתפעול,ממנהלימרכזיהפצהומסגניהםשל אותםממלאיתפקידים(אונושאיתפקידיםמקביליםלהם)אישורבכתבבויפורטוהעניינים הבאים:

                                                        1.         כינושאהתפקידקרא אתההוראות,הביןאתשנאמרבהןוהסכיםלקיימן;

                                                        2.         כינושאהתפקיד אינומודעלהפרהכלשהישלההוראותעלידו,אועלידימימעובדיהחברהבוהואמכהן, שלאדווחהלקציןהתאום;

                                2.         קציןהתאוםידאג לקבלאחתלשנה,בסוףכלשנה,אישורבכתבממנהליהןהכללייםשלהחברותהנכללות בעלית,מסגניהמנהליםהכללייםלשיווקוממנהלחטיבתהמכירות,בויפורטוהנושאים המפורטיםבס"ק8.1לעילוכןהצהרהכיידועלהםשאיעמידהבהוראותאלהמהווה עבירהעלהוראותחוקההגבליםהעסקייםועשויהלהוותעבירהפלילית.

                                3.         קציןהתאוםיתדרך אחתלשנהאתכללעובדיהחברותהנכללותבעלית,הבאיםבמגעעםהלקוחות,בדברקיומן שלההוראותומשמעותןבחייהיומיוםשלעלית.

                                4.         קציןהתאוםיעביר לממונהבתוך30יוםממועדמתןהוראותאלהפרוטשלתכניתהפיקוחשקבעהעלית.

 

הוראות שונות

 

9.                  תוקפןשלהוראות אלה-חמששניםמיוםכניסתןלתוקף.

 

10.              הוראותאלהיימסרו לעלית,ייכללובמרשםהמונופוליםלפיסעיף42לחוקודברנתינתןיפורסםבשניעיתונים יומיים.

 

11.              בעלהמונופולין שנמסרולוהוראותאלה,ארגוןצרכניםוכלאדםאחרהנפגעמהוראותאלה,רשאילהתנגד בכתבמנומקבפניבית-הדיןלהגבליםעסקייםבתוך30ימיםממועדפרסוםדברמתן ההוראות.

 

12.              הוראותאלהיכנסו לתוקףבתום30ימיםמפרסוםדברנתינתן,אובמועדמאוחריותרשיקבעעל-ידיבית-הדין להגבליםעסקיים.

 

 

 

ניתןהיום,כ"דניסן,תשנ"ח

20באפריל,1998.

 

 

 

ד"רדודתדמור

הממונהעלהגבליםעסקיים