רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

10/05/98
3006300

הוראות לבעל מונופולין:
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
10/05/1998
חברות:
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
 

החלטהבתיקמונ'2294:

החברההמרכזיתליצורמשקאות קליםבע"מ

 

הוראותלבעלמונופולין

 

הואילוהחברההמרכזיתליצורמשקאותקליםבע"מ ("החברה"),כהגדרתהבהוראותאלה,הוכרזהכבעלמונופוליןבשוקהמשקאות המוגזיםבטעםקולה;

והואילומצאתיכיהתקיימוהנסיבותלצורךהפעלתסמכותי לפיסעיפים30(א)ו-(ב)לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח1988- ("החוק");

ולאחרשמולאוהוראותסעיף30(ד)לחוק;

 

החלטתיליתןלחברהאתההוראותהמפורטותלהלן:  

 

הגדרות

 

החברה -החברההמרכזיתלמשקאותקליםבע"מ,אומימטעמה;

מוצריהחברה -משקאותהמשווקיםאושישווקועלידיהחברה.לרבות 'קוקהקולה','קוקהקולהדיאט','ספרייט','ספרייטדיאט','קינלי','קינלידיאט', 'מיעדן'בבקבוקים,'פריגת'בבקבוקים,'קרלסברג'ו'טובורג';

קוקהקולה-לרבות'דיאט';

לקוח-כלהרוכשמהחברהאתמוצריה;

הנחות-לרבותבונוסיםכספייםהניתניםכשיעורמהיקףמחזור הרכישותהמצרפימהחברה;

הסכמותבלעדיות-הסכמותביןהחברהלביןלקוח,הןבמישריןוהן בעקיפין,לפיהןירכושהלקוחרקאתמוצריהחברהולאירכושמשקהאומשקאותשאינם משווקיםעלידיהחברה;לרבותהסכמותביןהחברהלביןלקוחלפיהןיקבלהנחות, יתרונותכספייםאוהטבותאחרותעבוררכישתמוצריהחברהואירכישתמשקה,אומשקאות, שאינםמשווקיםעלידיהחברה;יתרונותכספיים-לרבותמענקיםחדפעמייםוהקדמת הנחות;

הנחותמטרה(יעד)-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבורהשגתיעדיקנייהשל'קוקהקולה'שקבעההחברהאינדיבידואליתלאותו לקוח;

הנחותמטרהמצרפיות-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבורהשגתיעדיקנייהמצרפייםשלמספרמוצריםהמשווקיםעלידיהחברה, אשרביניהםנכלל'קוקהקולה';

הסכמותקישור-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבוררכישת'קוקהקולה'אםירכושמהחברהמשקאותאחריםהמשווקיםעל ידה.

 

ההוראותלחברה

 

1.        החברהלאתתנהאתאספקתמוצריהחברה(כולם אוחלקם),אואתתנאיאספקתם,ברכישתסוגמשקאותמסויםרקמהחברה.

 

2.        החברהלאתתקשרעםלקוחותיהבהסדריםהכוללים הסכמותבלעדיותוהסכמותקישור.

 

3.        החברהלאתתנההתקנתקולחןבהתחייבותבית העסקשלאלהתקיןבתחומיוקולחניםנוספיםאובאירכישתמוצריםהמתחריםבמוצרי החברה.החברהלאתעניקהנחות,אויתרונותאחרים,לביתעסקמסויםבגיןהעדרםשל קולחנים,שאינםקשוריםלחברהבתחומיביתהעסק.

 

4.        החברהלאתתנההצבתמקררבביתעסקבאיהצבת מקרראומקרריםנוספיםבתחומיאותוביתעסק,אובאירכישתמוצריםשאינםמשווקיםעל ידיהחברה.החברהלאתעניקהנחותכלשהןאויתרונותאחריםעבוראיהצבהשלמקרר,או מקררים,שאינםקשוריםלחברהבתחומיביתהעסק.

 

5.        החברהתקבעמחירוןעבורמכירתמשקאותיה לחברותהמשווקותמוצרימזוןבאמצעותמכונותאוטומטיות.החברהתגבהמחיריהמחירון מכלהחברותהעוסקותבשיווקמוצרימזוןבאמצעותמכונותאוטומטיותולאתפלהבין חברותהנמצאותבשליטתהלביןחברותאחרות.

 

6.        החברהלאתתקשרעםלקוחותיהבהסדריםהכוללים הנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיותכאשריעדיהמכירהמתייחסיםלתקופההעולהעל חודשייםעוקבים.החברהלאתקבעיעדימכירהלתקופותקצרותיותראםסךהתקופות שנקבעועולהעל3חודשיםבמשךתקופהשלשמונהעשרחודשיםקלנדרים.לאחרתוםהתקופה בההתקשרההחברהעםלקוחותיהבהסדריםהכולליםהנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיות, לאתתקשרהחברהבהסדריםהכולליםהנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיותבמשךפרקזמן שלאיפחתמ-45ימים.

 

7.        החברהלאתגיעלהסכמותעםלקוחותיהבדבר מחירהמכירהשלמוצריהלצרכןהסופי.בפרט,החברהלאתרשוםעלבקבוקימשקאותיה,או עלאריזותהבקבוקיםאתמחירהמשקהלצרכן.אולםהאמורלאיחולככלשסימוןהמחירהוא חובהשבדיןהמוטלתעלהחברה. מבלילגרועמכלליותהאמור,החברהתהארשאיתלהמליץ ללקוחותיהעלמחירמכירהמומלץעבורמוצריה,לצרכןהסופי.

 

8.        החברהתימנעמלנצלמעמדהבשוקלרעהעלידי נקיטתצעדיםבעליהשפעהזההלמעשיםהמפורטיםבסעיף1עד9להוראותאלההןבמישרין והןבעקיפין.

 

9.        החברהתבטלאתכללההסכמיםאשרהיאצדלהם והכולליםהסכמותבלעדיות.החברהלאתדרושהשבתהטבותכספיותויתרונותכספייםאחרים שהוענקובשלביטולההסכמיםכאמור.שילמההחברהעבורהסכמתהבלעדיותסכוםכסף במזומןמראש(להלן-המענק),תהאהחברהזכאיתלדרושסכוםכסףהשווהלגובההמענק מוכפלביתרתתקופתהבלעדיותומחולקבמלואתקופתהבלעדיותעליההוסכם.

 

10.      עלהוראותאלהיחולסעיף35לחוקההגבלים העסקיים.

 

11.     א.         החברה תנקוטבכלהאמצעיםהסביריםהדרושיםעלמנתשכללעובדיה,יקיימוהוראותאלהואת הוראותחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988.

 

          ב.         מבלי לגרועמכלליותהאמור,החברהתאמץתוכניתפנימיתשמטרתההבטחתקיומןשלהוראותהחוק. במסגרתאותהתכניתימונהקציןתאוםלפיקוחעלקיוםהוראותהחוק("קצין התאום"). קציןהתאוםיפקחבאופןשוטףעלקיוםהוראותהחוקעלידיהחברהוכלל עובדיהוימליץעלאיסורמעשיםהמפריםאועלוליםלהפראתהוראותאלה.

 

          ג.          קצין התאוםיהיהאחראיעלהנושאיםהבאים:

 

1.          קציןהתאוםידאגלהפצתעותק מהוראותאלהבתוך30יוםממועדהנתנןלכלאחדמהגורמיםהבאים:מנהלההכללישל החברה,סגניהמנהליםהכללייםשלהחברה,מנהלאגףהסחר,מנהלהמכירותהארצי,מנהל התפעולהארצי,מנהליכליחידותהמשנהובפרטאלוהמופקדיםעלהשוקהחםוהשוקהקר ומנהליכלסניפיהחברה.קציןהתאוםאףידאגלהפצתעותקמהוראותאלהלכלמנהלי השיווק(אונושאיתפקידיםמקבילים)ברשתותהשיווקבשוקהחם,למנהליהשיווק(או נושאיתפקידיםמקבילים)ברשתותבשוקהקרוכןלכללנקודותהמכירהשלמוצריהחברה. 

 

2.          קציןהתאוםידאגלקבלאחתלשנה, בסוףכלשנה,ממנהלההכללישלהחברה,מסגןהמנהלהכללילשיווק,ממנהלאגףהסחר, ממנהלהמכירותהארצי,ממנהלהתפעולהארצי,ממנהלהשוקהחם,ממנהלהרשתותבשוקהחם, ממנהלהשוקהקר,ממנהלמחלקתשרותארציתשלהקירורומכללמנהליהסניפיםשלהחברהאישור בכתבבויפורטוהענייניםהבאים:

 

א.        כי נושאהתפקידקראהוראותאלה,הביןאתהנאמרבהןוהסכיםלקיימן;

ב.        כי נושאהתפקידאינומודעלהפרהכלשהישלהוראותאלהעלידו,אועלידימימעובדי החברה,שלאדווחהלקציןהתאום;

 

3.          קציןהתאוםידאגלקבלאחתלשנה, בסוףכלשנה,אישורבכתבממנהלההכללישלהחברהומסגןהמנהלהכללילשיווקבו יפורטוהנושאיםהמפורטיםבס"ק2וכןכיידועלהםשאיעמידהבהוראותעלולה להוביללהרשעהפליליתלפיחוקההגבליםהעסקיים.

 

4.          קציןהתאוםיתדרךאחתלשנהאתכלל עובדיהחברההבאיםבמגעעםלקוחותהחברהבדברקיומןשלההוראותומשמעותןבחיי היומיוםשלהחברה.

 

5.          קציןהתאוםיעבירלממונהבתוך60 יוםממועדמתןההוראותפרוטשלתכניתהפיקוחשקבעההחברה.

 

הוראות שונות

 

12.      איןבאמורבהוראותאלהכדילגרועמהוראותפרקד' לחוקההגבליםהעסקייםהחלותעלבעלמונופולין.

 

13.      הוראות אלהיימסרולחברה,ייכללובמרשםהמונופוליםלפיסעיף42לחוקודברנתינתןיפורסם בשניעיתוניםיומיים.

 

14.      בעל המונופוליןשנמסרולוהוראותאלה,ארגוןצרכניםוכלאדםאחרהנפגעמהוראותאלה, רשאילהתנגדבכתבמנומקבפניבית-הדיןלהגבליםעסקייםבתוך30ימיםממועדפרסום דברמתןההוראות.

 

15.      הוראות אלהיכנסולתוקףבתום30ימיםמפרסוםדברנתינתן,אובמועדמאוחריותרשיקבע על-ידיבית-הדיןלהגבליםעסקיים.

 

ניתןהיום,י"דאייר,תשנ"ח,10במאי,1998.

 

ד"רדודתדמור

הממונהעלהגבליםעסקיים