רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

10/05/98
3006301

הוראות לבעל מונופולין:
טמפו תעשיות בירה בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
10/05/1998
חברות:
טמפו תעשיות בירה בע"מ
 

החלטהבתיקמונ'347:

טמפותעשיותבירה בע"מ

 

הוראותלבעלמונופולין

 

הואילוטמפותעשיותבירהבע"מ ("החברה"),כהגדרתהבהוראותאלה,הוכרזהכבעלמונופוליןבשוקהבירה;

והואילומצאתיכיהתקיימוהנסיבותלצורךהפעלתסמכותי לפיסעיפים30(א)ו-(ב)לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח1988- ("החוק");

ולאחרשמולאוהוראותסעיף30(ד)לחוק;

 

החלטתיליתןלחברהאתההוראותהמפורטותלהלן:  

 

הגדרות

 

החברה -טמפותעשיותבירהבע"מ,אומימטעמה;

מוצריהחברה -משקאותהמשווקיםאושישווקועלידיהחברה.לרבות 'מכבי','גולדסטאר','היינקן','אמסטל','מאלט','פפסי-קולה','סבן-אפ','מיראנדה', 'ג'אמפ'ו'נביעות';

לקוח-כלהרוכשמהחברהאתמוצריה;

הנחות-לרבותבונוסיםכספייםהניתניםכשיעורמהיקףמחזור הרכישותהמצרפימהחברה;

הסכמותבלעדיות-הסכמותביןהחברהלביןלקוח,הןבמישריןוהן בעקיפין,לפיהןירכושהלקוחרקאתמוצריהחברהולאירכושמשקהאומשקאותשאינם משווקיםעלידיהחברה;לרבותהסכמותביןהחברהלביןלקוחלפיהןיקבלהנחות, יתרונותכספייםאוהטבותאחרותעבוררכישתמוצריהחברהואירכישתמשקה,אומשקאות, שאינםמשווקיםעלידיהחברה;יתרונותכספיים-לרבותמענקיםחדפעמייםוהקדמת הנחות;

הנחותמטרה(יעד)-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבורהשגתיעדיקנייהשלבירההמשווקתעל-ידיהחברהשקבעההחברה אינדיבידואליתלאותולקוח;

הנחותמטרהמצרפיות-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבורהשגתיעדיקנייהמצרפייםשלמספרמוצריםהמשווקיםעלידיהחברה, אשרביניהםנכללתבירהלסוגיה;

הסכמותקישור-הסכמותביןהחברהלביןלקוחפלונילפיהןהלקוחיהא זכאילהנחותעבוררכישתבירהלסוגיהאםירכושמהחברהמשקאותאחריםהמשווקיםעל ידה.

 

ההוראותלחברה

 

1.        החברהלאתתנהאתאספקתמוצריהחברה(כולם אוחלקם),אואתתנאיאספקתם,ברכישתסוגמשקאותמסויםרקמהחברה.

 

2.        החברהלאתתקשרעםלקוחותיהבהסדריםהכוללים הסכמותבלעדיותוהסכמותקישור.

 

3.        החברהלאתתנההתקנתקולחןבהתחייבותבית העסקשלאלהתקיןבתחומיוקולחניםנוספיםאובאירכישתמוצריםהמתחריםבמוצרי החברה.החברהלאתעניקהנחותאויתרונותאחריםלביתעסקמסויםבגיןהעדרםשל קולחנים,שאינםקשורים,לחברהבתחומיביתהעסק.

 

4.        החברהלאתתנההצבתמקררבביתעסקבאיהצבת מקרראומקרריםנוספיםבתחומיאותוביתעסק,אובאירכישתמוצריםשאינםמשווקיםעל ידיהחברה.החברהלאתעניקהנחותכלשהןאויתרונותאחריםעבוראיהצבהשלמקרר,או מקררים,שאינםקשוריםלחברהבתחומיביתהעסק.

 

5.        החברהתקבעמחירוןעבורמכירתמשקאותיה לחברותהמשווקותמוצרימזוןבאמצעותמכונותאוטומטיות.החברהתגבהמחיריהמחירון מכלהחברותהעוסקותבשיווקמוצרימזוןבאמצעותמכונותאוטומטיותולאתפלהבין חברותהנמצאותבשליטתהלביןחברותאחרות.

 

6.        החברהלאתתקשרעםלקוחותיהבהסדריםהכוללים הנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיותכאשריעדיהמכירהמתייחסיםלתקופההעולהעל חודשייםעוקבים.החברהלאתקבעיעדימכירהלתקופותקצרותיותראםסךהתקופות שנקבעועולהעל3חודשיםבמשךתקופהשלשמונהעשרחודשיםקלנדרים.לאחרתוםהתקופה בההתקשרההחברהעםלקוחותיהבהסדריםהכולליםהנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיות, לאתתקשרהחברהבהסדרים הכולליםהנחותמטרהאוהנחותמטרהמצרפיותבמשךפרקזמן שלאיפחתמ-45ימים.

 

7.        החברהלאתגיעלהסכמותעםלקוחותיהבדבר מחירהמכירהשלמוצריהלצרכןהסופי.בפרט,החברהלאתרשוםעלבקבוקימשקאותיה,או עלאריזותהבקבוקיםאתמחירהמשקהלצרכן.אולםהאמורלאיחולככלשסימוןהמחירהוא חובהשבדיןהמוטלתעלהחברה.מבלילגרועמכלליותהאמור,החברהתהארשאיתלהמליץ ללקוחותיהעלמחירמכירה מומלץעבורמוצריה,לצרכןהסופי.

 

 8. החברהתימנעמלנצלמעמדהבשוקלרעהעלידינקיטתצעדים בעליהשפעהזההלמעשיםהמפורטיםבסעיף1עד9לצוזההןבמישריןוהןבעקיפין.

 

 

9.        החברהתבטלאתכללההסכמיםאשרהיאצדלהם והכולליםהסכמותבלעדיות.החברהלאתדרושהשבתהטבותכספיותויתרונותכספייםאחרים שהוענקובשלביטולההסכמיםכאמור.מבלילגרועמכלליותהאמור,שילמההחברהעבור הסכמתהבלעדיותסכוםכסףבמזומןמראש(להלן-המענק),תהאהחברהזכאיתלדרושסכום כסףהשווהלגובההמענקמוכפלביתרתתקופתהבלעדיותומחולקבמלואתקופתהבלעדיות עליההוסכם.

 

10.      עלהוראותאלהיחולסעיף35לחוקההגבלים העסקיים.

 

11.     א.         החברה תנקוטבכלהאמצעיםהסביריםהדרושיםעלמנתשכללעובדיה,יקיימוהוראותאלהואת הוראותחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988.

 

          ב.         מבלי לגרועמכלליותהאמור,החברהתאמץתוכניתפנימיתשמטרתההבטחתקיומןשלהוראות החוק. במסגרתאותהתכניתימונהקציןתאוםלפיקוחעלקיוםהוראותהחוק("קצין התאום"). קציןהתאוםיפקחבאופןשוטףעלקיוםהוראותהחוקעלידיהחברהוכלל עובדיהוימליץעלאיסורמעשיםהמפריםאועלוליםלהפראתהוראותאלה.

 

          ג.          קצין התאוםיהיהאחראיעלהנושאיםהבאים:

 

1.          קציןהתאוםידאגלהפצתעותק מהוראותאלהבתוך30יוםממועדהנתנןלכלאחדמהגורמיםהבאים:מנהלההכללישל החברה,סגניהמנהליםהכללייםשלהחברה,מנהלאגףהסחר,מנהלהמכירותהארצי,מנהל התפעולהארצי,מנהליכליחידותהמשנהובפרטאלוהמופקדיםעלהשוקהחםוהשוקהקר ומנהליכלסניפיהחברה. קציןהתאוםאףידאגלהפצתעותקמהוראותאלהלכלמנהלי השיווק(אונושאיתפקידיםמקבילים)ברשתותהשיווקבשוקהחם,למנהליהשיווק(או נושאיתפקידיםמקבילים)ברשתותבשוקהקרוכןלכללנקודותהמכירהשלמוצריהחברה. 

 

2.          קציןהתאוםידאגלקבלאחתלשנה, בסוףכלשנה,ממנהלההכללישלהחברה,מסגןהמנהלהכללילשיווק,ממנהלאגףהסחר, ממנהלהמכירותהארצי,ממנהלהתפעולהארצי,ממנהלייחידותהמשנהומכללמנהלי הסניפיםשלהחברהאישורבכתבבויפורטוהענייניםהבאים:

 

א.        כי נושאהתפקידקראאתהוראותאלה,הביןאתהנאמרבהןוהסכיםלקיימן;

ב.        כי נושאהתפקידאינומודעלהפרהכלשהישלהוראותאלהעלידו,אועלידימימעובדי החברה,שלאדווחהלקציןהתאום;

 

3.          קציןהתאוםידאגלקבלאחתלשנה, בסוףכלשנה,אישורבכתבממנהלההכללישלהחברהומסגןהמנהלהכללילשיווקבו יפורטוהנושאיםהמפורטיםבס"ק2וכןכיידועלהםשאיעמידהבהוראותעלולה להוביללהרשעהפליליתלפיחוקההגבליםהעסקיים.

 

4.          קציןהתאוםיתדרךאחתלשנהאתכלל עובדיהחברההבאיםבמגעעםלקוחותהחברהבדברקיומןשלההוראותומשמעותןבחיי היומיוםשלהחברה.

 

5.          קציןהתאוםיעבירלממונהבתוך60 יוםממועדמתןההוראותפרוטשלתכניתהפיקוחשקבעההחברה.

 

 

הוראות שונות

 

12.      איןבאמורבהוראותאלהכדילגרועמהוראותפרקד' לחוקההגבליםהעסקייםהחלותעלבעלמונופולין.

 

13.      הוראות אלהיימסרולחברה,ייכללובמרשםהמונופוליםלפיסעיף42לחוקודברנתינתןיפורסם בשניעיתוניםיומיים.

 

14.      בעל המונופוליןשנמסרולוהוראותאלה,ארגוןצרכניםוכלאדםאחרהנפגעמהוראותאלה, רשאילהתנגדבכתבמנומקבפניבית-הדיןלהגבליםעסקייםבתוך30ימיםממועדפרסום דברמתןההוראות.

 

15.      הוראות אלהיכנסולתוקףבתום30ימיםמפרסוםדברנתינתן,אובמועדמאוחריותרשיקבע על-ידיבית-הדיןלהגבליםעסקיים.

 

ניתןהיום,י"דאייר,תשנ"ח,10במאי,1998.

 

ד"רדודתדמור

הממונהעלהגבליםעסקיים