רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

20/04/98
3006303

הוראות לבעל מונופולין:
שטראוס החזקות בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/04/1998
חברות:
שטראוס החזקות בע"מ
החלטה בתיקמונ'1861:

שטראוסהחזקותבע"מ

 

הוראותלבעלמונופולין

 

הואילושטראוסהחזקותבע"מ("שטראוס"), כהגדרתהבהוראותאלה,הוכרזהעל-ידיכבעלמונופוליןבשוקמעדניהחלב;

והואילומצאתיכיהתקיימוהנסיבותלצורךהפעלתסמכותי לפיסעיפים30(א)ו-(ב)לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח1988- ("החוק");

ולאחרשמולאוהוראותסעיף30(ד)לחוק;

 

החלטתיליתןל"שטראוס"אתההוראותהמפורטות להלן:  

 

 

הגדרות

 

שטראוס-חברתשטראוסהחזקותבע"מוכלחברה בשליטתה,השולטתבהאוהנשלטתעל-ידיהשולטיםבה(למעטעלית);

עלית-עליתתעשיותבע"מוכלחברהבשליטתה, השולטתבהאובשליטהמשותפתעמה(למעטשטראוס);

מוצרישטראוס-מוצרימזוןהמשווקיםעלידישטראוסביום הוצאתההוראותאומוצרימזוןאשרשטראוסתשווקבעתיד;

מעדניחלב-כהגדרתםבהכרזהעלשטראוסכבעלמונופולין וכןכלמוצראחראשרלגביותוכרזשטראוסכבעלמונופולין;

המוצרים הדומיננטייםשלעלית-טבלאות שוקולד,קפהנמס,אבקתקקאולצריכהביתיתוכלמוצראחרלגביותוכרזעליתכבעלת מונופולין.

הנחות-לרבותבונוסיםכספייםעתייםהמחושביםכאחוז ממחזורהרכישותשלמוצראומספרמוצרישטראוס;

הסכמותבלעדיות-הסכמותביןשטראוסלביןלקוחפלוני,לפיהן הלקוחיקבלהנחותאויתרונותכספייםאוהטבותאחרותכנגדרכישתמוצרישטראוסואי רכישתמוצרשאינומשווקעלידישטראוס.יתרונותכספיים-לרבותמענקיםחדפעמיים;

 

ההוראותלשטראוס

1.                  שטראוסלאתתנהאת אספקתאואתתנאיהאספקהשלמעדניהחלבהמשווקיםעל-ידה בהתחייבותלרכושסוג מוצריםמסויםממנהאומ"עלית". 

2.                  שטראוסלאתתקשרעם לקוחותיהבהסדריםהכולליםהסכמותבלעדיות.

3.                  שטראוסלאתציע ללקוחותיההנחותוהטבותבלתיסבירות,המותנותבגידולבהיקףרכישותמעדניחלבשל אותולקוחאובגידולברכישותהמוצריםהדומיננטייםשלעליתשלאותולקוח,אובמימוש פוטנציאלהרכישהשלהלקוח,אובהשגתיעדיםהמתייחסיםלהיקףהרכישותשלובמעדני החלבאובמוצריםהדומיננטייםשלעלית.

4.                  שטראוסלאתתנה הצבתמקררבביתעסקמסויםבהתחייבותביתהעסקשלאלהציבבתחומיומקרראומקררים נוספים,אובהתחייבותושלאלרכושמוצריםשאינםמשווקיםעלידהאועל-ידי "עלית". שטראוסלאתעניקהנחותכלשהןאויתרונותאחריםעבוראיהצבה בתחומיביתהעסקשלמקרראומקררים,שאינםקשוריםאליה.

5.                  שטראוסלאתמכוראת מעדניהחלבבמחירמתחתלעלותהמוצר. אםתציעשטראוסהנחהאוהטבההמותניתבגידול בהיקףהרכישותשלמעדניחלבממנה-אזילצורךהבירוראםהמחירהאפקטיביהינומתחת לעלותהמוצר,תיוחסכלההנחהאוההטבהלכמותהגידולבלבד,גםאםהיאמוגדרתכהנחה עלמלואהיקףרכישותמעדניהחלב. לדוגמא,אםמכירותמעדניחלבהןבסךשל1,000ש"ח ואםתציעשטראוסהנחהנוספתשל5%עלמלואהיקףרכישותמעדניחלבבתנאישלגידול של10%בהיקףרכישותמעדניחלב,תיחשבההנחהכהנחהשל55%עלהגידולשל10%,ולא כהנחהשל5%עלכל100%הרכישות.

6.                  שטראוסלאתגיע להסכמותעםלקוחותיה(להבדילמציוןמחירמומלץלצרכן)בדברמחירהמכירהלצרכןשל מוצרכלשהובכפוףלכלדין.

7.                  שטראוסתבטלאתכלל ההסכמיםאשרהיאצדלהםואשראינםעומדיםבקנהאחדעםהוראותאלהעדליום1 בספטמבר1999,ובלבדשכלהסכםחדש,חידושהסכםאותיקונועדלמועדזהיתאמואת תוכנןשלהוראותאלה. מבלילגרועמןהאמור,שטראוסתודיעבכתב,בתוך30יוםממועד מתןהוראותאלה,לכלאדםהמוכראתמוצריהלציבורשעימוישלההסכמתבלעדיותכי הסכמתהבלעדיותעימובטלהומבוטלתהחלמיום1במאי1998. שטראוסלאתדרושהשבת הטבותכספיותויתרונותכספייםאחריםשהוענקועלפיאותםהסכמים,למעטמענקים והקדמתהנחותשניתנובכסףמזומןומראשעבורהסכמתהבלעדיותבאופןיחסיליתרתתקופת ההסכם.

8.                  שטראוסתימנע מלנקוטבמעשיםבעליהשפעהזההלאיסוריםהמפורטיםבסעיפים1עד7לעיל.

9.                  שטראוסתנקוטאתכל האמצעיםהסביריםהדרושיםעלמנתשכללעובדיהיקיימוהוראותאלה ואתהוראותחוק ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988.                 

10.              מבלילגרועמכלליות האמור,שטראוסתאמץתוכניתפנימיתשמטרתההבטחתקיומןשלהוראותהחוק.במסגרתאותה תכניתימונהקציןתאוםלפיקוחעלקיוםהוראותהחוק("קציןהתאום").קצין התאוםיפקחבאופןשוטףעלקיוםהוראותהחוקעלידישטראוס.

11.              קציןהתאוםיהיה אחראיעלהנושאיםהבאים:

1.                  קציןהתאוםידאג לקבלאחתלשנה,בסוףכלשנה,מהמנהליםהכללייםשלהחברותהנכללותבשטראוס,מסגני המנהליםהכללייםלשיווק,ממנהלחטיבתהמכירות, ממנהלהשוקהפרטי,ממנהלשוקמאורגן,ממנהלהתפעול,ממנהלימרכזיהפצהומסגניהםשל אותםממלאיתפקידים(אונושאיתפקידיםמקביליםלהם)אישורבכתבבויפורטוהעניינים הבאים:

1.                  כינושאהתפקידקרא אתההוראות,הביןאתשנאמרבהןוהסכיםלקיימן;

2.                  כינושאהתפקיד אינומודעלהפרהכלשהישלההוראותעלידו,אועלידימימעובדיהחברהבוהואמכהן, שלאדווחהלקציןהתאום;

2.                  קציןהתאוםידאג לקבלאחתלשנה,בסוףכלשנה,אישורבכתבממנהליהןהכללייםשלהחברותהנכללות בשטראוס,מסגניהמנהליםהכללייםלשיווקוממנהלחטיבתהמכירות,בויפורטוהנושאים המפורטיםבס"ק11.1לעילוכןהצהרהכיידועלהםשאיעמידהבהוראותאלהמהווה עבירהעלהוראותחוקההגבליםהעסקייםועשויהלהוותעבירהפלילית.

3.                  קציןהתאוםיתדרך אחתלשנהאתכללעובדיהחברותהנכללותבשטראוס,הבאיםבמגעעםהלקוחות,בדברקיומן שלההוראותומשמעותןבחייהיומיוםשלשטראוס.

4.                  קציןהתאוםיעביר לממונהבתוך30יוםממועדמתןהוראותאלהפרוטשלתכניתהפיקוחשקבעהשטראוס.

הוראותשונות

12.              תוקפןשלהוראות אלה-חמששניםמיוםכניסתןלתוקף.

13.              הוראותאלהיימסרו לשטראוס,ייכללובמרשםהמונופוליםלפיסעיף42לחוקודברנתינתןיפורסםבשני עיתוניםיומיים.

14.              בעלהמונופולין שנמסרולוהוראותאלה,ארגוןצרכניםוכלאדםאחרהנפגעמהוראותאלה,רשאילהתנגד בכתבמנומקבפניבית-הדיןלהגבליםעסקייםבתוך30ימיםממועדפרסוםדברמתן ההוראות.

15.              הוראותאלהיכנסו לתוקףבתום30ימיםמפרסוםדברנתינתן,אובמועדמאוחריותרשיקבעעל-ידיבית-הדין להגבליםעסקיים.

 

 

ניתןהיום, כ"דניסן,תשנ"ח

20באפריל,1998.

 

 

 

ד"רדודתדמור

הממונהעלהגבליםעסקיים