רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/06/01
3020235

הוראות לבעלי מונופולין:
הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
14/06/2001
חברות:
הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ
אן.אם.סי מוסיקה בע"מ
הד ארצי בע"מ
הליקון בע"מ
פונוקול בע"מ
בי.אן.אי למסחר בע"מ
התקליט חברה לייצוא ייבוא והפצת תקליטים בע"מ
ישראפון תעשיית תקליטים ופלסטיקה בע"מ
די.בי בע"מ
אקו הפקה ייצור והפצה (1986) בע"מ
המון הפקות בע"מ
A.B.C.D. Music Ltd.
טריטונס בע"מ
יונטקס בע"מ
אי.אם.פי הוצ. מוסיקה ישראלית בע"מ
נענע דיסק בע"מ
נועם הפקות בע"מ
בן מוש הפקות בע"מ
ראובני הפקות בע"מ
רותם הפקות

נספח 1 - תנאים לפעילותה של הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות

 

                 1.         הגדרות:

"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב – 1982;

"איגוד עסקי" - תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו";

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

"החוק" – חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988;

"הפדרציה" – הסניף הישראלי של הפדרציה הבינלאומית של תעשיית התקליטים (ע"ר) והפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ;

"השמעה פומבית או שידור" - שימוש ברשומות קול בדרך של השמעתן בפומבי או שידורן כחלק מתכנים המועברים באמצעות תקשורת קוית, אלחוטית, דיגיטלית או אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט, בין אם לבדן ובין באמצעות שילובן בחומר אודיו או אודיו-ויזואלי אחר, סינכרוניזציה (שילוב) של רשומות קול בתכנים מושמעים בפומבי או משודרים, הקלטה לצורכי השמעה פומבית או שידור בלבד והקלטה לצורך שימור ארכיוני ותיעוד של חומר מושמע בפומבי או משודר, וכל שימוש נלווה אחר לפעולות אלה;

"חברה קשורה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968;

"חברי הפדרציה" – כמפורט בנספח א' למסמך זה, וכל אדם אחר שיהיה חבר בפדרציה בהתאם לתקנונה לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסדר זה;

"יצרן או מפיק" – חברת תקליטים או מי שהפיק רשומות קול;

"מבקש" – אדם שפנה לפדרציה בבקשה בכתב להעניק לו רשיון השמעה;

"מיוצג" – יצרן או מפיק, שאינו חבר הפדרציה, ושהתקשר עם הפדרציה בהסכם לפיו הפדרציה תהא רשאית להעניק רשיון השמעה לרשומה או לרשומות קול שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן;

"משתמש" – כל אדם שהוא הבעלים או המפעיל של עסק או חצרים שמושמעות בהם יצירות מוסיקליות בפומבי או גוף המשדר רשומות קול, בנסיבות בהן השמעה שכזו ללא קבלת אישור מבעלי זכויות היוצרים באותן רשומות קול נחשבת להפרת זכויות היוצרים לפי הוראות כל דין;

"פיראטיות" – ייצור של עותקים של רשומות קול ללא הרשאה כדין מבעלי זכויות היוצרים בהן וכן מכירה או הפצה של עותקים אלה;

"רשומת קול" – הקלטה קולית על כל אמצעי תיעוד;

"רשיון גורף" – רשיון השמעה הכולל את כלל רשומות הקול של חברי הפדרציה והמיוצגים;

"רשיון השמעה" – רשיון הניתן על-ידי הבעלים של זכויות יוצרים ברשומת קול להשמיעה בפומבי או לשדרה;

 

                 2.         הפדרציה מונופולין

הפדרציה מסכימה להכרזתה כבעל מונופולין בתחום מתן רשיונות גורפים.

  

                 3.         החברות בפדרציה

              3.1.              החברות בפדרציה תהא פתוחה בפני כל יצרן או מפיק שיביע את רצונו להצטרף לפדרציה.

              3.2.              הפדרציה לא תפלה בין חברים חדשים לחברים ותיקים.

              3.3.              הפדרציה תעניק את השירותים שהיא מעניקה לחבריה גם למיוצגים, אם נתבקשה לכך על-ידם בכתב. הענקת השירותים תיעשה על בסיס דומה לשירותים שמעניקה הפדרציה לחבריה, והפדרציה תהיה רשאית לגבות מהם תשלום הוגן וסביר בגין השירותים שתעניק להם.

 

                 4.         הפעולות המותרות לפדרציה

              4.1.              הפדרציה רשאית להתקשר עם חבריה ועם מיוצגים אחרים בהסכם לפיו מועברת לפדרציה, באורח לא-בלעדי, הזכות להעניק רשיונות השמעה, לגבות תמלוגים בגין רשיונות אלה, ובכפוף לאמור בסעיף 6 של הסדר זה, לנקוט בהליכים משפטיים, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי (קובלנות  פרטיות), כלפי מי שמפר את זכויות היוצרים שלהם.

              4.2.               הפדרציה רשאית לפעול בשם חבריה ובשם המיוצגים במאבק המשותף בפיראטיות, ובכלל זה בניהול מגעים עם משרדי ממשלה, גופים פרטיים וציבוריים ובניהול הליכים משפטיים, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי (קובלנות פרטיות), כלפי פיראטים.

              4.3.              כל פעולה של הפדרציה בתחום אחר, לרבות בתחום ההרשאה להעברה או להעתקה של יצירות מוגנות באינטרנט שלא במסגרת שידור, אינה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה.

              4.4.              אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לפדרציה, לחבריה או למיוצגים זכויות כלשהן ברשומות קול שלא היו מוקנות להם על-פי דין מלכתחילה.

 

                 5.         פעולות אסורות

              5.1.              הפדרציה וחבריה לא ימנעו, יגבילו או יתערבו, בכל דרך שהיא, בזכותו של חבר הפדרציה או  בזכותו של מיוצג להעניק רשיון השמעה של רשומות קול שהוא שבעלים של זכויות היוצרים בהן, שלא באמצעות הפדרציה.

              5.2.              הפדרציה לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רשיון השמעה למבקש. לעניין זה ייראו את הפדרציה כמסרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרים הבאים:

           5.2.1.                             סירוב למתן רשיון השמעה כאשר הביע המבקש את נכונותו לשלם את דמי הרשיון שמשלמים לפדרציה משתמשים דומים לו;

           5.2.2.                             סירוב למתן רשיון השמעה למי שעיסוקו בהשמעה בפומבי של רשומות קול מהטעם שרשומות הקול מושמעות בחצריו של אחר (להלן : "בעל החצרים"). למניעת ספקות: רשיון ההשמעה אינו פוטר את בעל החצרים מקבלת רשיון השמעה אם הדבר נדרש על-פי דין.

              5.3.              סברה הפדרציה כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רשיון ההשמעה, תתעד טעמים אלה, מראש ובכתב, על-ידי נושא משרה שהוסמך על-ידה בכתב לעניין זה.

              5.4.              הפדרציה לא תנצל לרעה את מעמדה כמונופולין באופן העלול לפגוע בציבור או         להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין ארגונים אחרים, בין החברים והמיוצגים על-ידה בינם לבין עצמם, או בינם לבין אחרים.

              5.5.              יראו את הפדרציה כמנצלת לרעה את מעמדה כמונופולין במקרים הבאים:

           5.5.1.                             קביעה של דמי רשיון השמעה בשיעורים בלתי הוגנים או בלתי סבירים. אם נקבעו על-ידי בית-הדין אמות מידה לקביעת דמי הרשיון הסבירים, תיחשב קביעה של דמי רשיון השמעה תוך סטייה מאמות מידה אלה לניצול לרעה;

           5.5.2.                             צמצום או הגדלה של היקף רשיונות ההשמעה המוצעים על-ידה, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

           5.5.3.                             קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות בהתחשב, בין היתר, במיקום ההשמעה, במספר השומעים הפוטנציאלי וכיוצא באלה קריטריונים אובייקטיבים אשר עשויים להעניק למשתמשים, לחברים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

           5.5.4.                             התניית מתן רשיון השמעה בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

           5.5.5.                             הוראות סעיפים 5.5.1 עד 5.5.4 באות להוסיף על הוראות 5.4 של הסדר זה.    

              5.6.              הפדרציה לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי לגבי תנאי רשיון השמעה שיומלצו על ידי האיגוד לחבריו.  האמור בסעיף זה אינו מהווה אישור לפי פרק ב' לחוק, לעניין קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי.

              5.7.              תנאי רשיון השמעה שנקבעו במשא ומתן בין הפדרציה לבין איגוד עסקי,  ישמשו גם בהתקשרויותיה של הפדרציה עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי שהוא אינו משתייך אליו.  אולם במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החסכון שנגרם לפדרציה כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד.

 

                 6.         קביעת דמי רשיון ההשמעה שישלם משתמש

              6.1.              הפדרציה תפנה בכתב למשתמש ותודיע לו מהם דמי רשיון ההשמעה שהיא דורשת ממנו עבור השמעה פומבית או שידור של היצירות שברפרטואר שלה, כולן או חלקן (להלן – הפניה הראשונה). הפדרציה תציין בפנייתה כי אם בתוך 60 (ששים) ימים לא יגיעו הפדרציה והמשתמש להסמכה בדבר תשלום דמי הרשיון, היא תהיה רשאית לפנות לבית-המשפט בהתאם להוראות הסדר זה.

              6.2.              בחלוף 30 (שלושים) ימים ממועד הפניה הראשונה תשלח הפדרציה למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 30 (שלושים) ימים לצורך קביעת דמי רשיון השמעה מוסכמים.

              6.3.              אם בתוך 60 (ששים) ימים ממועד הפניה הראשונה לא הגיעו המשתמש והפדרציה להסכמה בדבר שיעור דמי רשיון השמעה, תהא הפדרציה רשאית לפנות לבית-המשפט המוסמך בתביעה למתן צו-מניעה קבוע שיאסור על המשתמש להמשיך להשמיע בפומבי או לשדר רשומות קול מרפרטואר הפדרציה. הפדרציה תציין בתביעה כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה בלבד ובכפוף להוראותיו היא אינה מבקשת במועד הבקשה לצו-מניעה קבוע בקשה מטעמה למתן צו מניעה זמני.

              6.4.              הפדרציה תודיע למשתמש ולבית-המשפט כי בכפוף לאמור בפסקה 6.7 להלן היא מוכנה לוותר על בקשתה לצו-מניעה קבוע אם ישלם המשתמש את דמי הרשיון בשיעור הנדרש על-ידה, או בשיעור אחר שייקבע על-ידי בית-המשפט.  בנוסף, תודיע הפדרציה כי בכפוף להסכמתו של המשתמש היא מוכנה שבית-המשפט יפסוק בעניין בדרך של פשרה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, או שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר כאמור בסעיף 79ב לאותו החוק, ובמקרה כזה הבורר יפעל בהתאם להוראות החוק המהותי ויהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות.

              6.5.              הפדרציה תהא רשאית לבקש מבית-המשפט או מהבורר, לפי המקרה והעניין, לקבוע דמי רשיון זמניים.

              6.6.              הפדרציה תודיע למשתמש ולבית-המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניין, כי היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר קיומה של הזכות, הפרתה, וסבירות דמי רשיון ההשמעה שהיא דורשת.

              6.7.              אם לאחר 3 (שלושה) חודשים מיום שהוגשה התביעה למתן צו-מניעה קבוע לא הגיעו הפדרציה והמשתמש להסכמה על שיעור דמי רשיון ההשמעה, ובהעדר קביעה אחרת של בית-המשפט או הבורר, לפי העניין, תהא הפדרציה רשאית לבקש מבית-המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, בקשה מטעמה למתן צו-מניעה זמני האוסר על המשתמש להשמיע בפומבי או לשדר רשומות קול מרפרטואר הפדרציה.

              6.8.              אין באמור בסעיף זה כדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל בדרך כלשהי, זכות לכפור בחבותו כלפי הפדרציה, להתנגד למתן צו-מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של הפדרציה לתשלום דמי רשיון השמעה זמניים, או לבקש מבית-המשפט או הבורר להאריך את המועד בו מושעית בקשתה של הפדרציה למתן צו-מניעה זמני.

              6.9.              נסתיים ההליך שבין המשתמש לפדרציה בהסכמה או בקביעה של בית-המשפט או הבורר בדבר שיעור דמי רשיון ההשמעה שעל המשתמש לשלם לפדרציה והתנאים לתשלומם, וכל עוד לא הפר המשתמש תנאים אלה, לא תנקוט הפדרציה כלפי המשתמש כל הליך אחר שעניינו הפרה של זכויות היוצרים בגין השמעה פומבית או שידור של רשומות קול מרפרטואר הפדרציה, מהתקופה שקדמה לפניה הראשונה ועד לתום תקופת רשיון ההשמעה.

            6.10.             הפדרציה תעביר לידי הממונה דיווח חצי-שנתי בדבר הליכים שהתנהלו בינה לבין משתמשים בהתאם לסעיף זה, ובהתאם לדרישתו תעביר לידו כל מידע הקשור בהם.

            6.11.             בסעיף זה – "שיעור דמי הרשיון" – לרבות תנאי התשלום ויתר תנאי ההתקשרות.

            6.12.            הפדרציה לא תתנגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש.

            6.13.            ניתן פסק דין בהליך שאיגוד עסקי היה צד לו, ונקבעו בו תנאי רשיון או תמלוגים שישלם משתמש, ישמשו התנאים או התמלוגים שנקבעו אמת מידה לכאורה גם לגבי יתר המשתמשים מאותו סוג. 

 

                 7.         הקמה וניהול של בסיס נתונים

הפדרציה תנהל בסיס נתונים של רפרטואר היצירות הנתונות לניהולה, ותאפשר לכל המעונין לברר האם יצירות מסוימות כלולות ברפרטואר זה.

 

                 8.         אי אפליה

משתמשים דומים יזכו לתנאי רשיון דומים.  אין באמור כדי למנוע מן הפדרציה להעניק הנחות או הטבות בתנאי הרשיון, ובלבד שאין במתן ההנחה או בשיעורה משום הענקת יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים המתחרים בו.

 

                 9.         פרישה         

              9.1.              חבר בפדרציה רשאי לפרוש בכל עת ומיוצג רשאי להפסיק את ייצוגו על ידי הפדרציה בכל עת (להלן – "פורש"), וזאת  בהודעה מראש של 90 (תשעים) ימים (להלן – "הודעת פרישה").

              9.2.              הודעת פרישה לא תיגרע מהיקפו של רשיון השמעה שניתן למשתמש עובר למועד הפרישה, ורשיון ההשמעה ימשיך להקיף את מלוא רשומות הקול שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה.  הפורש יהיה זכאי לחלקו היחסי (בניכוי הוצאות) מתוך דמי הרשיון שניגבו בגין רשיונות השמעה שניתנו עובר למועד הפרישה ושעמדו בתוקפם לאחר מועד מסירת הודעת הפרישה.

              9.3.              הפדרציה תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רשיון תקף שבידו גם לאחר מתן הודעת הפרישה.

 

               10.        חלוקת תמלוגים

הפדרציה תחלק תמלוגים לבעלי הזכויות עבורם היא גובה באופן התואם את היקף ההשמעה של כל בעל זכות מסך כל ההשמעות.

הקריטריונים לקביעת היקף ההשמעה יהיו שקופים ויימסרו לכל דורש.

 

               11.        הנהלת הפדרציה

            11.1.            על צוות הניהול של הפדרציה, נושאי המשרה, מנהליה הפעילים או עובדיה יימנו אנשים שאינם נמנים על הצוות הניהולי, נושאי משרה, מנהליהם הפעילים או עובדיהם של חברי הפדרציה, מיוצגים,  וכן של חברות קשורות אליהם.

            11.2.             על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, יוכלו להיות חברים בדירקטוריון של הפדרציה גם אנשים הנמנים על הצוות הניהולי, נושאי משרה, מנהליה הפעילים או עובדיה של החברות המאוגדות בפדרציה או של המיוצגים על ידה.

            11.3.             לפחות שליש מהחברים בדירקטוריון הפדרציה יהיו דירקטורים חיצוניים כמשמעותם בסימן ה' בפרק הראשון שבחלק שישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999, והוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, על הפדרציה.

 

               12.        תוכנית אכיפה פנימית

            12.1.            בתוך 90 (תשעים) ימים ממתן האישור הזמני על-ידי בית-הדין תפעיל הפדרציה תוכנית פנימית לאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים, עפ"י המתכונת שפורסמה על-ידי רשות ההגבלים העסקיים בחוברת "מתכונת תוכנית אכיפה פנימית (נוסח מחייב – נובמבר 1998)" (להלן: "תכנית האכיפה"), ותודיע לממונה על הגבלים  עסקיים על תחילת יישומה.

            12.2.            הדירקטורים החיצוניים יהיו אחראים על יישומה של תוכנית האכיפה הפנימית.  אין באמור בפסקה זו כדי להפחית מאחריות קיימת של אחרים לקיום הוראות החוק והוראות הסדר זה.

 

               13.        מינוי בורר מיוחד להכרעה בתביעות משתמשים

            13.1.            עד ליום 1/4/2000 תציע הפדרציה רשימה של 5 (חמישה) בוררים בלתי תלויים, שתאושר על-ידי הממונה ושמתוכם יוכלו משתמשים ו/או איגוד עסקי שהחברים בו הם מסוגם של המשתמשים לבחור אל איזה בורר לפנות על-פי שיקול דעתם.  הבוררים יוסמכו על-ידי הפדרציה לדון בטענות של משתמשים בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רשיון ההשמעה או בדבר שיעורם ולהורות על החזר התשלומים למשתמשים שיימצא שטענותיהם מוצדקות.  לצורך סעיף זה יחשבו דמי רשיון השמעה כבלתי סבירים, בין היתר, במקרים הבאים:

         13.1.1.                            דמי רשיון ההשמעה גבוהים מאלה ששולמו לפדרציה על-ידי משתמשים אחרים מסוגו של המשתמש;     

         13.1.2.                            דמי רשיון ההשמעה דומים לאלה ששולמו לפדרציה על-ידי משתמשים אחרים מסוגו של המשתמש, כאשר במקרה של אותו המשתמש קיימות נסיבות כגון היקף ההשמעה בפועל, מספר המבקרים בעסקו של המשתמש וכדומה, המצדיקות אבחנה בין המשתמש המסוים למשתמשים אחרים מסוגו;

         13.1.3.                            דמי רשיון ההשמעה שנגבו מן המשתמש גבוהים מדמי הרשיון הנגבים ממשתמשים דומים במדינות בהן יוקר המחיה דומה ליוקר המחיה בישראל.

            13.2.            לעניין סעיף זה, יראו דמי רשיון השמעה כסבירים בין היתר כאשר דמי הרשיון שנגבו מן המשתמש נמוכים או דומים לדמי הרשיון הנגבים ממשתמשים דומים בארצות בהן יוקר המחיה דומה ליוקר המחיה בישראל.

            13.3.            הפדרציה והמשתמש יחתמו על הסכם בוררות, ויחולו על הליך הבוררות הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

            13.4.            הפדרציה תישא בכל הוצאותיו של הבורר, אלא אם ייקבע הבורר אחרת.

            13.5.            הוראות סעיף זה תחולנה על רשיונות השמעה שניתנו בתקופת הביניים החל מיום 1/1/97 ועד למועד אישורו  של הסדר זה על-ידי בית-הדין.

            13.6.            אין באמור בסעיף זה כדי לשלול ממשתמשים זכות לפנות לבית-משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית להם על פי הוראות כל דין.

            13.7.            אין באמור בסעיף זה כדי לשלול מן הפדרציה זכות לפנות לבית-משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית לה על פי הוראות כל דין.

 

               14.        הודעה למשתמשים על הסדר זה

בתוך 30 (שלושים) ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק, כפי שיאושר על-ידי בית-הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים למשתמש בנוסח שאושר על-ידי הממונה, לכל המשתמשים המחזיקים ברשיון השמעה תקף, לכל משתמש שהיה בידו רשיון השמעה החל מיום 1/1/97, ולכל משתמש שיבקש רשיון השמעה או שהפדרציה תפנה אליו על-מנת שיקבל מידה רשיון השמעה.

 

 

 


 

נספח א' - רשימת חברי הפדרציה:

1.       אן.אם.סי מוסיקה בע"מ

2.       הד ארצי בע"מ

3.       הליקון בע"מ

4.       פונוקול בע"מ

5.       בי.אן.אי למסחר בע"מ

6.       התקליט חברה לייצוא ייבוא והפצת תקליטים בע"מ

7.       ישראפון תעשיית תקליטים ופלסטיקה בע"מ

8.       די.בי בע"מ

9.       אקו הפקה ייצור והפצה (1986) בע"מ

10.   המון הפקות בע"מ

11.   A.B.C.D. Music Ltd.

12.   טריטונס בע"מ

13.   יונטקס בע"מ

14.   אי.אם.פי הוצ. מוסיקה ישראלית בע"מ

15.   נענע דיסק בע"מ

16.   נועם הפקות בע"מ

 


נספח 2 - תנאים לפעילותה של הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

1.  הגדרות:

"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב – 1982;

"איגוד עסקי" - תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו;

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

"החוק" – חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988;

"הפי"ל" – הפי"ל הפדרציה למוסיקה ישראלית וים-תיכונית בע"מ;

"השמעה פומבית או שידור" - שימוש ברשומות קול בדרך של השמעתן בפומבי או שידורן כחלק מתכנים המועברים באמצעות תקשורת קוית, אלחוטית, דיגיטלית או אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט, בין אם לבדן ובין באמצעות שילובן בחומר אודיו או אודיו-ויזואלי אחר, סינכרוניזציה (שילוב) של רשומות קול בתכנים מושמעים בפומבי או משודרים וכן הקלטה לצורכי השמעה פומבית או שידור בלבד והקלטה לצורך שימור ארכיוני ותיעוד של חומר מושמע בפומבי או משודר;

"חבר(י) הפי"ל" – כמפורט בנספח א' לתנאים אלה, וכל אדם אחר שיהיה בעל מניות בפי"ל בהתאם לתקנונה לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסדר זה;

"יצרן או מפיק" – חברת תקליטים או מי שהפיק רשומות קול;

"מבקש" – אדם שפנה לפי"ל בבקשה בכתב להעניק לו רשיון השמעה;

"מיוצג" – כמפורט בנספח ב' לתנאים אלה, וכל יצרן או מפיק, שאינו חבר הפי"ל, ושהתקשר עם הפי"ל בהסכם לפיו הפי"ל תהא רשאית להעניק רשיון השמעה לרשומה או לרשומות קול שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן;

"משתמש" – כל אדם שהוא הבעלים או המפעיל של עסק או חצרים שמושמעות בהם יצירות מוסיקליות בפומבי או גוף המשדר יצירות מוסיקליות, בנסיבות בהן השמעה שכזו ללא קבלת אישור מבעלי זכויות היוצרים באותן רשומות קול נחשבת להפרת זכויות היוצרים לפי הוראות כל דין;

"פיראטיות" – ייצור ושכפול של עותקים של רשומות קול ללא הרשאה כדין מבעלי זכויות היוצרים בהן לצורכי מכירה או הפצה של עותקים אלה;

"רשומת קול" - הקלטה קולית בכל אמצעי תיעוד;

"רשיון השמעה" – רשיון, מיוחד או גורף, הניתן על-ידי הבעלים של זכויות יוצרים ברשומת קול להשמעה בפומבי או לשידור;

"רשיון גורף" – רשיון השמעה הכולל את כלל רשומות הקול שזכויות היוצרים בהן הן בידי חברי הפי"ל והמיוצגים והמעניק למשתמש גישה בלתי מוגבלת לרשומות קול אלה, כולן או חלקן, לפי בחירתו ("blanket license");

"רשיון מיוחד" - רשיון השמעה הכולל רשומה או רשומות קול מסוימות, לפרק זמן מוגבל ו/או מספר השמעות או שידורים מוגבלים ומוגדרים מראש;

 

2.       חברי  הפי"ל  והמיוצגים

2.1.  הפי"ל תעניק את השירותים שהיא מעניקה לחבריה גם למיוצגים, אם נתבקשה לכך על-ידם בכתב. הענקת השירותים תיעשה על בסיס שוויוני ודומה לשירותים שמעניקה הפי"ל לחבריה, והפי"ל תהיה רשאית לגבות מהם תשלום הוגן וסביר בגין השירותים שתעניק להם.

2.2. בהענקת שירותיה לא תפלה הפי"ל בין חברים חדשים לחברים ותיקים ולא בין חברים למיוצגים.

3.       הפעולות המותרות לפי"ל

3.1. הפי"ל רשאית להתקשר עם חבריה ועם מיוצגים אחרים בהסכם לפיו מועברת לפי"ל, באורח בלעדי, הזכות להעניק רשיונות השמעה, לגבות תמלוגים בגין רשיונות אלה, ובכפוף לאמור בסעיף 5 להלן, לנקוט בהליכים משפטיים, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי (קובלנות  פרטיות), כלפי מי שמפר את זכויות היוצרים שלהם. 

3.2. על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, החל משלוש שנים ממתן ההיתר הזמני או מאישור ההסדר הכובל (לפי המוקדם), יהיה כל חבר הפי"ל או מיוצג רשאי לבחור בין התקשרות ישירה בינו לבין משתמש לצורך הענקת רשיונות כאמור לבין התקשרות כאמור באמצעות הפי"ל.

3.3. הפי"ל רשאית לפעול בשם חבריה ובשם המיוצגים במאבק המשותף בפיראטיות, ובכלל זה בניהול מגעים עם משרדי ממשלה, גופים פרטיים וציבוריים ובניהול הליכים משפטיים, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי (קובלנות פרטיות), כלפי פיראטים.

3.4. כל פעולה של הפי"ל בתחום אחר, לרבות בתחום ההרשאה להעברה או להעתקה של יצירות מוגנות באינטרנט שלא במסגרת שידור, אינה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה. 

3.5. אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לפי"ל, לחבריה או למיוצגים זכויות כלשהן ברשומות קול שלא היו מוקנות להם על-פי דין מלכתחילה.

 

4.       פעולות אסורות

4.1. החל משלוש שנים ממועד מתן ההיתר הזמני או מאישור ההסדר הכובל (לפי המוקדם) הפי"ל וחבריה לא ימנעו, יגבילו או יתערבו, בכל דרך שהיא, בזכותו של חבר הפי"ל או  בזכותו של מיוצג להעניק רשיון השמעה של רשומה או רשומות קול שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן, שלא באמצעות הפי"ל.

4.2. הפי"ל לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רשיון השמעה למבקש.  לעניין זה ייראו את הפי"ל כמסרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרים הבאים:

4.2.1          סירוב למתן רשיון השמעה כאשר הביע המבקש את נכונותו לשלם דמי רשיון דומים לדמי הרשיון שמשלמים לפי"ל משתמשים דומים לו, ובהתחשב במידה  ובמאפייני הדמיון ביניהם;           

4.2.2          סירוב למתן רשיון השמעה למי שעיסוקו בהשמעה בפומבי של רשומות קול מהטעם שרשומות הקול מושמעות בחצריו של אחר (להלן : "בעל החצרים"). למניעת ספקות: רשיון ההשמעה אינו פוטר את בעל החצרים מקבלת רשיון השמעה אם הדבר נדרש על-פי דין.

4.3. סברה הפי"ל כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רשיון ההשמעה, תתעד טעמים אלה, מראש ובכתב, על-ידי נושא משרה שהוסמך על-ידה בכתב לעניין זה.

4.4. הפי"ל לא תנצל לרעה את מעמדה באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין ארגונים אחרים, בין החברים והמיוצגים על-ידה בינם לבין עצמם, או בינם לבין אחרים.

4.5. יראו את הפי"ל כמנצלת לרעה את מעמדה במקרים הבאים:

4.5.1          קביעה של דמי רשיון השמעה בשיעורים בלתי הוגנים או בלתי סבירים. אם נקבעו על-ידי בית-הדין אמות מידה לקביעת דמי הרשיון הסבירים, תיחשב קביעה של דמי רשיון השמעה תוך סטייה מאמות מידה אלה לניצול לרעה;

4.5.2          צמצום או הגדלה של היקף רשיונות ההשמעה המוצעים על-ידה, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

4.5.3          קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות בהתחשב, בין היתר, במיקום ההשמעה, במספר השומעים הפוטנציאלי וכיוצא באלה קריטריונים אובייקטיבים ובהתחשב בקריטריונים שיקבע, אם יקבע, בית-הדין, אשר עשויים להעניק למשתמשים, לחברים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

4.5.4          התניית מתן רשיון השמעה בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

4.5.5          הוראות סעיפים 4.5 עד 4.5.3 באות להוסיף על הוראות סעיף 4.3  של הסדר זה.    

4.6. הפי"ל לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי לגבי  תנאי רשיון השמעה שיומלצו על ידי האיגוד לחבריו.  האמור בסעיף זה אינו מהווה אישור לפי פרק ב' לחוק, לעניין קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי.    

4.7. תנאי רשיון השמעה שנקבעו במשא ומתן בין הפי"ל לבין איגוד עסקי, ישמשו גם בהתקשרויותיה של הפי"ל עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי שהוא אינו משתייך אליו. אולם במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החסכון שנגרם לפי"ל כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד.

 

5.       קביעת דמי רשיון ההשמעה שישלם משתמש

5.1. הפי"ל תפנה בכתב למשתמש ותודיע לו מהם דמי רשיון ההשמעה שהיא דורשת ממנו עבור השמעה פומבית או שידור של היצירות שברפרטואר שלה, כולן או חלקן (להלן – הפניה הראשונה).  הפי"ל תציין בפנייתה כי אם בתוך 60 (ששים) ימים לא יגיעו הפי"ל והמשתמש להסכמה בדבר תשלום דמי הרשיון, היא תהיה רשאית לפנות לבית-המשפט בהתאם להוראות הסדר זה.

5.2. יראו משתמשים שעובר למתן ההיתר הזמני או האישור (לפי המוקדם) כבר קיבלו מהפי"ל הזמנה בכתב להסדיר קבלת רשיון השמעה ואחריה התראה, כאילו קיבלו הודעה לפי סעיף 6.1 ואת מועד הפניה הראשונה יראו כמועד מתן ההיתר הזמני או האישור (לפי המוקדם).

5.3. בחלוף 30 (שלושים) ימים ממועד הפניה הראשונה תשלח הפי"ל למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 30 (שלושים) ימים לצורך קביעת דמי רשיון השמעה מוסכמים.

5.4. אם בתוך 60 (ששים) ימים ממועד הפניה הראשונה לא הגיעו המשתמש והפי"ל להסכמה בדבר שיעור דמי רשיון השמעה, תהא הפי"ל רשאית לפנות לבית-המשפט המוסמך בתביעה למתן צו-מניעה קבוע שיאסור על המשתמש להמשיך להשמיע בפומבי או לשדר רשומות קול מרפרטואר הפי"ל.  הפי"ל תציין בתביעה כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה בלבד ובכפוף להוראותיו היא אינה מבקשת במועד הבקשה לצו-מניעה קבוע בקשה מטעמה למתן צו מניעה זמני.

5.5. הפי"ל תודיע למשתמש ולבית-המשפט כי בכפוף לאמור בפסקה 5.7 להלן היא מוכנה לוותר על בקשתה לצו-מניעה קבוע אם ישלם המשתמש את דמי הרשיון שנדרשו ממנו ולתקופות שבגינן נדרשו, או דמי רשיון בשיעור אחר שייקבע על-ידי בית-המשפט.  בנוסף, תודיע הפי"ל כי בכפוף להסכמתו של המשתמש היא מוכנה שבית-המשפט יפסוק בעניין בדרך של פשרה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובהתחשב, בין היתר, במיקום ההשמעה, במספר השומעים הפוטנציאלי וכיוצא באלה קריטריונים אובייקטיבים כפי שיקבע, אם יקבע, בית-הדין.

5.6. הפי"ל או המשתמש יהיו רשאים לבקש מבית-המשפט לקבוע דמי רשיון זמניים.

5.7. הפי"ל תודיע למשתמש ולבית-המשפט כי היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר קיומה של הזכות, הפרתה, וסבירות דמי רשיון ההשמעה שהיא דורשת.

5.8. אם לאחר 3 (שלושה) חודשים מיום שהוגשה התביעה למתן צו-מניעה קבוע לא הגיעו הפי"ל והמשתמש להסכמה על שיעור דמי רשיון ההשמעה ועל התקופות שבגינן יש לשלמם, ובהעדר קביעה אחרת של בית-המשפט, תהא הפי"ל רשאית להגיש לבית-המשפט בקשה מטעמה למתן צו-מניעה זמני האוסר על המשתמש להשמיע בפומבי או לשדר רשומות קול מרפרטואר הפי"ל.

5.9. אין באמור בסעיף זה כדי לשלול מהמשתמש כל זכות, להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו, שאינו מוטל עליו לפי הוראות כל דין.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל בדרך כלשהי, זכות לכפור בחבותו כלפי הפי"ל, להתנגד למתן צו-מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של הפי"ל לתשלום דמי רשיון השמעה זמניים, או לבקש מבית-המשפט להאריך את המועד בו מושעית בקשתה של הפי"ל למתן צו-מניעה זמני.

5.10.                      נסתיים ההליך שבין המשתמש לפי"ל בהסכמה או בקביעה של בית-המשפט בדבר שיעור דמי רשיון ההשמעה שעל המשתמש לשלם לפי"ל והתנאים לתשלומם, וכל עוד לא הפר המשתמש תנאים אלה, לא תנקוט הפי"ל כלפי המשתמש כל הליך אחר שעניינו הפרה של זכויות היוצרים בגין השמעה פומבית או שידור של רשומות קול מרפרטואר הפי"ל, מהתקופה שקדמה לפניה הראשונה ועד לתום תקופת רשיון ההשמעה.

5.11.                       הפי"ל תעביר לידי הממונה דיווח חצי-שנתי בדבר הליכים שהתנהלו בינה לבין משתמשים בהתאם לסעיף זה, ובהתאם לדרישתו תעביר לידו כל מידע הקשור בהם.

5.12.                      בסעיף זה – "שיעור דמי הרשיון" – לרבות תנאי התשלום ויתר תנאי ההתקשרות.

5.13.                      הפי"ל לא תתנגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש.   

5.14.                      ניתן פסק דין בהליך שאיגוד עסקי היה צד לו, ונקבעו בו תנאי רשיון או תמלוגים שישלם משתמש, ישמשו התנאים או התמלוגים שנקבעו אמת מידה לכאורה גם לגבי יתר המשתמשים מאותו סוג

 

6.       הקמה וניהול של בסיס נתונים

הפי"ל תנהל בסיס נתונים של רפרטואר היצירות הנתונות לניהולה, ותאפשר לכל המעונין לברר האם יצירות מסוימות כלולות ברפרטואר זה.

 

7.       אי אפליה

משתמשים דומים יזכו לתנאי רשיון דומים, זאת בהתחשב בקריטריונים שיקבע, אם יקבע, בית-הדין, לעניין תנאי הרשיון

 

8.       פרישה       

8.1. חבר בפי"ל רשאי לפרוש בכל עת ומיוצג רשאי להפסיק את ייצוגו על ידי הפי"ל בכל עת (להלן – "פורש"), וזאת  בהודעה מראש של 90 (תשעים) ימים (להלן – "הודעת פרישה").

8.2. הודעת פרישה לא תיגרע מהיקפו של רשיון השמעה שניתן למשתמש עובר למועד הפרישה, ורשיון ההשמעה ימשיך להקיף את מלוא רשומות הקול שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה.  הפורש יהיה זכאי לחלקו היחסי (בניכוי הוצאות) מתוך דמי הרשיון שניגבו בגין רשיונות השמעה שניתנו עובר למועד הפרישה ושעמדו בתוקפם לאחר מועד מסירת הודעת הפרישה.

8.3. הפי"ל תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רשיון תקף שבידו גם לאחר מתן הודעת הפרישה.

8.4. סעיף זה ייכנס לתוקף שנה לאחר מתן ההיתר הזמני או האישור, לפי המוקדם.

 

9.       חלוקת תמלוגים

הקריטריונים לקביעת היקף ההשמעה יהיו שוויוניים, שקופים ויימסרו לכל דורש.

 

10.   הנהלת הפי"ל

10.1.                      על צוות הניהול של הפי"ל, נושאי המשרה, מנהליה הפעילים או עובדיה יימנו אנשים שאינם נמנים על הצוות הניהולי, נושאי משרה, מנהליהם הפעילים או עובדיהם של חברי הפי"ל, מיוצגים,  וכן של חברות קשורות אליהם.

10.2.                      על אף האמור בסעיף 10.1 לעיל, יוכלו להיות חברים בדירקטוריון של הפי"ל גם אנשים הנמנים על הצוות הניהולי, נושאי משרה, מנהליה הפעילים או עובדיה של החברות המאוגדות בפי"ל או של המיוצגים על ידה.

10.3.                      לפחות שליש מהחברים בדירקטוריון הפי"ל יהיו דירקטורים חיצוניים כמשמעותם בסימן ה' בפרק הראשון שבחלק שישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999, והוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, על הפי"ל.

 

11.   תוכנית אכיפה פנימית

11.1.                      בתוך 90 (תשעים) ימים ממתן ההיתר הזמני על-ידי בית-הדין או מאישור ההסדר (לפי המוקדם) תפעיל הפי"ל תוכנית פנימית לאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים, עפ"י המתכונת שפורסמה על-ידי רשות ההגבלים העסקיים בחוברת "מתכונת תוכנית אכיפה פנימית (נוסח מחייב – נובמבר 1998)" (להלן: "תכנית האכיפה"), ותודיע לממונה על הגבלים  עסקיים על תחילת יישומה.

11.2.                      הדירקטורים החיצוניים יהיו אחראים על יישומה של תוכנית האכיפה הפנימית.  אין באמור בפסקה זו כדי להפחית מאחריות קיימת של אחרים לקיום הוראות החוק והוראות הסדר זה.

 

12.   התאמת תקנון והסכמים

12.1.                      בתוך שנה ממתן ההיתר הזמני, אם יינתן, תתאים הפי"ל את תקנונה ואת כל ההסכמים הקיימים בינה לבין חבריה והמיוצגים לתנאים שיאושרו על-ידי בית-הדין.  מבלי לגרוע מכלליות האמור יותאמו התקנון וההסכמים הקיימים בהתאם להוראות סעיפים ‎2, ‎2.2, ‎4.1, ‎8, ו-‎10  לעיל. 

12.2.                      אם בתום הדיון בהליך העיקרי יקבע בית-הדין תנאים נוספים או שונים מאלו שנקבעו על-ידו במתן ההיתר הזמני, ותנאים אלה יחייבו התאמות ושינויים נוספים בתקנון הפי"ל ובהסכמים שבינה לבין חבריה והמיוצגים, יבוצעו התאמות אלה בתוך 45 ימים או פרק זמן אחר כפי שיקבע בית-הדין.

12.3.                      מובהר בזה כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקפם של תנאי ההיתר הזמני או תנאי אישור ההסדר הכובל ומעליונותם על-פני הוראות כל תקנון או הסכם כאמור.

 

13.   הודעה למשתמשים על הסדר זה

בתוך 30 (שלושים) ימים ממועד מתן ההיתר הזמני או מועד אישורו של הסדר זה (לפי המוקדם), יישלח עותק של תנאים אלה, כפי שיאושרו על-ידי בית-הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים למשתמש בנוסח שאושר על-ידי הממונה, לכל המשתמשים המחזיקים ברשיון השמעה תקף ולכל משתמש שיבקש רשיון השמעה או שהפי"ל תפנה אליו על-מנת שיקבל מידה רשיון השמעה.


נספח א' - רשימת חברי הפי"ל:

 1. בן מוש הפקות בע"מ
 2. א. ראובני הפקות בע"מ
 3. רותם הפקות

 


נספח ב' - רשימת המיוצגים על-ידי הפי"ל:

 1. נתן תומר N.T.E. Productions
 2. לואיס עזר הפקות
 3. שימי תבורי הפקות
 4. אלי לוזון הפקות
 5. ניסים גרמה הפקות
 6. שמוליק הפקות
 7. מזור הפקות
 8. אבי רון הפקות
 9. גבי שטרית הפקות
 10. עזרא סולימן הפקות
 11. ניסים אסולין מלך הקסטות
 12. מיכאלי הפקות
 13. בן חיים הפקות
 14. רם הפקות
 15. אזולאי הפקות
 16. בן דוד Y.B.D.  הפקות
 17. בנאי הפקות
 18. שלום שאלתיאל הפקות
 19. רפי קרואני - הפקות
 20. איציק ברקי - לין הפקות
 21. קוקני הפקות
 22. חיי הפקות
 23. קומבינה הפקות
 24. רוברט איזיקס הפקות
 25. א. זמיר - להקת הפסגות הפקות