רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

09/08/05
5000111

הוראות לבעל מונופולין (טיוטה לעיון הציבור):
ישראכרט בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
09/08/2005
חברות:
ישראכרט בע"מ

הוראות לבעל מונופולין

לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988

 

פרק א': הגדרות

בהוראות אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן:

"בית הדין" -                                           בית הדין להגבלים עסקיים;

"בית עסק" -                                           כל אדם העוסק במכירת טובין, שירותים ונכסים, בין היתר, באמצעות כרטיס חיוב;

"הסכם סליקה מקומי" -                          הסכם בין גופים סולקים לגוף המנפיק, או למספר גופים המנפיקים כרטיסי חיוב, והמאפשר לבית העסק הקשור עם סולק אחד שהוא צד להסכם, לכבד את כרטיסי החיוב שהונפקו על ידי גוף אחר שהוא צד להסכם, ואינו אדם קשור בסולק האמור;

"הסכם סליקה מקומי

השורר בין חברות הויזה" -                       הסכם עקרונות לסליקה מקומית לכרטיסי חיוב מסוג ויזה, שנחתם ביום 7.7.98 אשר צדדים לו הם, בין היתר, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ולאומי קארד בע"מ (אשר נכנסה בנעלי אלפא קארד בע"מ                                                                    החתומה על ההסכם), לרבות הנספחים התפעוליים הנלווים לו;

"החוק" -                                                חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988;

"כרטיס חיוב" -                                      לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה, לרבות "כרטיס בנק" ו"כרטיס חיוב", כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב;

"מנפיק" -                                               אדם המנפיק, מפיץ או משווק כרטיסי חיוב ללקוחות המשתמשים בהם לרכישת טובין, והוא אחראי לתשלומים המגיעים מלקוחות שעשו שימוש בכרטיס חיוב שהונפק, הופץ או שווק על ידו;

"סולק" -                                                אדם המעניק לבתי עסק שירותי סליקה;

"עמלה צולבת" -                                      העמלה שמשלם הסולק למנפיק בתמורה להבטחת  פירעון החיוב הנוצר על ידי אוחז הכרטיס המונפק;

" סליקה" -                                             מכלול טיפול בעסקאות המתבצעות באמצעות כרטיסי חיוב, לרבות זיכוי בית העסק בגין העסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב;

" ממשק משותף" -                                  ממשק טכני אשר הוקם על ידי חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ באוגוסט 2002, ואשר מהווה פלטפורמה טכנית המאפשרת לכל שלוש חברות האשראי הפועלות בישראל  לבצע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי  חיוב מסוג MasterCard וויזה.

למונחים אחרים שבצו זה תהא המשמעות הנודעת להם בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) התשס"א-2001.

פרק ב': הסכם מקומי לסליקת כרטיסי חיוב מסוג MasterCard וישראכרט

1.      ישראכרט בע"מ (להלן: "ישראכרט") תאפשר סליקה מקומית של כרטיסי אשראי מסוג  MasterCard ו- ישראכרט על ידי סולקים נוספים, בכפוף לעמידה בתנאי הרשיון המפורטים בנספח "ב" להלן.

2.      לצורך קיום האמור בסעיף 1 לעיל, תחתום ישראכרט על הסכם סליקה מקומי עם סולקים אחרים, לרבות מי מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, וזאת בהתאם לנוסח הסכם הסליקה המקומי השורר בין כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ולאומי קארד בע"מ (להלן: "חברות הויזה"), בשינויים הטכניים המחויבים, או בשינויים אחרים שיוסכמו בין הצדדים. 

3.      הסכם הסליקה המקומי יאפשר לישראכרט לסלוק באופן הדדי כרטיסי חיוב מסוג ויזה הנסלקים, עובר להוראות אלה, בידי חברות הויזה.

4.      שיעור עמלת המנפיק שיחול בין ישראכרט לבין מי מחברות כרטיסי האשראי האחרות שיחתמו על הסכם הסליקה המקומי יהיה בהתאם לשיעור אותו יקבע בית הדין להגבלים במסגרת ה"ע 4630/01. עד מועד מתן פסק הדין הסופי על ידי בית הדין בהליך, תקבע העמלה הצולבת על פי התנאים שנקבעו במסגרת ההיתר הזמני בה"ע 4630/01.

5.      אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרותה של ישראכרט להגיע להסכמות נוספות עם הצדדים להסכם, ככל שתמצא לנכון לעשות כן וככל שהדבר נדרש על מנת לקיים את הסכם הסליקה, ובלבד שתביא הסכמות אלה לאישור בית הדין להגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 7 לחוק או לפטור מן הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 14 לחוק. למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא יהיה בהסכמות נוספות או ברצונה של ישראכרט להגיע להסכמות נוספות עם מנפיקים כדי לעכב את כניסתו לתוקף של הסכם הסליקה.

6.      ישראכרט תעביר לידי הממונה, לא יאוחר מ- 90 יום ממועד מתן הוראות אלה, את הסכם הסליקה המקומי המצורף לתנאים אלה כנספח "א", (להלן – "הסכם הסליקה") כאשר הוא חתום כדין על ידי ישראכרט ועל ידי כל אורגן הנדרש לצורך חיוב ישראכרט בהוראות אלה.

7.      הסכם הסליקה ייכנס לתוקף מיד עם חתימת מי מחברות האשראי הפועלות בישראל: לאומי קארד בע"מ או כרטיסי אשראי לישראל בע"מ על הנוסח המצ"ב כנספח "א", וזאת כלפי החברה אשר חתמה על הסכם הסליקה כאמור וכלפי כל מנפיק השולט בה.

פרק ג': הוראות בדבר מתן רשיון סליקה לכרטיסי חיוב מסוג ישראכרט

8.      ישראכרט תעניק רשיון לסליקה של כרטיסי חיוב מסוג ישראכרט לחברות כרטיסי אשראי אחרות הפועלות בישראל בנוסח המצ"ב נספח "ב" להוראות אלה (להלן – "רשיון הסליקה"),  או בנוסח אחר אשר יוסכם בינה לבין מקבלי הרשיון תוך תשעים יום ממועד מתן הוראות אלה.

9.      אין באמור בסעיף 8 לעיל כדי לגרוע מאפשרותה של ישראכרט להגיע להסכמות נוספות או אחרות עם מקבלי הרשיון, כל שהדבר נדרש על מנת לקיים את הסכם הסליקה, ובלבד שתביא הסכמות אלה לאישור בית הדין להגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 7 לחוק או לפטור מן הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 14 לחוק. למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא יהיה ברצונה של ישראכרט להגיע להסכמות אחרות או נוספות כאמור כדי לעכב את מתן הרשיון.

פרק ד': הממשק משותף

10.  הסליקה המקומית של כרטיסי ישראכרט ו- MasterCard, כמו גם של כרטיסים הנסלקים בידי חברות כרטיסי אשראי אחרות אשר יאפשרו לישראכרט את סליקתם מתוקף הסכם הסליקה, תתבצע על בסיס הממשק המשותף.

11.  לצורך קיום התנאי האמור בסעיף 10 ישראכרט תנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי להשמיש את הממשק המשותף כך שתתאפשר, תוך תשעים יום ממתן הוראות אלה, סליקה הדדית של עסקאות בין ישראכרט לבין חברות הויזה בכרטיסי חיוב מסוג ישראכרט.


נספח א

 

הסכם לסליקה מקומית של כרטיסי חיוב מסוג ויזה, ישראכרט ו-  MasterCard

 

שנערך ונחתם ביום __________

ב י ן

ישראכרט בע"מ

(להלן "ישראכרט")

 

ו  ב  י  ן

 

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

(להלן - "כ.א.ל")

 

ו  ב   י   ן

 

לאומי קארד בע"מ

(להלן - "לאומי קארד")


כללי

1.      הצדדים להסכם זה יסלקו סליקה מקומית של כרטיסי חיוב  מסוג MasterCard , ישראכרט וויזה.

2.      תנאי הסליקה המקומית בסליקת כרטיסי ויזה יהיו על פי הסכם הסליקה המקומי לסליקת כרטיסי חיוב מסוג ויזה השורר היום בין לאומי קארד לכ.א.ל, בשינויים הטכניים המחוייבים.

3.      פרטי הסכם הסליקה הצולבת בסליקת כרטיסי MasterCard וישראכרט בנושאים: העברת מידע, מועדי חיוב, תקרות בתי עסק וכללי ה- Charge Back יהיו, בשינויים המחויבים בהתאם לאמור בהסכם הסליקה המקומית מיום 14.7.98 לו שותפים, בין היתר, כ.א.ל ולאומי קארד (שנכנסה בנעלי אלפא קארד בע"מ – החתומה על ההסכם) וקיבל פטור מאת הממונה על ההגבלים העסקיים.

4.      אין באמור לעיל כדי לגרוע מהיכולת של הצדדים להגיע להסכמות נוספות ככל שהדבר נדרש לקיים את מטרתו של הסכם זה באופן מיטבי, ובלבד שיובאו הסכמות אלה לאישור בית הדין להגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 7 לחוק או לפטור מן הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 14 לחוק. למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא יהיה בהסכמות אלה בכדי לעכב את כניסתו לתוקף של הסכם זה.

עמלה צולבת

5.      הסליקה המקומית בכרטיסי ישראכרט ו-MasterCard תתקיים בתנאים ובשיעורי עמלות צולבות הזהים לאלה השוררים בקרב הסליקה ההדדית של כרטיסי חיוב מסוג ויזה, והכל בכפוף לפסיקת בית הדין להגבלים עסקיים במסגרת ה"ע 4630/01 אשר תחול על כל סליקה על פי הסכם זה. עד מועד מתן פסק הדין הסופי על ידי בית הדין תקבע העמלה הצולבת על פי התנאים שנקבעו במסגרת ההיתר הזמני בה"ע 4630/01.

6.       אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של ישראכרט להשמיע בפני בית הדין להגבלים עסקיים במסגרת ה"ע 4630/01 את טיעוניה לגבי  המתודולוגיה לקביעת העמלה הצולבת.

ממשק טכני

7.      הסליקה המקומית של כרטיסי ויזה,MasterCard  וישראכרט תתבצע על בסיס הממשק הטכני המשותף אשר הוקם על ידי שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ומאפשר כיום סליקה של עסקאות צולבות בין ישראכרט לבין חברות הויזה  בכרטיסי חיוב מסוג  MasterCard, ויותאם לסליקת כרטיסי ישראכרט.

 

לאומי קארד

 

ישראכרט

 

כ.אל

 


נספח ב'

 

רשיון להנפקה וסליקה של כרטיסי  חיוב מסוג ישראכרט

 

מוענק בזה רשיון להנפקה סליקה של כרטיסי חיוב מסוג ישראכרט לחברות לאומי קארד בע"מ וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן ביחד: "חברות הויזה").

 

הנפקת כרטיסי ישראכרט

1.      חברות הויזה יחלו בסליקה של כרטיסי חיוב מסוג ישראכרט רק לאחר שהנפיקו 30,000 כרטיסי חיוב מסוג ישראכרט, כל אחת.

עמלות רבעוניות

2.      בתום כל רבעון תשלם כל אחת מחברות הויזה לישראכרט עמלה עבור כל כרטיס מסוג ישראכרט, אשר הונפק על ידה (להלן: "עמלת כרטיס").

3.      בתום כל רבעון תשלם כל אחת מחברות הויזה לישראכרט אחוז מסוים ממחזור הסליקה בכרטיסי ישראכרט ברבעון החולף (להלן: "עמלת סליקה").

4.      גובה עמלת הכרטיס ועמלת הסליקה יקבע במשא ומתן שיתנהל בין חברות הויזה לישראכרט.

5.      אם הצדדים לא יגיעו תוך 30 יום ממועד מתן הרשיון לידי הסכמה בדבר גובה עמלת הכרטיס ועמלת הסליקה, ימנו הצדדים בורר אשר זהותו תאושר על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.

6.      ההכרעה בדבר גובה העמלות הרבעוניות לא תעכב את רשיון הסליקה המקומית הניתן בזה, והעמלות ישולמו לישראכרט עם ההכרעה בדבר גובהן.