רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

15/05/98
3006305

הוראות לבעל מונופולין:
גלידת שטראוס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
15/05/1998
חברות:
גלידת שטראוס בע"מ

הוראות מוסכמות

 

1.                  אין באמור בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן - "חוק ההגבלים העסקיים").

2.                  בהוראות אלה -

החברה - גלידת שטראוס בע"מ, לרבות כל תאגיד בשליטתה או השולט בה, או הנשלט על ידי השולטים בה והעוסק בתחום הגלידות מכל מין וסוג שהוא, ולרבות כל מי מטעמה;

שטראוס  - שטראוס החזקות בע"מ וכל תאגיד בשליטתה, השולט בה, או הנשלט על-ידי השולטים בה;

עלית - עלית תעשיות בע"מ וכל תאגיד בשליטתה או השולט בה, או הנשלט על-ידי השולטים בה;

הסכמות בלעדיות - הסכמות בין החברה לבין כל אדם המוכר את מוצרי החברה לציבור, לפיהן מחוייב אותו אדם לרכוש את כל מוצרי הגלידה הדרושים לו מהחברה בלבד, או שהוא מחוייב שלא לרכוש מוצרי גלידה ממתחרה של החברה.

3.                  החברה לא תתנה את אספקת ותנאי אספקת מוצרי הגלידה המשווקים על ידה (כולם או חלקם) בהתחייבות לרכוש מוצר אחר משטראוס או מעלית.  החברה לא תתנה אספקת מוצר גלידה דומיננטי באספקתו של מוצר גלידה אחר.

4.                  החברה לא תתקשר עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הסכמות בלעדיות.

5.                  החברה לא תציע ללקוח הנחות והטבות בלתי סבירות המותנות בגידול בהיקף רכישות מוצרי הגלידה של אותו לקוח, או במימוש "פוטנציאל" רכישה של הלקוח, או בהשגת "יעדים" בהיקף רכישות מוצרי הגלידה.

6.                  החברה לא תתנה הצבת מקרר בבית עסק מסויים בהתחייבות בית העסק שלא להציב בתחומיו מקרר או מקררים נוספים, או בהתחייבותו שלא לרכוש מוצרים שאינם משווקים על ידה או על ידי שטראוס או על ידי עלית. החברה לא תעניק הנחות כלשהן או יתרונות אחרים עבור אי הצבה בתחומי בית העסק של מקרר או מקררים, שאינם קשורים אליה.

7.                  החברה לא תגיע להסכמות עם לקוחותיה (להבדיל מציון מחיר מומלץ לצרכן) בדבר מחיר המכירה לצרכן של מוצר גלידה כלשהו, בכפוף לכל דין.

8.                  החברה תודיע בכתב לכל לקוח הקשור עימה בהסכמות בלעדיות כי החל מיום 1 במאי 1998 כל הסכמות בלעדיות שיש לה עימו מבוטלות ואינן מחייבות עוד.  החברה לא תדרוש השבת הטבות ויתרונות כספיים אחרים בשל ביטול ההסכמות, למעט מענקים והקדמת הנחות שניתנו בכסף מזומן ומראש עבור הסכמת הבלעדיות, באופן יחסי ליתרת תקופת ההסכם.

9.                  החברה תמנע מלנקוט במעשים בעלי השפעה זהה למעשים המפורטים בסעיפים 3 עד 8  לעיל.

10.              החברה תנקוט את כל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שכלל עובדיה יקיימו הוראות אלה ואת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988.

11.              מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תאמץ תוכנית פנימית שמטרתה הבטחת קיומן של  הוראות החוק, במסגרתה ימונה קצין תיאום לפיקוח על קיום הוראות החוק (להלן - "קצין התיאום").  קצין התאום ידאג לקבל בסוף כל שנה קלנדרית אישור בכתב ממנהלה הכללי של החברה, סמנכ"ל השיווק והמכירות, ממנהל המכירות הארצי וממנהלי הסניפים (להלן - "נושאי התפקיד") אשר יכלול הצהרה כי ידוע להם שאי עמידה בהוראות אלה עלול להוביל להרשעה לפי פקודת בזיון בית משפט, וכן יכלול פירוט העניינים הבאים:

(א)        כי נושא התפקיד קרא הוראות אלה, הבין את שנאמר בהן והסכים לקיימן;

(ב)       כי נושא התפקיד אינו מודע להפרה כלשהי של הוראות אלה אשר לא דווחה על ידו, או על ידי מי מעובדי החברה, ואשר לא דווחה לקצין התיאום.

 

12.        הוראות אלו יהיו בתוקפן לתקופה של 5 שנים, ולאחריה ייבחן על ידי הממונה על הגבלים עסקיים הצורך בחידושן, כולן או חלקן לתקופה נוספת. ההוראות כפופות לשינויים במקרה של שינוי נסיבות או שינוי בדרך תפקודה וארגונה של החברה ו/או שטראוס, בין במישרין ובין בעקיפין, ככל שהדבר יוכח לממונה.