רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/03/98
3006302

הוראות:
יפאורה – תבורי בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
30/03/1998
חברות:
יפאורה – תבורי בע"מ

 

 

הוראות מוסכמות

 

1.         אין באמור בהוראות אלו כדי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים החלות על בעל מונופולין.

 

2.         בהוראות אלו -

 

החברה  - יפאורה - תבורי בע"מ, או מי מטעמה;

מוצרי החברה  - משקאות המשווקים או שישווקו על ידי החברה. לרבות 'ספרינג', 'פז', 'קריסטל', 'תפוזינה' ו- 'RC  קולה';

מיצים - משקאות קלים מתוקים שאינם מוגזים ושאינם על בסיס חלב;

לקוח- כל הרוכש מהחברה את מוצריה;

הנחות - לרבות בונוסים כספיים הניתנים כשיעור מהיקף מחזור הרכישות המצרפי מהחברה;

הסכמות בלעדיות - הסכמות בין החברה לבין לקוח, הן במישרין והן בעקיפין, לפיהן ירכוש הלקוח רק את מוצרי החברה ולא ירכוש משקה או משקאות שאינם משווקים על ידי החברה; לרבות הסכמות בין החברה לבין לקוח לפיהן יקבל הנחות, יתרונות כספיים או הטבות אחרות עבור רכישת מוצרי החברה ואי רכישת משקה, או משקאות, שאינם משווקים על ידי החברה; יתרונות כספיים - לרבות מענקים חד פעמיים והקדמת הנחות;

הנחות מטרה (יעד) - הסכמות בין החברה לבין לקוח פלוני לפיהן הלקוח יהא זכאי להנחות עבור השגת יעדי קנייה של מיצים שקבעה החברה אינדיבידואלית לאותו לקוח;

הנחות מטרה מצרפיות - הסכמות בין החברה לבין לקוח פלוני לפיהן הלקוח יהא זכאי להנחות עבור השגת יעדי קנייה מצרפיים של מספר מוצרים המשווקים על ידי החברה, אשר ביניהם נכללים מיצים;

הסכמות קישור - הסכמות בין החברה לבין לקוח פלוני לפיהן הלקוח יהא זכאי להנחות עבור רכישת מיצים אם ירכוש מהחברה משקאות אחרים המשווקים על ידה.

 

3.         החברה לא תתנה את אספקת מוצרי החברה (כולם או חלקם), או את תנאי אספקתם, ברכישת סוג משקאות מסוים רק מהחברה.

 

4.         החברה לא תתקשר עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הסכמות בלעדיות והסכמות קישור.

 

5.         החברה לא תתנה התקנת קולחן בהתחייבות בית העסק שלא להתקין בתחומיו קולחנים נוספים או באי רכישת מוצרים המתחרים במוצרי החברה. החברה לא תעניק הנחות או יתרונות אחרים לבית עסק מסוים בגין העדרם של קולחנים, שאינם קשורים, לחברה בתחומי בית העסק.

 

6.         החברה לא תתנה הצבת מקרר בבית עסק באי הצבת מקרר או מקררים נוספים בתחומי אותו בית עסק, או באי רכישת מוצרים שאינם משווקים על ידי החברה. החברה לא תעניק הנחות כלשהן או יתרונות אחרים עבור אי הצבה של מקרר, או מקררים , שאינם קשורים לחברה בתחומי בית העסק.

 

7.         החברה תקבע מחירון עבור מכירת משקאותיה לחברות המשווקות מוצרי מזון באמצעות מכונות אוטומטיות. החברה תגבה מחירי המחירון מכל החברות העוסקות בשיווק מוצרי מזון באמצעות מכונות אוטומטיות ולא תפלה בין חברות הנמצאות בשליטתה לבין חברות אחרות.

 

8.         החברה לא תתקשר עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הנחות מטרה או הנחות מטרה מצרפיות כאשר יעדי המכירה מתייחסים לתקופה העולה על חודשיים עוקבים. החברה לא תקבע יעדי מכירה לתקופות קצרות יותר אם סך התקופות שנקבעו עולה על 3 חודשים במשך תקופה של שמונה עשר חודשים קלנדרים. לאחר תום התקופה בה התקשרה החברה עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הנחות מטרה או הנחות מטרה מצרפיות, לא תתקשר החברה בהסדרים  הכוללים הנחות מטרה או הנחות מטרה מצרפיות במשך פרק זמן שלא יפחת מ- 45 ימים.

 

9.         החברה לא תגיע להסכמות עם לקוחותיה בדבר מחיר המכירה של מוצריה לצרכן הסופי. בפרט, החברה לא תרשום על בקבוקי משקאותיה, או על אריזות הבקבוקים את מחיר המשקה לצרכן. אולם האמור לא יחול ככל שסימון המחיר הוא חובה שבדין המוטלת על החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהא רשאית להמליץ ללקוחותיה על מחיר מכירה  מומלץ עבור מוצריה, לצרכן הסופי.

 

10.        החברה תימנע מלנצל מעמדה בשוק לרעה על ידי נקיטת צעדים בעלי השפעה דומה למעשים המפורטים בסעיף 1 עד 9 להוראות אלו הן במישרין והן בעקיפין.

 

11.        החברה תבטל את כלל ההסכמים אשר היא צד להם והכוללים הסכמות בלעדיות. החברה לא תדרוש השבת הטבות כספיות ויתרונות כספיים אחרים שהוענקו בשל ביטול ההסכמים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שילמה החברה עבור הסכמת הבלעדיות סכום כסף במזומן מראש (להלן - המענק), תהא החברה זכאית לדרוש סכום כסף השווה לגובה המענק מוכפל ביתרת תקופת הבלעדיות ומחולק במלוא תקופת הבלעדיות עליה הוסכם.

 

12.      א.          החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שכלל עובדיה, יקיימו את הוראות אלו ואת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988.

 

           ב.          מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תאמץ תוכנית פנימית שמטרתה הבטחת קיומן של הוראות החוק. במסגרת אותה תכנית ימונה קצין תאום לפיקוח על קיום הוראות החוק ("קצין התאום"). קצין התאום יפקח באופן שוטף על קיום הוראות החוק על ידי החברה וכלל עובדיה וימליץ על איסור מעשים המפרים או עלולים להפר את הוראות אלו.

 

           ג.           קצין התאום יהיה אחראי על הנושאים הבאים:

 

1.           קצין התאום ידאג להפצת עותק מהוראות אלו בתוך 30 יום ממועד הנתנו לכל אחד מהגורמים הבאים: מנהלה הכללי של החברה, סגני המנהלים הכלליים של החברה, מנהל אגף הסחר, מנהל המכירות הארצי, מנהל התפעול הארצי, מנהלי כל יחידות המשנה ובפרט אלו המופקדים על השוק החם והשוק הקר ומנהלי כל סניפי החברה. קצין התאום אף ידאג להפצת עותק מהוראות אלו לכל מנהלי השיווק (או נושאי תפקידים מקבילים) ברשתות השיווק בשוק החם, למנהלי השיווק (או נושאי תפקידים מקבילים) ברשתות בשוק הקר וכן לכלל נקודות המכירה של מוצרי החברה. 

 

2.           קצין התאום ידאג לקבל אחת לשנה, בסוף כל שנה, ממנהלה הכללי של החברה, מסגן המנהל הכללי לשיווק, ממנהל אגף הסחר, ממנהל המכירות הארצי, ממנהל התפעול הארצי, ממנהלי יחידות המשנה ומכלל מנהלי הסניפים של החברה אישור בכתב בו יפורטו העניינים הבאים:

 

א.         כי נושא התפקיד קרא את ההוראות, הבין את נאמר בהן והסכים לקיימן;

ב.         כי נושא התפקיד אינו מודע להפרה כלשהי של ההוראות על ידו, או על ידי מי מעובדי החברה, שלא דווחה לקצין התאום;

 

3.           קצין התאום ידאג לקבל אחת לשנה, בסוף כל שנה, אישור בכתב ממנהלה הכללי של החברה ומסגן המנהל הכללי לשיווק בו יפורטו הנושאים המפורטים בס"ק 2 וכן כי ידוע להם שאי עמידה בהוראות אלו עלול להוביל להרשעה לפי פקודת בזיון בית משפט.

 

4.           קצין התאום יתדרך אחת לשנה את כלל עובדי החברה הבאים במגע עם לקוחות החברה בדבר קיומן של ההוראות ומשמעותן בחיי היומיום של החברה.

 

5.           קצין התאום יעביר לממונה בתוך 60 יום ממועד מתן ההוראות פרוט של תכנית הפיקוח שקבעה החברה.

 

13.  הוראות אלה תהיינה לתקופה של 5 שנים מיום תחילתן.