רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

04/12/05
5000176

תנאים לפעילותה של אקו"ם

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
04/12/2005
חברות:
אקו"ם

1.      הגדרות

"אגודות אחיות" – כל אחת מהאגודות, או החברות, בארצות אחרות, שמטרותיהן דומות לאלה של אקו"ם, ושאיתן אקו"ם קשורה בהסכמי ייצוג מזמן לזמן;

"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב – 1982;

"איגוד עסקי" – תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו;

"אקו"ם" – אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ;

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

"בית המשפט לתמלוגים" – בית משפט המוסמך לדון במחלוקות בענייני תמלוגים, כאמור בהצעת חוק זכויות יוצרים ומבצעים (שיפוט בענייני תמלוגים), לכשיכנס לתוקפו, או כל חוק שיחליף אותו;

"בסיס נתונים" – מאגר מידע הכולל (1) רשימה מעודכנת של רפרטואר אקו"ם, תאריך פרסומה של כל יצירה ויצירה לראשונה, פירוט שמות בעלי זכויות היוצרים בכל יצירה ויצירה ותאריך הפטירה של בעלי זכויות היוצרים שנפטרו, והכל ככל שדווח לאקו"ם או הובא לידיעתה; (2) רשימה מעודכנת של כל חברי אקו"ם;

"בעל מניית חברות לישראל בלבד" – יוצר או מו"ל החבר באחת האגודות האחיות שהעביר לאקו"ם זכות מהזכויות שבטיפולה לפחות לגבי מדינת ישראל; 

"החוק" – חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988;

"הטבעה או הקלטה" – הקלטת יצירה באמצעים ובטכונולוגיות הידועים כיום או שיפותחו בעתיד הכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות עם קול, לרבות שעתוקה;

"הסרטה או סינכרוניזציה" – הקלטת יצירה בפס קול של יצירה אור קולית, למעט הסרטת יצירה דרמטית או דרמטית מוסיקלית בשלמותה או בחלקים מהותיים, הסרטת יצירה ספרותית שעובדה לתסריט והסרטת יצירה שחוברה במיוחד בעבור יצירה אור קולית;

"העתקה" – העתקת יצירה, במקורה או לאחר עיבוד ועריכה, שהודפסה ויצאה לאור במהדורה אחת לפחות, בצורה גרפית בכל דרך של דפוס, שעתוק ושכפול, למעט העתקת רומן או מחזה בשלמותם, קובץ של יצירות שכולן של אותו מחבר ו/או של יצירה מוסיקלית בשלמותה שאינה לחן עם או בלי מילים בלבד;

"השמעה פומבית או שידור" – ביצוע פומבי של יצירה, לרבות השמעה פומבית או שידור של יצירה כחלק מתוכן המועבר באמצעות תקשורת קווית, אלחוטית, דיגיטלית או אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט, בין אם לבדה ובין באמצעות שילובה בחומר אודיו או אודיוויזואלי אחר, סינכרונזיציה (שילוב) של יצירות בתכנים מושמעים בפומבי או משודרים, הקלטה לצורכי השמעה פומבית או שידור בלבד והקלטה לצורך שימור ארכיוני ותיעוד של חומר מושמע בפומבי או משודר;

"זכויות יוצרים" – זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, זכות ההקלטה, זכות ההעתקה וזכות ההסרטה או מי מהן, המנוהלות על ידי אקו"ם במועד אישור ההסדר על ידי בית הדין;

"חברות תקליטים גדולות" – חברות תקליטים החברות בסניף הישראלי של  IFPIאו חברות תקליטים אשר עובר למתן ההיתר הזמני על ידי בית הדין להגבלים עסקיים שילמו תמלוגים לאקו"ם בהתאם להסכם BIEM-IFPI על כל תנאיו.

"חברי אקו"ם" – בעל מניה באקו"ם וכל אדם אחר שיהיה חבר באקו"ם בהתאם להוראות תקנון אקו"ם כפי שייקבע לאחר מועד כניסתו לתוקף של הסדר זה;

"יצירה" – יצירה מוסיקלית  או ספרותית לסוגיהן, או חלק מהן, אשר זכות מזכויות היוצרים בה מנוהלת על ידי אקו"ם, למעט יצירות דרמטיות ויצירות דרמטיות- מוסיקליות (דוגמת מחזות ואופרות המועלים על הבמה); למען הסר ספק יובהר כי הצגות במוסדות חינוך אינן יצירות דרמטיות או יצירות דרמטיות – מוסיקליות;

"מבקש" – אדם שפנה לאקו"ם בבקשה להעניק לו רשיון שימוש;

"מו"ל של מוסיקה" – כל מו"ל שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר עיסוקו העיקרי הוא הוצאה לאור ו/או הפצה של מוסיקה ומילים מלוות מוסיקה של יוצרים;

"מיוצג" – יוצר או מו"ל, שאינו חבר אקו"ם, ושהתקשר עם אקו"ם בהסכם לפיו אקו"ם תהא רשאית להעניק רשיונות שימוש ביצירות שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בהן;

"משתמש" – כל אדם העושה שימוש ביצירה או ביצירות;

"משתמש גדול" – תחנות טלוויזיה, תחנות רדיו, חברות רט"ן וחברות תקליטים גדולות;

"משתמש קטן" – כל משתמש אשר אינו משתמש גדול;

"ניהול של זכויות יוצרים" – הענקת רשיונות שימוש ביצירה, דרישת דמי רשיון, קבלת דיווח על השימוש ביצירה, גביית דמי רשיון ממי שרשיון מוענק לו, חלוקת דמי רשיון בין החברים ואכיפת זכויות היוצרים, כולן או חלקן;

"פיצויים סטטוריים" – פיצויים ללא הוכחת נזק כמשמעות מונח זה בסעיף 3א' לפקודת זכות יוצרים, 1924.

"רפרטואר אקו"ם" – כל היצירות שזכויות היוצרים של חברי אקו"ם בהן מנוהלות על ידי אקו"ם וכן כל היצירות שאקו"ם מוסמכת מזמן לזמן לאכוף את זכויות היוצרים בהן וזאת בין מכוח הסכמים עם אגודות אחיות ובין מכוח הסכמים אחרים;

"רשיונות שימוש" – רשיונות גורפים או פרטניים לשימוש ביצירות;

"רשיון גורף" – רשיון שימוש המתיר שימוש בכלל רפרטואר אקו"ם;

"רשיון פרטני" – רשיון הניתן למשתמש המעוניין בשימוש ביצירה אחת אשר בשמה או בשם יוצרה נקב או במספר יצירות אשר בשמן או בשם יוצריהן נקב, מתוך רפרטואר אקו"ם;

"שימוש ביצירה" – פעולה אשר עשייתה מחייבת על פי כל דין את הסכמת בעל זכות היוצרים, או שהיא מקימה על פי דין חובת תשלום גמול לבעל זכות היוצרים או לאקו"ם. ואלה הם השימושים ביצירות: שידור (לרבות באמצעות רדיו, אינטרנט או  טלוויזיה), מתן שירותים שונים באמצעות רט"ן, טלפוניה, השמעה פומבית, העתקת יצירות, הקלטה של יצירות, הסרטת יצירות, וכן כל שימוש אחר אותו התיר הממונה על הגבלים עסקיים;

2.      החברות באקו"ם

2.1.               החברות באקו"ם תהא פתוחה בפני כל יוצר שהוא אזרח או תושב קבע בישראל אשר היצירה שלו פורסמה ברבים או הוצאה לאור, ליורשיו, לאדם אליו העביר היוצר את זכויות היוצרים שלו, בפני מו"ל של מוסיקה שיביע את רצונו להצטרף לאקו"ם ובפני בעל מניית חברות לישראל בלבד;

2.2.               חבר באקו"ם יהיה רשאי שלא להעביר לאקו"ם במועד הצטרפותו לאקו"ם ולשמור בידיו זכויות יוצרים שלו, לגבי אילו מבין סוגי יצירותיו וזאת לגבי כלל המשתמשים או סוג משתמשים (להלן: "מנגנון ההעברה החלקית"). זכות הבחירה של חבר באקו"ם תובא לידיעת המצטרפים ובטופסי ההצטרפות והדיווח תינתן אפשרות להעברה חלקית. 

2.3.               חבר באקו"ם יהיה רשאי, בכל עת, למסור הודעה לאקו"ם על רצונו ליטול לעצמו זכות מזכויות היוצרים, כולן או חלקן, לגבי אילו מבין סוגי יצירותיו, וזאת לגבי כלל המשתמשים או סוגים מסוימים שלהם (להלן: "ההודעה"). ההודעה תימסר לאקו"ם ותיכנס לתוקפה תוך 30 יום מיום קבלתה בידי אקו"ם. בתום תקופה זו יחדלו היצירות שנכללו בהודעה להיות חלק מרפרטואר אקו"ם, וזכויות היוצרים שנכללו בהודעה יחזרו לבעלותו של החבר (להלן: "מנגנון החרגת הזכויות"). ואולם, ההודעה לא תיגרע מהיקפו של רשיון שימוש שניתן למשתמש עובר למועד מסירת הודעת הפרישה, ורשיון זה ימשיך להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת הפרישה.

2.4.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תעניק אקו"ם לכל חבריה רשיון, בנוסח שיובא לאישור על ידי הממונה, המאפשר לכל חבר להעניק רשיונות פרטניים שלא באמצעות אקו"ם, לגבי כלל יצירותיו או חלקן או כל אחת מהן, לפי בחירתו, אף מבלי לעשות שימוש במנגנון ההעברה החלקית ו/או במנגנון החרגת הזכויות, והכל באופן זהה לשימוש בזכויות היוצרים שהועברו לאקו"ם על ידי החבר במועד הצטרפותו לחברה (להלן: "רשיון להענקת רשיונות פרטניים"). לחברים חדשים אשר יצטרפו לאקו"ם החל מקבלת ההיתר הזמני, תעניק אקו"ם את הרשיון לההענקת רשיונות פרטניים בד בבד עם הצטרפותם לאקו"ם. הרשיון להענקת רשיונות פרטניים ניתן יהיה להעברה או להמחאה מהחבר לצדדים שלישיים כלשהם, אך ורק ככל שהוא נוגע לשימוש פרטני כלשהו.

2.5.                תנאי להתקשרות חבר לפי סעיף 2.4 הוא מתן הודעה בכתב על ידי החבר לאקו"ם על רצונו לבצע התקשרות כאמור, לפחות 14 יום לפני השימוש. טופס להודעה כאמור יהיה זמין באתר האינטרנט של אקו"ם.

 

3.      הפעולות המותרות לאקו"ם

                           אקו"ם רשאית להתקשר עם חבריה בהסכם לפיו, בכפוף לאמור בהסדר זה, מועברת לאקו"ם הבעלות בזכויות היוצרים ביצירות חבריה לצורך ניהולן, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;

                           אקו"ם רשאית להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול של זכויות היוצרים של אותן אגודות אחיות בישראל והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו. כמו כן רשאית אקו"ם להתקשר עם אגודות אחיות בהסכמים לא בלעדיים לניהול זכויות היוצרים שבידיה במדינות בהן פועלות האגודות האחיות.

                           אקו"ם רשאית להתקשר עם מיוצג בהסכם לא בלעדי לניהול זכויות יוצרים של אותו מיוצג, והיא רשאית לנהל זכויות יוצרים אלו;

                           כל פעולה של אקו"ם בתחום אחר מתחומי ניהול זכויות היוצרים, אינה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה, אלא ככל שהתירו לה בית הדין להגבלים עסקיים או הממונה על הגבלים עסקיים אחרת;

                           אקו"ם רשאית להעניק למשתמשים שירותי תיווך עבור שימוש ביצירות דרמטיות זרות וביצירות דרמטיות – מוסיקליות זרות, וזאת מכוח הסכמיה עם האגודות האחיות.

אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לאקו"ם, לחבריה, לאגודות אחיות או לכל אדם אחר זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים, ביצירות שלא היו מוקנות להם על פי דין מלכתחילה;

4.      פעולות אסורות

                           אקו"ם ו/או חבריה לא ימנעו, לא יגבילו ולא יתערבו, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכותו של חבר אקו"ם לממש את מנגנון ההעברה החלקית ו/או את מנגנון החרגת הזכויות ו/או את מנגנון הרשיון להתקשרויות פרטניות והכל בין אם ברצונו של החבר לנהל את זכויותיו לבדו, ובין אם ברצונו לנהל את זכויותיו באמצעות אדם אחר;

                           אקו"ם לא תתקשר בהסכמים המאפשרים לה לנהל באופן בלעדי זכות מבין זכויות היוצרים באילו מבין היצירות הכלולות ברפרטואר של מי מבין האגודות האחיות בתוך גבולות מדינת ישראל; לעניין סעיף זה "בלעדיות" - לרבות כל הסדר המביא בפועל או בכוח לתוצאה של בלעדיות;

4.1.               אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רשיון שימוש למבקש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את אקו"ם כמסרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרה של סירוב למתן רשיון שימוש מקום בו הביע המבקש את נכונותו לקבל על עצמו את התנאים ואת המחיר על פיהם התקשר משתמש דומה לו עם אקו"ם;

4.2.               סברה אקו"ם, כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רשיון שימוש, תודיע על כך למבקש, בכתב, תוך פירוט הטעמים לסירוב;

4.3.               אקו"ם לא תנצל לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין תאגידים אחרים לניהול משותף, בינה לבין החברים בה, בין החברים לבין עצמם, או בינם לבין אחרים;

4.4.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו ניצול מעמד לרעה בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.4.1.       קביעה של דמי רשיון בשיעורים בלתי הוגנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו קביעה של דמי רשיון בלתי הוגנים, בין היתר, מקום בו סירבה אקו"ם להתאים את דמי הרשיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם להפחתת חלקן של היצירות המנוהלות על ידי אקו"ם מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש;

4.4.2.      צמצום או הגדלה של היקף רשיונות השימוש המוצעים על ידי אקו"ם, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

לעניין זה יראו "הגדלה של היקף רשיונות השימוש" – לרבות, חיוב בקבלת מספר רשיונות שימוש  עבור מימוש מספר זכויות יוצרים הנדרשות לשימוש אחד ביצירה. לדוגמא, הפרדת זכות ההקלטה לצורכי שידור או זכות ההקלטה לצרכים ארכיונים או זכות הסינכרוניזציה מרשיון שידור הניתן לגופי שידור טלוויזיה; 

4.4.3.      קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק למשתמשים, לחברים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

4.4.4.       התניית מתן רשיון שימוש בתנאים, אשר מטבעם, או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, אינם נוגעים לנושא ההתקשרות;

4.4.5.      הוראות סעיפים 4.6.1 עד 4.6.4  באות להוסיף על הוראה 4.5 להסדר זה; 

4.5.               אקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי לגבי תנאי רשיון השימוש שיומלצו על ידי האיגוד לחבריו. האמור בסעיף זה אינו מהווה אישור לפי פרק ב' לחוק, לעניין קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי;

4.6.               תנאי רשיון שימוש שנקבעו במשא ומתן בין אקו"ם לבין איגוד עסקי, ישמשו גם בהתקשרויותיה של אקו"ם עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי, גם אם הוא אינו משתייך אליו. אולם, במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החסכון שנגרם לאקו"ם כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד;

4.7.               החל מיום 1.2.2006 לא תעניק אקו"ם רשיון פרטני, אלא לאחר קבלת הסכמת חברי אקו"ם, אשר ערב הצטרפותם לאקו"ם היו בעלי זכויות ביצירה או ביצירות, שלגביהן נתבקש הרשיון הפרטני; למען הסר ספק ובכפוף לאמור בהסדר זה יובהר, כי אקו"ם תהא רשאית לקבל מחבריה הסכמה מראש להענקת רשיונות פרטניים בשמם, ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותינתן לכל סוג שימוש (להלן:" הסכמת היוצר"). לא התקבלה עמדת היוצר תוך 30 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם ליוצר, יראו את היוצר כמסכים לכך שאקו"ם תעניק רשיונות פרטניים ביצירותיו. החלטת היוצר לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה תוך 14 יום.

תוך 14 יום מיום קבלת אישור בית הדין לתנאי זה בנוסחו המתוקן תודיע אקו"ם בכתב לכל היוצרים על עצם שינוי התנאי האמור ותבהיר את מהות השינוי 

5.      קביעת דמי רשיון השימוש שישלם המשתמש

5.1.               לעניין סעיף זה:

"דמי שימוש זמניים" – דמי רשיון זמנים או קבועים שנקבעו לתשלום על ידי בית משפט לתמלוגים, בית משפט מוסמך אחר או בורר, בהתדיינות בין אקו"ם לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלום מאקו"ם בהתאם להוראות סעיף זה. ניתנו פסיקות שונות על ידי בית המשפט לתמלוגים ועל ידי בית המשפט המוסמך או הבורר, יראו את פסיקת בית המשפט לתמלוגים כמחייבת לעניין זה.

לא נקבעו דמי רשיון בהתדיינות פרטנית בין המשתמש ובין אקו"ם יראו את דמי השימוש הזמניים כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש:

לגבי משתמש קטן: (1) דמי הרשיון שקבע בית המשפט לתמלוגים או בית משפט מוסמך אחר למשתמש מאותו סוג; (2) סכום התמלוגים שנקבע למשתמש מאותו סוג בהסכם בין אקו"ם ובין איגוד עסקי המייצג את אותו סוג משתמשים; (3) 80% מגובה סכום התמלוגים אותו שילם המשתמש לאקו"ם בתקופת הרשיון שקדמה ליום 28 בדצמבר 2004 (להלן: "התקופה הרלבנטית") או 80% מגובה סכום התמלוגים אותו הסכים המשתמש לשלם לאקו"ם בתקופה הרלבנטית, הגבוה מבין השניים; (4) 80% מגובה סכום התמלוגים אותו שילם משתמש דומה לאקו"ם בתקופה הרלבנטית או 80% מגובה סכום התמלוגים אותו הסכים משתמש דומה לשלם לאקו"ם בתקופה הרלבנטית , הגבוה מבין השניים.

לגבי משתמש גדול: כאמור לגבי משתמש קטן, אלא שבכל מקום בו נקבע שיעור של 80% מגובה סכום התמלוגים, יבוא במקומו 100%. 

5.2.               אקו"ם תהא רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים על פי המתווה הקבוע דלהלן ולפיו בלבד;

5.3.               בטרם נקיטת כל הליך משפטי תפנה אקו"ם בכתב למשתמש ותודיע לו מהם דמי הרשיון שהיא דורשת ממנו עבור השימוש ביצירות שברפרטואר שלה, כולן או חלקן (להלן: "הפניה הראשונה"). אקו"ם תצרף לנוסח הפניה הראשונה העתק מנוסח תנאים זה ותציין בפנייתה כי אם בתוך90  (תשעים) ימים לא יגיעו אקו"ם והמשתמש להסכמה בדבר תשלום דמי הרשיון, היא תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תציין בנוסף, כי אם לא ישלם המשתמש את דמי השימוש הזמניים בתוך 90 יום שתחילתם במועד הפניה הראשונה, תהא אקו"ם רשאית לבקש כל סעד המוקנה לה בדין, לרבות צו מניעה זמני ודרישה לקבלת פיצויים סטטוטוריים;

5.4.               בחלוף 30 (שלושים) ימים ממועד הפניה הראשונה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 60 (שישים) ימים לצורך הסכמה על  דמי הרישיון וכי נותרו למשתמש 60 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים (להלן: "הפניה השניה"). אקו"ם תצרף לפניה השניה שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, ותודיע למשתמש כי במידה שלא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 60 יום, ובהעדר הסכמה על דמי הרשיון או הסכמה אחרת – בכוונת אקו"ם לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לכל סעד המוקנה לה לפי כל דין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה. אקו"ם תוסיף ותודיע למשתמש כי במידה ויחתום על שטר הבוררות המצורף תגיש אקו"ם את תביעתה במסגרת הליך בוררות, ובמסגרת זו בלבד. אקו"ם תאפשר למשתמש לבחור באחד מבין שבעה בוררים שקבע הממונה ושאושרו על ידי אקו"ם (להלן: "רשימת הבוררים"). לא בחר המשתמש בורר מתוך רשימת הבוררים, יראוהו כאילו לא חתם על שטר הבוררות;

5.5.                בחלוף 30 (שלושים) ימים ממועד הפניה השניה תשלח אקו"ם למשתמש הודעה נוספת בכתב ובה תבהיר כי נותרו 30 (שלושים) ימים לצורך הסכמה על דמי הרשיון וכי נותרו למשתמש 30 יום בלבד לתשלום דמי השימוש הזמניים. אקו"ם תבהיר למשתמש כי במידה ולא ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 30 יום, ובהיעדר הסכמה על דמי הרשיון או הסכמה אחרת, תהא אקו"ם רשאית לדרוש כל סעד המוקנה לה בדין, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה;

5.6.               אם המשתמש ישלם את דמי השימוש הזמניים בתוך 90 (תשעים) ימים ממועד הפניה הראשונה, תהיה אקו"ם רשאית לפעול אך ורק בהתאם להוראות ס"ק זה כדלקמן:

5.6.1.       לאחר קבלת דמי שימוש זמניים תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת סעד המתייחס להפרש שבין סכום התמלוגים הנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים אשר שולמו לה, ככל שקיים הפרש כאמור. אקו"ם לא תהיה רשאית לעתור לצו מניעה זמני או לפיצויים סטטוטוריים. אקו"ם תציין בתביעתה, כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה, ובכפוף להוראותיו, היא אינה מבקשת, במועד הגשת התביעה צו מניעה זמני ואינה מגישה תביעה לפיצויים סטטוטוריים;

5.6.2.        אם תגיש אקו"ם תביעה כמפורט בסעיף 5.6.1 לעיל, תודיע אקו"ם למשתמש ולבית המשפט, עם הגשת התביעה, כי היא מוכנה שבית המשפט יפעל כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") ויפנה את הסכסוך להכרעת בורר אשר ייבחר מתוך רשימת הבוררים. הבורר יפעל בהתאם להוראות הדין המהותי ויהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות. למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יהיה רשאי לברר את העניין שבמחלוקת בהליך שיפוטי רגיל;

צד הרואה עצמו נפגע מהחלטת בורר כאמור בסעיף 5.6.2 יוכל לערור על החלטתו בפני ערכאת ערעור. ערכאת הערעור תדון בערעור כאמור בהרכב של שלושה בוררים, אשר ייבחרו מתוך רשימת הבוררים;

5.6.3.      הפר המשתמש החלטה של בית המשפט או הבורר, לפי העניין, בדבר דמי הרשיון, תהא אקו"ם רשאית לבקש מבית המשפט או הבורר, בקשה מטעמה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים שתתייחס לתקופה שראשיתה ביום בו החל המשתמש להפר את החלטת בית המשפט או הבורר ואליה בלבד;

5.7.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש אשר שילם את דמי השימוש הזמניים, יהיה רשאי להביא את המחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רשיון השימוש או בדבר שיעורם בפני בורר אשר יבחר על ידו מבין רשימת הבוררים. המשתמש יחתום על שטר בוררות, בנוסח שיאושר על ידי הממונה.   

5.8.                אם בתוך 90 ימים ממועד הפניה הראשונה לא שילם המשתמש דמי שימוש זמניים, ולא הגיע לכל הסכמה אחרת עם אקו"ם, תהא אקו"ם רשאית, אך לא חייבת, לבקש מבית משפט  בקשה מטעמה לכל סעד אותו היא רשאית לתבוע על פי דין ובכלל זה גם למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם, כולן או חלקן, ו/או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת לתקופה שממועד הפנייה הראשונה ואליה בלבד. בנוסף, תודיע אקו"ם כי, בכפוף להסכמתו של המשתמש ותוך שמירה על זכויותיה לעניין דרישת פיצוי סטטוטורי ו/או צו המניעה הזמני לתקופת ההפרה, היא מוכנה שבית המשפט יפסוק בעניין בדרך של פשרה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט, או שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר, מתוך רשימת הבוררים, כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט, ובמקרה כזה, הבורר יפעל בהתאם להוראות החוק המהותי ויהא פטור מסדרי הדין והראיות; 

5.9.                אקו"ם תודיע למשתמש ולבית המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניין, כי בתביעות שעניינן קביעת דמי השימוש הראויים הנדרשים על ידה היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רשיון השימוש שהיא דורשת;

5.10.           אין באמור בהוראות הסדר זה, בכדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה, כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל אותו בדרך כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי אקו"ם, להתנגד למתן צו מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של אקו"ם לתשלום דמי רשיון, להתגונן כנגד תביעה לפיצויים סטטוטוריים או לתבוע השבת כספים ששילם לאקו"ם עבור רשיון שימוש או דמי שימוש זמניים בגין ההווה או העבר;

5.11.           אקו"ם לא תתנגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש;

5.12.           בכפוף לקבלת אישור מאת הממונה כאמור להלן ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסדר זה, תהא אקו"ם רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה לצו מניעה זמני מיידי כנגד פיראט, והכל בהתאם לאמור להלן:

5.12.1.  אקו"ם תפנה לממונה ותבקש את אישורו להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיראט;

5.12.2.  הממונה יודיע לאקו"ם בתוך 7 ימים מיום קבלת בקשתה של אקו"ם האם הוא מאשר לה להגיש בקשה לצו מניעה זמני או מתנגד לכך;

5.12.3.  לא הודיע הממונה בתוך 7 ימים מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד הפיראט; 

לעניין סעיף זה "פיראט"  - מי שמייצר ו/או מפיץ בקנה מידה גדול מדיה (לרבות אודיו ווידאו) שהוטבעו ו/או הועתקו עליה יצירות מוגנות ללא רשות בעל זכויות היוצרים וללא הידברות איתו.

5.13.           האמור בסעיף 5.12 לעיל יחול אף לגבי בקשותיה של אקו"ם להגשת צו מניעה זמני כנגד מפיק ו/או משדר פרסומות מסחריות. אלא שאם לא הודיע הממונה לאקו"ם, במקרה כזה, בתוך 3 ימים מיום קבלת בקשתה של אקו"ם על התנגדותו, יראוהו כמסכים להגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד המפיק ו/או המשדר; 

5.14.           למען הסר ספק יובהר כי התנאים לעיל חלים הן על התקשרות ראשונה בין אקו"ם לבין משתמש, הן על חידוש רשיון שפג תוקפו והן על התקשרות בין אקו"ם לבין משתמש משנסתיים הליך משפטי ביניהם;

5.15.           נוסח הפניה הראשונה, נוסח הפניה השניה ונוסח שטר הבוררות יועברו לאישור הממונה.  

 

6.      הקמה וניהול של בסיס נתונים

החל ממועד מתן ההיתר הזמני על ידי בית הדין להגבלים עסקיים אקו"ם תקים ותנהל בסיס נתונים:

                           בסיס הנתונים יפורסם במלואו באתר האינטרנט של אקו"ם. אקו"ם תדאג לעדכן את בסיס הנתונים לפחות אחת לחודש;

                           אדם המעוניין בכך, יוכל לעיין בבסיס הנתונים באמצעות אתר האינטרנט של אקו"ם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוכל כל אדם לעיין בבסיס הנתונים במשרדי אקו"ם המצויים ברחוב תובל 9, רמת גן, וזאת בימי ובשעות הפעילות של אקו"ם;

                           מבלי לגרוע מכלליות האמור, בסיס הנתונים של אקו"ם יאפשר לבדוק אם יצירה מסוימת הכלולה בו מצויה ברפרטואר אקו"ם, אם לאו. למען הסר ספק, אף הגישה לשירות זה תהא פתוחה לכל אדם וללא כל עלות נוספת מצדו;

 

7.      העדר אפליה

החל מיום קבלת ההיתר הזמני יזכו משתמשים דומים לתנאי רשיון דומים. אין באמור כדי למנוע מאקו"ם להעניק הנחות או הטבות בתנאי הרשיון, ובלבד שאין במתן ההנחה או בשיעורה משום הענקת יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים המתחרים בו;

 

8.      פרישה

                           בכפוף לאמור בסעיף 2.3 לעיל, יהיה חבר העושה שימוש במנגנון החרגת הזכויות (להלן: "פורש" ) זכאי לחלקו היחסי מתוך דמי הרשיון שנגבו בגין רשיונות השימוש שניתנו עובר למועד הפרישה ושעמדו בתוקפם לאחר מועד מסירת הודעת הפרישה.

                           אקו"ם תכלול, כתנאי מתנאי ההרשאה שבינה לבין חבריה, הוראה לטובת המשתמש, לפיה מוותר הפורש על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רשיון תקף שבידו וזאת גם לאחר מתן הודעת הפרישה. 

                           מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.1 לעיל, הפורש ימשיך להיות זכאי לתמלוגים עבור שימוש ביצירותיו עד ליום פרישתו בפועל, וזאת אף אם מועד תשלום התמלוגים או מועד חלוקתם יחולו לאחר תאריך הפרישה.

                           החל ממועד הודעת הפרישה ועד לתום מועד זכאותו של הפורש לתמלוגים כאמור בסעיפים  8.1 ו-8.3 לעיל, או למועד פרישתו בפועל, המאוחר מבין השניים, לא תשנה אקו"ם את אופן חישוב התמלוגים להם זכאי הפורש ובכלל זה, לא תשנה את מפתח הערכת היצירות באופן העלול לפגוע בפורש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תשנה אקו"ם את הזכויות הצמודות למנייתו של הפורש, אלא ככל ששינויים אלה יחולו על כל חברי אקו"ם.

 

9.      חלוקת תמלוגים

                           אקו"ם תחלק תמלוגים לחבריה באופן התואם את היקף ואופי השימוש בפועל ביצירות חבריה, לרבות על דרך מדגם;

                           הקריטריונים לקביעת היקף השימוש ומפתח חלוקת התמלוגים יהיו שקופים ויימסרו לכל חבר, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש.

 

10.  תוכנית אכיפה פנימית

בתוך 90 (תשעים) ימים ממתן ההיתר הזמני על ידי בית הדין תפעיל אקו"ם תוכנית פנימית לאכיפה של דיני ההגבלים העסקיים, על פי המתכונת שפורסמה על ידי רשות ההגבלים העסקיים בחוברת "מתכונת אכיפה פנימית (נוסח מחייב – נובמבר 1998)" ותודיע לממונה על תחילת יישומה.  

 

11.  הודעה על הסדר זה

                           בתוך 30 (שלושים) ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים למשתמש, בנוסח שיאושר על ידי הממונה, לכל המשתמשים המחזיקים ברשיון תקף ולכל משתמש שהיה בידו רשיון שימוש החל מיום 1.1.97 (להלן: "הודעה למשתמשים"). העתק מההודעה למשתמשים יימסר לכל מבקש, בין אם פנה לאקו"ם לשם קבלת רשיון, ובין אם אקו"ם פנתה אליו.

                           בתוך 30 (שלושים) ימים ממועד אישורו של הסדר זה, יישלח עותק של ההסדר, כפי שיאושר על ידי בית הדין, וכן תמצית של עיקר תנאיו הרלוונטיים לחברי אקו"ם בנוסח שאושר על ידי הממונה, לכל חברי אקו"ם (להלן: "הודעה לחברים"). העתק מההודעה לחברים יימסר לכל אדם המעונין להצטרף לאקו"ם כחבר.   

                           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקו"ם תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההודעה למשתמשים ואת ההודעה לחברים.