רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

12/02/13
500366

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
12/02/2013