רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/12/00
3009766

בקשה 47/00
(בתיק ערר 1/00)

פוד קלאב בע"מ
נגד
הממונה על ההגבלים העסקיים
עוף הגליל בע"מ
עופקל, שותפות מוגבלת
תנובה – גליל, שותפות מוגבלת
תנובה גליל בע"מ
תנובה – אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
17/12/2000
צד א:
פוד קלאב בע"מ
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים; עוף הגליל בע"מ; עופקל, שותפות מוגבלת; תנובה – גליל, שותפות מוגבלת; תנובה גליל בע"מ; תנובה – אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
עו"ד צד א:
פירון, קרני, סרוב ושות
עו"ד צד ב:
אריאל כץ; צבי טמיר; יוסי לוי
שופטים:
יהונתן עדיאל
מספר הליך:
בקשה 47/00 ערר 1/00

בית הדין להגבלים עסקיים                                                                    ערר 1/00

בפני כב' השופט יהונתן עדיאל – המשנה לאב בית הדין                            בקשה 47/00

 

 

בעניין:                           פוד קלאב

                                    ע"י ב"כ עוה"ד מ. פירון ושות'                             העוררת

 

-         נ ג ד –

 

1.      הממונה על ההגבלים העסקיים

ע"י ב"כ עוה"ד מהרשות להגבלים עסקיים                       הממונה

 

2.      עוף הגליל בע"מ

3.      עופקל, שותפות מוגבלת

שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד צבי טמיר ושות'

 

4.      תנובה – גליל, שותפות מוגבלת

5.      תנובה גליל בע"מ

6.      תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת

חקלאית בישראל בע"מ

                                    שלושתן ע"י ב"כ עוה"ד יוסי לוי ושות'                 המשיבות

 

 

החלטה

1. העוררת מבקשה להורות לממונה לאפשר לה לעיין בתיק המיזוג ובפרט בהודעות המיזוג על נספחיהן, וכן לאפשר עיון בכל המסמכים הנוגעים לערר 1/00 המצויים בידו ולהעתיקם. בנוסף, מבקשת העוררת להוראות למשיבות לעשות תצהיר גילוי מסמכים כללי, דהיינו, לגלות את כל המסמכים המצויים ו/או שהיו מצויים ברשותן ו/או בשליטתן של המשיבות והנוגעים לדיון זה. כן מבקשת העוררת לחייב את המשיבות לעשות תצהיר גילוי מסמכים ספציפי, ולגלות את המסמכים הבאים: הסכם המיזוג והדו"חות הכספיים של תנובה, עוף הגליל ועוף קל, אשר צורפו על ידן להודעות המיזוג מטעמם מהימים 19.1.99 ו – 26.12.99. עוד מבקשת העוררת, כי המשיבות תגלינה "כל הסכם ו/או מסמך ו/או מכתב ו/או פרוטוקול ישיבה ו/או סיכום ישיבה ו/או זיכרון-דברים ו/או רישום שיחה ו/או כל תרשומת אחרת, שנערכה ו/או הוחלפה בין תנובה לעוף הגליל ו/או לעוף קל ו/או גורמים הקשורים אליהם או בין מי מהם לבין אחרים, והקשורים למיזוג נשוא הדיון".

 

2. הבקשה נגד הממונה על ההגבלים העסקיים משותת על סעיף 42(א) לחוק ההגבלים העסקיים וסעיף 30 לחוק בתי-דין מנהליים התשנ"ב – 1992.

 

3. סעיף 42(א) לחוק ההגבלים העסקיים קובע:

 

"המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור; אולם רשאי בית הדין להורות כי ענין פלוני לא יהיה פתוח לעיון הציבור אם הוא סבור שיש לעשות כן מטעמים של בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או עניין חיוני אחר, לרבות עניינו של אדם בסוד מסחרי".

 

לגבי סעיף זה נחלקו הצדדים בשאלה האם החומר נשוא הבקשה, במיוחד המסמכים שיש לצרף להודעת המיזוג, נופלים בגדרו של :תיק המיזוג" כמשמעו בסעיף 4 לתקנות המרשם, שרק בו קמה זכות העיון מכוח סעיף זה.

 

4. במחלוקת זו אינני נדרש להכריע, שכן במקרה זה עומדת לעוררת זכות עיון גם מכוחו של סעיף 30 לחוק בתי דין מנהליים הקובע:

 

" מי שזכאי להגיש ערר על החלטתה של רשות מנהלית, זכאי לעיין במסמכים שבידי הרשות הנוגעים להחלטה (להלן – התיק), ולהעתיק מסמכים מן התיק".

 

5. זכות העיון לפי סעיף זה אינה מוגבלת ל"מרשם" והיא משתרעת על תיק הרשות כולו. מכאן, שגם אם אין העוררת זכאית לעיין בנספחים להודעת המיזוג ובמסמכים האחרים הנמצאים בתיקו של הממונה אשר אינם חלק מ"תיק המיזוג" מכוח סעיף 42 לחוק ההגבלים העסקיים, היא רשאית לעיין באלה, כפוף לחריגים הקבועים בחוק, מכוח סעיף 30 לחוק בתי דין מנהליים.

 

6. סעיף 30 לחוק בתי דין מנהליים מקנה את זכות העיון רק ל"מי שזכאי להגיש ערר על ההחלטה", ואילו הזכות להגיש ערעור על ההחלטה קמה מכוח סעיף 22ב' לחוק רק ל"אדם העלול להיפגע מהמיזוג". על רקע זה טוענים המשיבים, שהעוררת אינה בגדר מי שנפגע מהמיזוג במשמעותו של סעיף 22ב' לחוק ההגבלים העסקיים ועל כן לא קמה לה זכות להגיש את הערר וממילא לא קמה לה גם זכות העיון.  

 

אולם, טענה זו כבר נדחתה בהחלטה מיום 19.12.99, לפחות ככל שמדובר בשלב מקדמי זה, ועל כן אין סעדתי לחזור ולהיזקק לטענה במסגרת זו.

 

7. טענתם הנותרת של המשיבים, היא אך שהמסמכים שבתיק הרשות להגבלים עסקיים כוללים סודות מסחריים או ידיעות סודיות או חומר אחר שאין לעוררת זכות לעיין בו מכוח סעיף 30 לחוק.

 

8. ב"כ הממונה הציע לערוך תצהיר גילוי מסמכים שבמסגרתו הוא יפרט את המסמכים המצויים בתיק המיזוג, לרבות הנספחים להודעת המיזוג, וכן הודיע כי יהיה מוכן להעמיד את המסמכים שברשותו לעיון העוררת בכפוף לחריגים הקבועים בסעיף 30 לחוק בתי-דין מנהליים. כפי שאני מבין, כיוון הממונה בדבריו בעיקר  לנושא הסודיות המסחרית.

 

9. הממונה אמנם התנה את נכונותו האמורה בכך שגם העוררת תעשה תצהיר גילוי מסמכים כללי, ותפרט בתצהיר את ניירות העבודה ששמשו את המומחה מטעמה, אך איני רואה מקום לקשור בין הדברים. זאת משום שזכותה של העוררת לעיין בתיק הרשות להגבלים עסקיים עומדת לה על פי סעיף 30 לחוק בתי דין מנהליים, ללא קשר לנושא הגילוי הנדרש ממנה.

 

10. לאור כך, אני מורה לממונה להכין רשימת המסמכים שבידו הקשורים למיזוג, תוך הבחנה בין המסמכים שהוא מוכן להעמיד לעיונה של העוררת, לבין מסמכים שהוא מתנגד להעמיד לעיונה, ולהמציא רשימה זו תוך פירוט נימוקי ההתנגדות לבית הדין ולצדדים בתוך 15 יום ממועד קבלת החלטה זו. להודעתו יצרף הממונה עותקים של המסמכים שהוא מתנגד לאפשר את העיון בהם, אשר בשלב זה יומצאו לעיונו של בית הדין בלבד.

 

ב"כ העוררת וב"כ המשיבים יהיו רשאים להגיב, תוך מתן הנמקה, על הודעת הממונה בתוך 15 יום ממועד קבלתה. במסגרת אותה תגובה יהיו המשיבים רשאים לחלוק על מתן זכות עיון גם באותם מסמכים שהממונה מוכן להמציאם לעיונה של העוררת. לעוררת ולממונה זכות תגובה על התנגדות המשיבים למסמכים מהסוג האחרון בתוך 5 ימים ממועד קבלת תגובתם.

 

בתום המועד לתגובת המשיבים (והממונה), ימציא הממונה לעיונה של העוררת את המסמכים לגביהם אין התנגדות לעיון מטעמו או מטעם מי מהמשיבים.

 

11. בהקשר זה אציין כבר עתה, שהתנגדותם של המשיבים למתן זכות עיון אשר בוססה על הסודיות המסחרית הועלתה על ידם בצורה גורפת ולא מנומקת. כזאת היא, למשל, טענת ב"כ המשיבות 2 ו-3, כי "אין חולק כי ההסכמים מכילים סודות מסחריים של המשדיבות ושל תנובה". ראשית, קיימת בנושא זה מחלוקת, שהרי העוררת אינה מסכימה כי מדובר בסודות מסחריים. שנית, גם אם המסמכים כוללים סודות מסחריים, אין להניח שכל החומר המצוי במסמכים מהווה סוד מסחרי. בהרבה מקרים ניתן להסכים על גילוי חלקי, שיותיר את החסיון על נתונים כספיים או נתונים אחרים שגילויים עשוי לפגוע בבעלי הסוד, בלא למנוע את גילוי החומר האחר. דומה שהמשיבים כלל לא נתנו דעתם על אפשרות זו. שלישית, גם אם מדובר בסודות מסחריים, אין בכך שהכרח כדי למנוע את הגילוי. בעניין זה יש לתת את הדעת לשאלה האם "הצורך בעיון לשם עשיית צדק עדיף מן הטעם למניעת העיון", כהוראת סעיף 30(ד) לחוק, תוך התייחסות לפגיעה העשויה להיגרם למשיבים עקב הגילוי.

 

12. אשר לבקשה נגד המשיבים האחרים. זו נסבה על מתן צו לגילוי מסמכים כללי וגילוי מיוחד.

 

אשר לגילוי הכללי, לא שוכנעתי שצו כזה נדרש כדי לייעל את הדיון. הפלוגתאות העולות בדיון זה מתייחסות למכלול רחב של נושאים. בין אלה טענות המתייחסות למבנה ענף הפטם, לריכוזיות הגבוהה הקיימת בענף, למעמדה של תנובה כשחקן מרכזי בענף זה וענפי מזון אחרים, להגבהת חסמי הכניסה כלפי מתחריה הפוטנציאלים של תנובה בענף וכיו"ב טענות. לאור היקף היריעה שבה מדובר, יקשה מאוד לדעתי לתחום את גדרם של המסמכים הרלוונטיים לעניינים נשוא המחלוקת, ועל כן אינני סבור שראוי ליתן במקרה זה צו גילוי מסמכים כללי, שהוא מטבעו צו בלתי מוגדר ורחב היקף. מתן צו כזה אינו נדרש, לדעתי, גם מהטעם שתיק הרשות להגבלים עסקיים, שבו נכלל, יש להניח, כל או רוב החומר הרלוונטי לעניין, ממילא עומד לעיונה של העוררת בכפוף לחריגים הקבועים בחוק.

 

13. אשר לצו הגילוי המיוחד המתבקש על ידי העוררת:

המסמך העיקרי שגילויו מתבקש על-ידי העוררת הוא הסכם המיזוג. מסמכים נוספים הנזכרים בבקשה הם הדו"חות הכספיים של תנובה, עוף הגליל ועופקל, אשר צורפו על ידן להודעות המיזוג מהימים 19.1.99 ו- 26.12.99 . מסמכים אלה נמצאים בידי הממונה וההחלטה בדבר הצגתם תינתן בהליך שנקבע לעיל.

 

קבוצת מסמכים נוספת שגילוייה מתבקש, הם כל המסמכים, בכלל זה פרוטוקולים, מכתבים, סיכומי ישיבות ורישומי שיחות, שנערכו או הוחלפו בין המשיבים והקשורים למיזוג נשוא הבקשה.

 

בקשה זו הינה רחבה ביותר. היא כוללת על פניה מסמכים שקשה לראות את הקשר בינם לבין שאלת השפעתו של המיזוג על התחרות או על טובת הציבור, ואינני סבור שיש להיעתר לה.

 

14. מסמכים ספציפיים נוספים שבהם ביקשו לעיין כל הצדדים, וקיימת הצדקה עקרונית לעיין בהם, הם המסמכים עליהם ביססו מומחי הצדדים את חוות הדעת שלהם.

 

הממונה והעוררת הסכימו לגלות מסמכים אלה, בכפוף לכך שגם הצדדים האחרים יגלו את אותם המסמכים. היחיד שסייג הסכמתו לגילוי מסמכים אלה, הוא ב"כ תנובה. בישיבה מיום 24.7.00 הודיע עו"ד בר כי הוא מוכן לגלות את כל המסמכים שעליהם ביססה הכלכלנית מטעם מרשיו את חוות דעתה, למעט אותם מסמכים שלגביהם יודיע לב"כ העוררת על התנגדות למתן העיון.

כפי שאני מבין, הודעה כזאת לא נמסרה. לאור כך, ימציאו הצדדים זה לעיוני של זה, בתוך 15 יום, את כל המסמכים שעליהם ביססו הכלכלנים מטעמם את חוות הדעת שלהם.

 

ניתנה היום, כ' בכסלו תשס"א, (17 בדצמבר 2000), בהיעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                      י. עדיאל, שופט

                                                                                                המשנה לאב בית הדין