רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

18/01/16
500928

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
18/01/2016
קבצים מצורפים: פרסום בילקוט הפרסומים

הודעה בדבר עדכון סכומים

לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014[1] (להלן – החוק), אני מודיע כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום 16 בינואר 2016 (ז' בשבט התשע"ו) לעומת המדד שהיה ידוע ביום 16 בינואר 2015 (כ"ה בטבת התשע"ה) –

1.

הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף 2 לחוק יהיה 297,008,815 שקלים חדשים.

2.

הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף 2 לחוק יהיה 247,507,346 שקלים חדשים.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        אורי שוורץ

                                                                                                           

                                                                                  הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

 

‏ח' שבט התשע"ו‏

(18 בינואר 2016)

 


[1] ס"ח התשע"ד, עמ' 438.