רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

11/12/14
 

רשימות הגופים הריכוזיים: 31 קבוצות עסקיות ריכוזיות שולטות בלמעלה מ-2500 חברות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
11/12/2014

                                                           

‏11 דצמבר 2014

‏י"ט כסלו תשע"ה

 

רשימות הגופים הריכוזיים: 31 קבוצות עסקיות ריכוזיות שולטות בלמעלה מ-2500 חברות

הוועדה לצמצום ריכוזיות מפרסמת את רשימת הגופים הריכוזיים שלגביהם ישקלו שיקולי ריכוזיות כלל-משקית לפני שהם מקבלים תשתיות חיוניות וחברות מופרטות. ממצאי רשות ההגבלים: 75% מתאגידים הריאליים המשמעותיים מחזיקים גם בתשתית חיונית. כמעט מחצית מהם מחזיקים בנתח דומיננטי מתחום התשתית חיונית

 

וועדה לצמצום הריכוזיות במשק מפרסמת היום (ה') את רשימת הגופים הריכוזיים במשק שגיבשה בחודשים האחרונים רשות ההגבלים העסקיים. המשמעות של הופעת חברה ברשימות היא שמתן רשיונות או זכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה חייבת לעבור קודם היוועצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות על הריכוזיות הכלל משקית. רשימת הגורמים הריכוזיים כוללת בתוכה שתי רשימות נוספות – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים ורשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים. על-פי חוק הריכוזיות, קבוצות עסקיות המחזיקות גם בגוף פיננסי משמעותי וגם בגוף ריאלי משמעותי, יידרשו להיפרד מאחת מאחזקות אלו תוך חמש שנים מהיום.

יו"ר הועדה הוא הממונה על הגבלים עסקיים, פרופסור דיויד גילה, וחברים בה מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן וראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור יוג'ין קנדל. כבר בתקופה הקרובה הוועדה צפויה להעביר את התייחסותה להליכי הפרטה של מספר חברות ממשלתיות, שהממשלה קיבלה החלטה להפריט אותן לאחרונה.

רשימת הגורמים הריכוזיים במשק שקבע הממונה על הגבלים עסקיים התגבשה בחודשים האחרונים באמצעות איסוף נתונים על-ידי רשות ההגבלים העסקיים ומידע שהועבר לרשות על ידי הרגולטורים השונים.

הרשימה מתפרסמת במקביל לכניסה לתוקף של החלק בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות המסדיר הענקת זכויות על-ידי המדינה לגופים פרטיים (הפרטות, רישיונות, זכיונות, וכו'), באופן שנועד להפחית את הריכוזיות הענפית והכלל-משקית ולבזר את השליטה במשק. לפי הוראות החוק, גופי הממשלה מחויבים לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות כאשר הם מבקשים להקצות תשתית חיונית לגורם ריכוזי. רשימת התשתיות החיונית בחוק כוללת, למשל, רישיונות לשידורי טלוויזיה או רדיו, רישיונות להפקת והתפלה של מים, רישיונות ייצור חשמל, חברות דלק, רישיונות בתחומי החיפוש וההפקה של גז, נפט ומחצבי טבע נוספים, הפעלה של נמלים, תקשורת קווית וסלולארית, והחזקת כבישי אגרה.

הצורך להתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי השלכות ההקצאה לגופים פרטיים על ריכוזיות כלל משקית הוסבר בדו"ח הוועדה להגברת התחרותיות במשק, שהיוותה את הבסיס לחקיקת החוק. שם נכתב כי "לריכוז הבעלות בתשתיות חיוניות עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על רווחת הציבור בטווח הארוך. כך למשל, העובדה שגורמים פרטיים מעטים מחזיקים בחלק משמעותי מתשתית חיונית, עלולה בתנאים מסוימים להקנות לגורמים אלה יכולת מיקוח והשפעה עודפת מול המדינה, גם אם לא לעניין עצם הקצאת הזכויות, אלא לאחר ההקצאה האמורה. החזקה משמעותית זו, עלולה לשמש מנוף לקניית כוח רב בשווקים אחרים, כולל כוח שאינו בהכרח כלכלי".

75% מהתאגידים הריאליים המשמעותיים מחזיקים גם תשתית חיונית

מספר הקבוצות העסקיות השולטות בגופים ריכוזיים במשק הוא 31, מהם 20 קבוצות עסקיות השולטות בתאגידים ריאליים משמעותיים ו-12 קבוצות עסקיות השולטות בגופים פיננסיים משמעותיים. מספר התאגידים הכולל בשליטת קבוצות עסקיות אלו עומד על למעלה מ-2500.

רשימת הגופים הריכוזיים במשק מורכבת מקבוצות עסקיות שפעילותן עונה על לפחות אחת מההגדרות שלהלן:

  1. גוף פיננסי משמעותי: רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים נקבעה על-ידי הממונה על שוק ההון, המפקח על הבנקים ויושב ראש רשות ניירות ערך. הרשימה כוללת גופים פיננסיים אשר שווי כלל נכסיהם עולה על 40 מיליארד שקל, או שהינם סולקים בעלי היקף פעילות רחב כהגדרתו בחוק הבנקאות.
  2. תאגיד ריאלי משמעותי: רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים כוללת תאגידים ריאליים שמחזור המכירות שלהם עולה על 6 מיליארד שקל. הרף יורד ל 2 מיליארד שקל בשווקים שבהם הגוף שולט במונופולים משמעותיים.
  3. גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה.
  4. גורם שהיקף הפעילות שלו בתחום תשתית חיונית עולה על מחצית הפעילות באותו תחום.
  5. גורם בעל זכות בלפחות ארבעה תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות עשרה רישיונות או חוזים.

מהנתונים עולה כי 75% מהתאגידים הריאליים המשמעותיים מחזיקים גם בתשתית חיונית, וכמעט מחציתם שולטים במעל  50% בלפחות אחד מתחומי התשתיות החיוניות.

בין התאגידים הרלוונטיים ניתן לראות כי קבוצת דלק מחזיקה במקביל רישיונות בתחום התפלת המים, זכויות נפט וגז טבעי ומחזיקה גם חברות דלק בבעלותה. דוגמא נוספת היא החברה לישראל, המחזיקה רישיונות בתחום התפלת המים, רישיונות חציבה, ומוכרזת מונופול בזיקוק דלק (בשל אחזקתה בבז"ן). בנוסף, החברה המרכזית למשקאות, אשר שולטת גם בשידורי קשת, וקבוצת עזריאלי מחזיקה בחברות סונול וסופרגז.

 

הרשימות המלאות מופיעות באתר משרד האוצר (החברות מסודרות לפי סדר הא-ב). מצ"ב לינק לרשימות:

http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx