רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

26/11/15
500888

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – גוטסמן ובניו החזקות בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
26/11/2015
מספר תיק:
10299

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – גוטסמן ובניו החזקות בע"מ

א.      מבוא

בפניי בקשה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") למתן פטור לגוטסמן ובניו החזקות בע"מ, המפעילה חנויות תחת המותג "שוק העיר" (להלן: "שוק העיר") מתחולת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון. סעיפים אלו אוסרים על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים, וכן אוסרים על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

מחזור המכירות של שוק העיר בשנת הכספים 2014 אינו עולה על 250 מיליון ש"ח ומשכך היא איננה קמעונאי גדול, נכון לעת הזו, ולא נכללת ברשימת הקמעונאים הגדולים אשר פורסמה בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המזון. אולם, שוק העיר צופה כי היא תסיים את השנה הנוכחית עם מחזור מכירות העולה על 250 מיליון ש"ח, ומכאן בקשה זו.  

לאחר שבחנתי את הבקשה, הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, סידור מצרכים בחנויות שוק העיר על ידי ספקים גדולים, למשך שנה אחת, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות ומשכך ראוי לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

ב.      איסור על סידור מצרכים בחנויות של קמעונאי גדול על ידי ספקים גדולים

כפי שהבהרתי בהחלטת הפטור שניתנה לאחרונה בעניין ספיר ד.ן קמעונאות,{C}[1]{C} נוכחות על המדף מהווה תשומה חיונית הדרושה לספק בענף המזון לשם מכירת מוצריו לצרכן. בהתאם, הסדרים במסגרתם מתאפשר לספקים הגדולים לעסוק בעצמם בסידור מוצרים על המדף בחנות של קמעונאי גדול או התערבות של ספקים גדולים בסידור מצרכים בכל דרך אחרת, מקימים חשש מפני יצירת חסמי כניסה והתרחבות ומפני דחיקה של ספקים מתחרים משטחי התצוגה בחנויות.

לצד החששות התחרותיים, עמדתי על כך, שהקמה של מערך סידור מצרכים על ידי קמעונאי גדול, שנסמך קודם לכן על סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים, כרוך בהשקעת משאבים, גיוס עובדים והיערכות לוגיסטית, בתחום אשר אותו קמעונאי לא עסק בו עד כה.

סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים הוסדר לאחרונה במסגרת חוק המזון. סעיף 7(א)(1)(א) לחוק המזון אוסר על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה וכן להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת בעניין סידור המצרכים.{C}[2]{C} סעיף 7(א)(2)  לחוק המזון אוסר על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, הנוגע לסידור מצרכים בחנותו.

בהתאם לכללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות והסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה) התשע"ה-2014 (להלן "הכללים"), ניתן פטור מהאיסור על סידור מצרכים בידי ספקים גדולים כאשר עיקר מחזור המכירות של הקמעונאי הגדול נובע ממכירת מצרכים של ספקים שאינם גדולים, וכאשר סידור המצרכים בחנות נעשה לפי הוראות של הקמעונאי הגדול ואינו עולה בהיקפו על הנדרש.

שוק העיר לא עומדת ברף שנקבע בכללים, ולפיכך, הגישה את הבקשה שבפניי לקבלת פטור לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק המזון.   

ג.       סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים בשוק העיר

שוק העיר החלה את פעילותה בשלהי שנת 2014, ומאז מרחיבה את פעילותה בקצב מהיר, בין היתר, על ידי רכישה של מרכולים קיימים. לטענתה, עד עתה, היא הסתמכה על סידור מצרכים על ידי ספקים, שכן האיסור הקבוע בחוק המזון לא חל עליה. עתה, היא מבקשת שהות על מנת לפעול לשינוי מגוון המוצרים הנמכרים ברשת ועל מנת לעמוד ברף הקבוע בפטור. לטענתה של שוק העיר, היא כבר החלה בתכנון מהלכים שיאפשרו לה לעשות כן.

לאחר שבחנתי את הבקשה מצאתי כי בנסיבות העניין ראוי להעניק לשוק העיר פטור, כמבוקש.

כאמור, שוק העיר החלה לפעול לפני כשנה. האיסורים הקבועים בחוק המזון אשר חלים על קמעונאים גדולים צפויים לחול עליה רק מתחילת שנת 2016. בנסיבות העניין ובהתחשב בעלויות בהם כרוך מעבר לסדרנות עצמית, עליהן עמדתי לעיל, סבורני כי ראוי לאפשר לשוק העיר פרק זמן נוסף, על מנת להשלים את הפעולות הנדרשות כדי לעמוד ברף שנקבע בכללים או על מנת לאפשר לה להיערך לסידור מצרכים באופן עצמאי.

בשים לב לפרק הזמן הקצר, באופן יחסי, לגביו ניתן הפטור, שוכנעתי כי בנסיבות העניין המשך סידור מצרכים בחנויות שוק העיר על ידי ספקים גדולים במשך שנה אחת לא יוצר חשש לפגיעה בתחרות, ומשכך ראוי לפטור. עם זאת, מצאתי לנכון להתנות את מתן הפטור בתנאים המסדירים את אופן ביצוע סידור המצרכים, הזהים לתנאים שנקבעו במסגרת הכללים.

למען הסר ספק, פטור לפי סעיף 5 לכללים, מאיסורים שבסעיף 7(א)(3)(א) ו-(4) לחוק המזון, יחול גם לגבי שוק העיר, בשינויים המחויבים וכחלק בלתי נפרד מפטור זה.  

ד.      סיכום

לאור האמור, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק, ולתן פטור מן האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1)(א) ו-7(א)(2) לחוק המזון בנוגע לסידור מצרכים על ידי ספקים גדולים בשוק העיר, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2016, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

{C}1.              {C}הגדרות:

"שוק העיר" – גוטסמן ובניו החזקות בע"מ;

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים.

{C}2.              {C}סידור המצרכים בחנות של שוק העיר נעשה לפי הוראות של שוק העיר בנוגע לסידור מצרכים;

{C}3.              {C}מעורבותו של הספק הגדול בסידור מצרכים מוגבלת רק לסידור בפועל של מצרכיו של אותו ספק גדול על המדף או במחסן של שוק העיר, לרבות הסרת מצרכים מן המדף או הוצאתם מן המחסן, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיה של שוק העיר:

{C}3.1.        {C}סימון המחיר שקבעה שוק העיר על גבי המצרכים בחנות;

{C}3.2.        {C}ניהול הזמנות וחידוש מלאי המצרכים.

{C}4.              {C}נוסף על האמור בסעיף 3 לתנאים אלו, תחולת הפטור על שוק העיר היא בתנאי ששוק העיר מפקחת באופן שוטף על כך שמעורבות הספק הגדול בסידור המצרכים אינה חורגת מן התנאים שבסעיף 3 לתנאים אלו.

{C}5.              {C}כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

 

אורי שוורץ

הממונה על הגבלים עסקיים (בפועל)

ירושלים, ‏י"ד כסלו תשע"ו

‏‏‏‏26 נובמבר 2015


{C}[1]{C} החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול – ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ (22.10.15) הגבלים עסקיים 500868.

{C}[2]{C} למעט על דרך של מתן הנחיות של ספק גדול בדבר הטיפול הנדרש למצרכים שהוא מספק, לשם שמירה על תקינותם, איכותם ובטיחותם, כאמור בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק המזון.