רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

07/03/16
500951

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א) למעט סעיף 7(א)(3)(ד) לליימן שליסל בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
07/03/2016

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א) למעט סעיף 7(א)(3)(ד) לליימן שליסל בע"מ

 

1.      פתח דבר

בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") מתחולת הוראות סעיף 7(א) לחוק המזון למעט סעיף 7(א)(3)(ד) על ליימן שליסל בע"מ (להלן: "ליימן שליסל"). הוראות אלה קובעות בין היתר איסור על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה, וכן איסור על התערבות במחיר לצרכן, בשטח המדף ובהיקף הרכישות של מצרכיו של הספק הגדול כאשר הם נמכרים אצל קמעונאי גדול. [1]

ליימן שליסל, לפי הערכתה הינה ספק גדול בהתאם לנתוני שנת הכספיים 2015, ועל כן הוראות אלה חלות עליה מתחילת שנת 2016.

לאחר שבחנתי את הבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, בהתחשב במכלול השיקולים שיפורטו בהמשך החלטה זו, ובכפוף לתנאים המפורטים בה, מתן פטור מאיסורים על ביצוע הפעולות וההסדרים האסורים על פי סעיף 7(א) לחוק על ידי ליימן שליסל, לפרק זמן של שנה, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות. להלן אפרט את הנימוקים לכך.

2.      בקשת הפטור

ליימן שליסל היא חברה פרטית העוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון, ועיקר התמחותה בתחום השוקולד. בין היתר, ליימן שליסל מייבאת, משווקת ומפיצה מוצרים תחת המותגים "פררו", "לואקר",  "נייטשר ואלי", "הרשי" ועוד.

ליימן שליסל לא נמנתה עד כה על רשימת הספקים הגדולים. ואולם, לפי הערכתה, מחזור המכירות שלה בשנת 2015 עלה על הרף הקבוע בהגדרת "ספק גדול" בחוק המזון ולפיכך מיום 1 בינואר 2016 היא מהווה ספק גדול כמובנו בחוק המזון וצפויה להיכלל ברשימת הספקים הגדולים השנה, שתפורסם בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק המזון עד 31 במאי 2016.

ליימן שליסל מבקשת כי יינתן לה פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א) לחוק המזון לתקפות היערכות של כחצי שנה לקיום הוראות חוק המזון בכל הנוגע לאיסור על סידור מצרכים, להקצאת שטח מדף ולעריכת הסכמים מסחריים חדשים עם קמעונאים גדולים.

כמו כן מבקשת ליימן שליסל פטור מהוראות חוק המזון גם לתקופה שבין יוני 2016 ועד סוף השנה. לטענת ליימן שליסל, בחודש יוני 2016 היא צפויה להפסיק לייבא ולשווק מוצרים של חברת Ferrero Trading Lux S.A (להלן: "פררו"), המהווים נתח נכבד מסל מוצריה. ליימן שליסל צופה כי בעקבות זאת מחזור המכירות שלה יֵרֵד במידה משמעותית מן הרף הקבוע בהגדרת ספק גדול. במצב דברים זה טוענת ליימן שליסל כי אין הצדקה להחיל עליה את הוראות חוק המזון שכן הדבר לא משקף את מעמדה בפועל.

3.      השפעת הפעולות וההסדרים על התחרות

סעיף 7(ב) לחוק המזון קובע כי הממונה רשאי לבקשת ספק גדול לפטור אותו מתחולת הוראות סעיף קטן (א), למעט סעיף קטן 7(א)(3)(ד) כולן או חלקן אם שוכנע כי אין בביצוע הפעולות נושא הפטור כדי ליצור חשש לפגיעה בתחרות.

בכל הנוגע לטענות בדבר הצורך בשהות לשם התארגנות, ליימן שליסל לא הצביעה על שינוי ממשי באופן פעילותה המצדיק את מתן הפטור. לא שוכנעתי כי צמצום עיסוקה בסידור מצרכים אצל קמעונאים גדולים (ככל שהדבר יידרש) או פתיחת הסדרי הסחר מול אותם קמעונאים מצריכים תקופת היערכות, כל שכן תקופת היארכות ממושכת. מעבר לכך, ככל ששינוי זה נדרש, ראוי היה כי ליימן שליסל תיערך לכך  מבעוד מועד.

עם זאת, הדברים האמורים נכתבו בנסיבות העניין למעלה מן הצורך שכן כפי שיפורט מיד שוכנעתי כי קיימת הצדקה למתן פטור כמבוקש נוכח הקיטון הצפוי בהיקף הפעילות של ליימן שליסל מאמצע שנת הכספיים הנוכחית.  

ליימן שליסל צפויה להפסיק את שיתוף הפעולה בינה ובין פררו. עם הפסקת ההתקשרות ביניהן, ליימן שליסל צפויה לאבד נתח נכבד מפעילותה ולרדת מתחת לרף מחזור המכירות הקבוע בהגדרת ספק גדול בחוק המזון. 

הגדרת ספק גדול בחוק המזון הינה הגדרה המבוססת על נתוני עבר (שנת הכספים הקודמת). בענייננו, נוכח הירידה הצפויה בהיקף פעילות של ליימן שליסל מחודש יוני 2016, נתוני שנת כספים קודמת אינם מבטאים נכונה את היקף הפעילות של ליימן שליסל ממועד זה. לפיכך, סבורני כי אין הצדקה מהותית להחיל עליה את אותן נורמות מחמירות החלות על ספקים גדולים בלבד, על בסיס היקף פעילותם, החל ממועד זה.

בנסיבות אלה, החלת האיסורים הנוגעים לספק גדול לתקופה קצרה מאוד תיצור נטל רגולטורי שאינו מקדם את תכליות חוק המזון והתחרות בענף. בהתאם, איני רואה מניעה כי הפטור ייכנס לתוקף כבר ממועד מתן החלטתי זו. אולם, ברור מאליו, כי ככל שבסופו של יום יימשכו היחסים המסחריים בין ליימן שליסל ופררו במתכונת דומה להיום אין הצדקה למתן הפטור לתקופה המבוקשת.

בהתחשב מכלול השיקולים החלטתי כי ראוי להעניק לליימן שליסל את הפטור המבוקש. עם זאת, מצאתי לנכון להתנות את הפטור ככל שהוא נוגע לאיסור על סידור מצרכים בתנאים שקבועים בכללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול)(הוראת שעה), התשע"ה – 2014.

4.      סוף דבר

לאור האמור, שוכנעתי כי בנסיבות העניין מתן פטור מאיסורים על ביצוע הפעולות וההסדרים האסורים על פי סעיף 7(א) לחוק על ידי ליימן שליסל, לפרק זמן של שנה, אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות. על כן אני רואה לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, ולהעניק את הפטור המבוקש, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן, בעניין סידור מצרכים בחנות של קמעונאי.

1.              הגדרות:

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים;

"חוק המזון" – חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014;

"ליימן שליסל" – ליימן שליסל בע"מ;

"פררו" –Ferrero Trading Lux S.A, וכל אדם קשור אליה.

2.              סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול על ידי ליימן שליסל יעשה לפי הוראות של הקמעונאי הגדול בנוגע לסידור מצרכים;

3.              מעורבותה של ליימן שליסל בסידור מצרכים תוגבל לסידור בפועל של מצרכיה על המדף או במחסן של הקמעונאי הגדול, לרבות הסרת מצרכים מן המדף או הוצאתם מן המחסן, וכן לפעולות הנלוות שלהלן, כולן או חלקן, והכול לפי הוראותיו של הקמעונאי הגדול:

3.1.        סימון המחיר שקבע הקמעונאי על גבי המצרכים בחנות;

3.2.        ניהול הזמנות וחידוש מלאי המצרכים.

4.              כל ספק בדבר פרשנותם או תחולתם של תנאים אלה יובא להכרעת הממונה.

גילוי דעת 1/15 הנחיות בדבר תחולה מקבילה של חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 וחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 לא יחול על החלטה זו.

תוקף הפטור הוא עד ליום 31 ביוני 2016. במידה שליימן שליסל לא תמשיך לייבא, לשווק או להפיץ מוצרי פררו לאחר מועד זה, הפטור ימשיך לעמוד בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2016.

 

ד"ר אסף אילת

ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

 ירושלים, כ"ז בשבט תשע"ו

 7 מרץ 2016


[1] כאן ואילך משמעות המונחים היא בהתאם להגדרות חוק המזון.