רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

תזכיר חוק: הממונה על הגבלים עסקיים ייקבע את גובה העמלה הצולבת בעסקאות בכרטיסי חיוב

 

 

‏‏10 אוגוסט 2014

‏י"ד אב תשע"ד

 

 

תזכיר חוק: הממונה על הגבלים עסקיים ייקבע את גובה העמלה הצולבת בעסקאות בכרטיסי חיוב

 

רשות התחרות מפרסמת תזכיר של הצעת חוק שתסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים לקבוע את העמלה הצולבת בעסקאות בכרטיסי חיוב. ההצעה נועדה לשנות את הפרוצדורה הקיימת ולהפוך את קביעת גובה העמלה מהליך שיפוטי להליך מנהלי, ובכך לייעל את התהליך. בתזכיר הצעת החוק נכתב, כי המהלך נועד "לאפשר למשק ליהנות מהתועלות שבקביעת עמלה צולבת באופן מהיר ומדויק, ובכלל זה הגברת התחרות בין חברות כרטיסי החיוב, הגברת רמת האבטחה, וצמצום השימוש במזומן". בנוסף, השינוי יאפשר לממונה לקבוע עמלות בשיעורים שונים על פי מאפייני העסקה, כגון לעסקאות חיוב מיידי (דביט) לעומת עסקאות חיוב נדחה, נוכח מאפייניהן השונים.

 

תזכיר הצעת החוק מתפרסם בהמשך להחלטת קבינט יוקר המחיה, בראשות שר הכלכלה מר נפתלי בנט, מחודש אפריל האחרון לקדם את כרטיס החיוב המיידי (הדביט). במסגרת אותה החלטה עלה, כי המפקח על הבנקים, דודו זקן, יבחן את קידום התנאים הדרושים להטמעת כרטיסי הדביט, ובמקביל הממונה על ההגבלים, פרופ' דיויד גילה, יגבש תזכיר חוק שיסמיך אותו לקבוע את גובה העמלה הצולבת. מאז החלטת הקבינט הרשות ובנק ישראל מנהלים דיונים במסגרת קבוצות עבודה משותפות על מנת לקדם את הנושא. 

 

הצעדים לקידום ושכלול שוק כרטיסי האשראי מבוססים בין היתר על טיוטת מחקר של רשות ההגבלים בנושא קידום התחרות בתחום, שפורסמה בפברואר האחרון. המחקר התרכז בכמה מוקדים, ביניהם הסרת מכשולים להתפתחות כרטיס דביט, והקדמת מועד העברת תשלום לסולקים ובתי עסק במסגרת עסקאות חיוב נדחה (עסקאות בכרטיס אשראי "רגיל"). מאז פרסום הדוח שמעה הרשות את הערות הציבור והדוח הסופי צפוי להתפרסם בקרוב. 

 

 

רקע להצעת החוק

 

עמלה צולבת היא תשלום שגוף המנפיק כרטיס חיוב לצרכן גובה מהגוף הסולק את כרטיס החיוב עבור בית העסק שבו הצרכן, המחזיק בכרטיס החיוב, ביצע רכישה. העמלה היא חלק מהעמלה הכוללת אותה משלם בית העסק לסולק, ולמעשה, שיעורה מהווה רף מינימום ובכך משפיעה ישירות על עמלת בית העסק.

 

נכון להיום, העמלה הצולבת נקבעת במסגרת הליך אישור הסדר כובל בבית הדין להגבלים עסקיים. רשות התחרות ניהלה בעשור האחרון הליך להורדת גובה העמלה הצולבת בעסקאות חיוב נדחה. בתחילת יולי האחרון, נכנסה לתוקף הפעימה האחרונה במסגרת הורדת העמלה משיעור ממוצע של 1.25% לשיעור של 0.7%. הפעימות להורדת העמלה הצולבת נקבעו בהסדר שאושר במרץ 2012 על ידי בית הדין להגבלים עסקיים.

 

בתזכיר הצעת החוק מצויין, כי "הירידה בעמלה הצולבת בשנים האחרונות הביאה להגברה של התחרות בתחום הסליקה ולירידה משמעותית בעמלות שמשלמים בתי עסק. בסופו של יום, עמלות אלה, בהיותן עלות לבית העסק, משפיעות על המחיר שמשלם הצרכן לבית העסק בגין המוצרים והשירותים שאותם הוא רוכש". בהיעדר פיקוח על העמלה הצולבת, היא צפויה להיקבע ברמה גבוהה מדי, שגורמת לעלייה משמעותית בעלויות בתי העסק ובמחירי המוצרים והשירותים לצרכן. זאת משום שהעמלה הצולבת שמשלמות החברות הסולקות מול בתי העסק מגיעה, לפחות בחלקה, אל כיסן של אותן חברות בכובען כמנפיקות כרטיסי האשראי.