רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

test1

המלצה של איגוד עסקי לחבריו על התנהגות העלולה לפגוע בתחרות בין חבריו היא עבירה לפי
חוק ההגבלים העסקיים.
אילו המלצות עלולות לפגוע בתחרות?
המלצות על מחירים, תעריפים ותעריפונים, איכות המוצרים וכמותם, שעות פתיחה וסגירה של עסקים, קריאה לא להתקשר עם ספק או
לקוח מסוים או לא להשתתף במכרז, ועוד.
ההמלצה עשויה להתבטא בהוראה בתקנון האיגוד, בהפצת מסמך בין החברים או בדברי שבח להתנהגות אסורה לפי חוק ההגבלים הע־
סקיים שמובלעות בה המלצה או רמיזה, כי יש לנהוג באופן דומה.
המלצה היא אסורה גם אם חברי האיגוד או חלקם אינם פועלים על פי ההמלצה.
ליתר פירוט ראו גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם:
.http://www.antitrust.gov.il/subject/130/item/33332.aspx
.lishka@aa.gov.il : ניתן לפנות בנושא זה לרשות התחרות במייל