רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

סיוע והכוונה לתובענות ייצוגיות בתחום ההגבלים העסקיים

סיוע והכוונה לתובענות ייצוגיות בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים

רשות התחרות רואה בהגשה של תובענות ייצוגיות בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים כלי רב חשיבות להגברת אכיפת דיני ההגבלים העסקים בישראל, כהשלמה לסמכויות הפליליות והמנהליות המצויות בידי הרשות.

נוכח חשיבותה הרבה של האכיפה הפרטית על דרך התובענה הייצוגית, רשות התחרות בוחנת דרכים לעודד הגשת תובענות ייצוגיות לפי חוק ההגבלים העסקיים ובכלל זה פתיחת ערוץ קשר בין תובעים ייצוגיים לבין הרשות ומתן הכוונה כללית.

רשות התחרות מזמינה כל אדם אשר הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים או מתכוון להגיש בקשה כזו ומעוניין להיעזר בה, לפנות אליה.

מסלול זה הינו מסלול עזר בלבד שתכליתו סיוע בלתי פורמאלי בקידום האכיפה הפרטית ולא החלפתה באכיפה מנהלית. לשם קידום תכלית זו, מציעה הרשות הכוונה וסיוע לתובעים ייצוגיים, וזאת במידת האפשר מבחינת הדין וסדרי העדיפויות של עבודת הרשות.

הכוונת הרשות לא תהווה הצהרה, הבטחה או התחייבות כלשהי באשר לעמדה משפטית שהרשות תנקוט, באשר להפעלת סמכות כלשהי או אי הפעלתה או באשר לקביעת מדיניות הרשות או סדרי העדיפויות שלה. הכוונת הרשות לא תהווה עצה משפטית ובשום מקרה לא יתקיימו יחסי עורך דין ולקוח בין הרשות או מי מטעמה לבין הפונים אליה. רשות התחרות אינה מתחייבת להביע עמדה לגופה של טענה משפטית או עובדתית כלשהי.

רשות התחרות שומרת על הזכות להתנות מתן סיוע בלתי פורמאלי כאמור בחתימה על כתב התחייבות (disclaimer), בנוסח שייקבע על ידי הרשות.

ניתן להעביר פניות לעו"ד אנדרי ניקל, בדוא"ל andreyn@aa.gov.il.